Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YAASINƆ

YAASINƆ 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Zaakɛri è baalɛ, baa tó wèe pɛ́aro, gbɛ̃ maaa ègↄ̃ wↄ́rↄngↄ vĩ lán músu bà.
2Tó bùsu taari kɛ̀ bíta, à kínanↄ ègↄ̃ parimɛ, mↄde làakaride yãdↄ̃ri é tó aafia gↄ̃ kuu.
3Kína kɛ̀ è wɛ́ɛ tã takaasideenↄa dɛ lán lou kɛ̀ mà à blɛɛnↄ yàka bàmɛ.
4Dokayãdarisaideenↄ è zaakɛrinↄ sáabu kpá, dokayãdarinↄ sↄ̃ aↄ̃è swèe kɛńyo.
5Gbɛ̃ zaaanↄ yãzɛde gbá dↄ̃ro, mↄde gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃è Dii aɛ wɛtɛnↄↄ dↄ̃ wásawasa.
6Takaaside taarisaidee maa dɛ auzikide yãlɛkpɛɛkɛrila.
7Nɛ́ dokayãdari asãnsi vĩ, pãpãdeenↄ gbɛ̃nna è wí da a deamɛ.
8Gbɛ̃ kɛ̀ è a auziki kaara ↄↄdialɛna bíta guu e pↄ́ kaakↄ̃a gbɛ̃ kɛ̀ è takaasideenↄ wɛ̃nda gwaanɛmɛ.
9Gbɛ̃ kɛ̀ è doka kpá swãkoto, Luda è za à aduakɛnan.
10Gbɛ̃ kɛ̀ è gbɛ̃ maaanↄ da zɛ́ zaaaa é lɛ́ɛ à da a zĩnda takutɛɛmmɛ, taarisaideenↄ sↄ̃ aↄ̃é bↄ maa.
11Ɔↄdee è a zĩnda diɛ ↄ̃ndↄ̃dee ũmɛ, mↄde takaaside asãnsidee è à ↄ̃ndↄ̃ↄ dↄ̃amɛ.
12Tó gbɛ̃ maaanↄ zĩ̀ blè, gbɛ̃ píngi ègↄ̃ ĩa dãamɛ, tó zaakɛrinↄ kpata blè, baade ègↄ̃ mì kpaa guuzimɛ.
13Tó n n taarinↄ ùtɛ, nɛ́ gá aɛro, tó ń ò bensↄ̃ ń tò, Luda é n wɛ̃nda gwa.
14Aubarikadeen gbɛ̃ kɛ̀ ègↄ̃ Dii vĩa vĩi ũ, swãgbãadee sↄ̃ è lɛ́ɛ à da yãn.
15Gbɛ̃ zaaa kɛ̀ è kí ble takaasideenↄa dɛ lán músu kɛ̀ èe pũtãa bàmɛ, lán gbèka kɛ̀ èe kusiiḿma bà.
16Dↄn'aɛdee kɛ̀ è wɛ́ɛ tã a gbɛ̃nↄa faa vĩro, gbɛ̃ kɛ̀ zà ↄↄzaa'enan wɛ̃̀ndi ègↄ̃ gbã̀a.
17Gbɛ̃dɛri kɛ̀ a laasuu e ĩa daaa égↄ̃ baalɛɛ ai à gá gaomɛ. Gbɛ̃ke tón kpánɛro.
18Gbɛ̃ kɛ̀ è yã kɛ a zɛ́a égↄ̃ aafiamɛ, yãdↄrↄsaikɛri sↄ̃ é lɛ́ɛ kãndo.

19Gbɛ̃ kɛ̀ è làakari dↄ a bú zĩia ègↄ̃ kãna, gbɛ̃ kɛ̀ è pɛ́ gukoria sↄ̃ ègↄ̃ kú takaasi guumɛ.
20Luda é aubarika da náanɛdeen maamaa, gbɛ̃ kɛ̀ e wãa à kɛ ↄↄdee ũ é bↄ pãro.
21Gbɛ̃wɛɛgwana maaro, baa kↄ̃n beeeo gbɛ̃ é taari kɛ burɛdi kusu yãnzi.
22Sãnkaradee è wã kↄ̃n auziki'enao, ègↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ takaasi é a lero.
23Gbɛ̃ kɛ̀ è kpãkɛ̃ gbɛ̃zi égↄ̃ nnao dɛ gbɛ̃ kɛ̀ à à tↄ́ nnaa sìla.
24Gbɛ̃ kɛ̀ kpãi ò a de ke a daa, ben èe bee, taarinlo, adee sɛ̃nkpɛ kↄ̃n kpãi wɛ́ɛdewɛomɛ.
25Gbɛ̃ kɛ̀ wɛ́ɛkaka vĩi è swèe damɛ, gbɛ̃ kɛ̀ Dii náanɛ vĩ bé eé kaarana e.
26Gbɛ̃ kɛ̀ e a zĩnda náanɛ kɛɛ nɛ́ yↄ̃nkↄↄmɛ, gbɛ̃ kɛ̀ tɛ́ ↄ̃ndↄ̃ↄzi bé eé bↄ maa.
27Pↄ́ è kɛ̃sã gbɛ̃ kɛ̀ è takaasideenↄ gba pↄ́aro, wè gbɛ̃ kɛ̀ è ń wɛ́ɛ gwaroo kámɛ.
28Tó zaakɛrinↄ kpata blè, baade ègↄ̃ mì kpaa guuzimɛ. Tó aↄ̃ gàga, gbɛ̃ maaanↄ è dagula.