Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sandane

Sandane 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yabi faɲin xɔlɔn ɲanma nɛn, koni fala xɔlɛn xɔlɔn fari saan nɛn.
2Fe kolonne falane kolonna nan sɛnbɛ soma, koni daxuya falan nan minima xaxilitaren dɛ han!
3Alatala yɛɛn yiren birin na, a muxu ɲaxine nun muxu faɲine rakɔrɔsima.
4Fala faɲin luxi nɛn alo siimaya wudina, koni yanfantenya falan muxun niin nan tɔrɔma.
5Xaxilitaren fafe a kawandi xuiin mi rafan a ma, koni naxan a tuli matima a sɔnna fala muxun na, xaxilimaan nan na ra.
6Nafulu gbeen luma nɛn tinxin muxuna banxini, koni muxu ɲaxine sɔtɔ seen fama kɔntɔfinla nan na.
7Fe kolonne falane kolonna nan naxuyama ayi, koni xaxilitarene bɔɲɛn mi na kiini.
8Muxu ɲaxine saraxan findixi haramun nan na Alatala xa, koni muxu faɲine maxandin nafan Alatala ma.
9Muxu ɲaxine kiraan naɲaxu Alatala ma. Koni naxan tinxinna fenma na rafan a ma.
10Naxan na kiraan beɲin, na kanna xuruma nɛn ki xɔdɛxɛni. A mi rafan naxan ma a sɔnna xa fala, na kanna faxama nɛn.
11Alatala laxira nun yahannama yiren birin toma, e faxi fa naxan muxun bɔɲɛni!
12Maxadin mi rafan magele tiin ma, a mi sigama fekolonne fɛma.
13Sɛwan yɛtagini yalanma nɛn, koni nii yifɔrɛn fama bɔɲɛ kalan nan xɔn.
14Xaxilimaan kolonna nan fenma a bɔɲɛni. Koni daxuya falan nan tun xaxilitaren dɛ.
15Yiigelitɔne siimayaan findixi tɔrɔn nan na, koni naxan bɔɲɛ sɛwaxi, na luma ɲaxanxi nɛn waxatin birin.
16A fisa i ndedi sɔtɔ i lu Alatala yɛɛragaxuni, benun i xa nafulu gbeen sɔtɔ kɔntɔfinli.
17Bogi seene gbansanna donna fisa xanuntenmane tagi, dangu ɲinge raturaxin suben donna ra xɔnnantenyani.
18Muxu bɔɲɛ gbeen yɛngɛn nan nakelima. Koni muxu diɲaxin tan yɛngɛn naxunbelima nɛn.

19Muxu narixina kiraan nafexi ɲanle nan na, koni muxu faɲina kiraan malaxun nɛn.
20Dii xaxilimana a baba rasɛwama nɛn, koni xaxilitarena a nga xurunma nɛn.
21Xaxilitareyaan findixi sɛwan nan na xaxilitaren xa, koni xaxilimana kiraan tinxin nɛn.
22Maxaditareyaan nan fe yitɔnxine kalama, koni e sɔnɔyama nɛn xa maxadi tiine wuya.
23Sɛwan na ra muxun xa, a na yabi faɲin ti. Falan naxan tima a waxatini, na tɔnɔn gbo han!
24Xaxilimana dunuɲa yi gidin kiraan tema nɛn han kore xɔnna, a yi a tanga laxira ma.
25Alatala wasodene banxine rabirama nɛn, koni a kaɲa gilɛna bɔxɔn danne luma nɛn e kiini.
26Miriya ɲaxine mi rafan Alatala ma, koni fala faɲine sariɲan.
27Tɔnɔ sɔtɔ ki ɲaxin nafan naxan ma, na kanna gbalon nan nasoma a denbayani, koni naxan mi dimi yi seene rasuxuma mayifuni, na siimayaan sɔtɔma nɛn.
28Tinxin muxuna a mirima nɛn, benun a xa yabin ti, koni muxu ɲaxin fala ɲaxin nan tima han!
29Alatala makuya muxu ɲaxine ra, koni a tinxin muxune maxandi xuine ramɛma nɛn.
30Yɛɛ yiyalanna muxune bɔɲɛn nan nasɛwama, xɛrayaan fala faɲin muxun sɛnbɛ soma nɛn.
31Naxan na a tuli mati maxadi xuine ra naxanye muxun nakisima, na kanna luma nɛn fe kolonne yɛ.
32Naxan na tondi xurɛ, na mi rafan a yɛtɛn ma, koni naxan na a tuli mati a sɔnna fala muxune ra, na xaxinla nan sɔtɔma.
33Fe kolonna sɔtɔma Alatala yɛɛragaxun nin, yɛtɛ magodon nan fama binyen na.