Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yáasiↄ

Yáasiↄ 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yãwea dↄ̃ ì pↄkũma kpálɛ, yã́'ĩi ì ń pↄ fɛlɛ.
2Ɔ̃nↄna yã'oa ì to dↄ̃a káńgu, sↄũ lɛ́ sↄ̃, yãfaasai ìↄ bↄlɛu.
3Dii wɛ́ kú gupiiu, ìↄ gbɛ̃vãiↄ ń gbɛ̃maaↄ tàasika.
4Nↄ̀sɛ níniyã ì ń gba wɛ̃ni dafu, yãkpaanla ì ń kãdɛ.
5Faasaide ì saka a mae totoau, lɛdamamana sↄ̃ ìↄ laai vĩ.
6Gbɛ̃maa ua ìↄ àizɛɛ zↄ̃ↄ vĩ, gbɛ̃vãi pↄ́ↄ ìↄ yãkele vĩ.
7Ɔ̃nↄna lɛ́ ì dↄ̃a fã́ɛ, sↄũↄ sↄ̃ aa nↄ̀sɛ vĩo.
8Dii ye gbɛ̃vãiↄ sa'oa gĩyãio, gbɛ̃maa wabikɛa mɛ́ ì kaaàgu.
9Dii za gbɛ̃vãi yãkɛau, a ye gbɛ̃́ pↄ́ tɛ́ yã́zɛdeiↄzi.
10Totoa pãsĩá gbɛ̃́ pↄ́ pã̀zɛa pↄ́ɛ, gbɛ̃́ pↄ́ ye lɛdamaio sↄ̃ gɛ̀kↄↄɛ.
11Lá Dii bɛda ń tɛ́o yã́ dↄ̃, wa gbɛ̃nazĩna sↄ̃ yã'o lↄe?
12Láanide líↄ ye wà a gba laaio, ìli gɛ́ ↄ̃nↄnaↄ kĩ́io.
13Nↄ̀sɛna ì oa tɛkɛ, nↄ̀sɛ ↄ̃̀ↄkpaa ì ń kúsu kwɛ́.
14Làasoode ì dↄ̃a wɛɛlɛ, sↄũ ì yãfaasai mↄ́mↄ.
15Gↄↄpii ìↄ ĩ́i wɛ̃nadeɛɛ, pↄnade ìↄ ku dikpɛ guu láasai.
16Pↄvĩa yↄↄna vĩakɛa Diiɛ guu maa dɛ àizɛɛ zↄ̃ↄ kũa gili guua.
17Dò sau blea yeakↄ̃i guu maa dɛ nↄ̀ↄ níside soa ń zaakↄ̃uoa.
18Pↄkũmade ì sòle da, nↄ̀sɛniɛde ì zↄa midɛ.

19Màade zɛ́ ìↄ dɛɛ̀ lɛkaa ũɛ, gbɛ̃maa zɛ́ ìↄ daaĩaɛ.
20Nɛ́ ↄ̃nↄde ì to a mae pↄ kɛ na, gbɛ̃nazĩn sↄũ ì saka a dau.
21Yãfaasai ì kɛ ↄ̃nↄkɛ̃sãmadeɛ na, làasoode ì zɛ́sɛ súsu.
22Lɛkpaaĩsai ì yã́ gboo, lɛdamade dasiↄ ì to à kɛ.
23Yãwea dↄ̃ ì a òna pↄ kɛ na, yã'oa a gↄↄwa ìↄ na fá!
24Wɛ̃ni zɛ́ ì gɛ́ ń laaideↄ musu, kɛ́ aasu si bɛdauo yã́i.
25Dii ì káakuna ua wí, ì to gyaa kↄↄↄ ku a gbɛu.
26Dii za làasoo vãiu, yãna'oa gbãsĩ vĩɛ̀o.
27Gbɛ̃wɛtãna ì ĩada a uawa, gbɛ̃́ pↄ́ za gbagusaɛu aↄ ku aafia.
28Gbɛ̃maa ì làasookɛ yã́zãsiawa, yãvãi ì bↄlɛ gbɛ̃vãiↄ lɛ́u gↄ̃̀ↄ.
29Dii zã̀ ń gbɛ̃vãiↄ, ì swã́kpa gbɛ̃maaↄ wabikɛai.
30Oa weea ì ń pↄ kɛ na, baona ì ń wá wee.
31Gbɛ̃́ pↄ́ ì swãdↄ aafia lɛdamai aↄ bele ũ ↄ̃nↄnaↄ guuɛ.
32Gbɛ̃́ pↄ́ gì totoai za azĩau, lɛdamamana mɛ́ ì gↄ̃ nↄ̀sɛde ũ.
33Vĩakɛa Diiɛ ì ↄ̃nↄ danɛ́, zĩabusaa mɛ́ ì mↄ́ ń bɛɛɛo.