Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Pend-nesihetler

Pend-nesihetler 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mulayim jawab ghezepni basar; Qopal söz achchiqni qozghar.
2Aqilanilerning tili bilimni jari qilar; Exmeqning aghzi quruq gep töker.
3Perwerdigarning közi her yerde yürer; Yaxshi-yamanlarni körüp turar.  
4Shipa yetküzgüchi til xuddi bir «hayatliq derixi»dur; Tili egrilik kishining rohini sundurar.  
5Exmeq atisining terbiyisige pisent qilmas; Lékin atisining tenbihige qulaq salghan zérek bolar.
6Heqqaniyning öyide göherler köptur; Biraq yamanning tapawiti özige awarichilik tapar.
7Dananing lewliri bilim tarqitar; Exmeqning könglidin héch bilim chiqmas.
8Yamanlarning qurbanliqi Perwerdigargha yirginchliktur; Duruslarning duasi Uning xursenlikidur.
9Yamanlarning yoli Perwerdigargha yirginchliktur; Lékin heqqaniyetni intilip izdigüchini U yaxshi körer.
10Toghra yoldin chiqqanlar azabliq terbiyini körer; Tenbihge öch bolghuchi öler.
11Tehtisara we halaket Perwerdigarning köz aldida ochuq turghan yerde, Insan könglidiki oy-pikirni qandaqmu Uningdin yoshuralisun?!  
12Hakawur tenbih bergüchini yaqturmas; U aqilanilerdin nesihet élishqa barmas.
13Köngül shad bolsa, xush chiray bolar; Derd-elem tartsa, rohi sunar.
14Yorutulghan köngül bilimni izder; Eqilsizning aghzi nadanliqni ozuq qilar.
15Ézilgenlerning hemme künliri teste öter; Biraq shad köngül herkünini héyttek ötküzer.
16Zor bayliq bilen biaramliq tapqandin, Azgha shükür qilip, Perwerdigardin eymen'gen ewzel.
17Nepret ichide yégen bordaq göshte qilin'ghan katta ziyapettin, Méhir-muhebbet ichide yégen köktat ewzel.
18Térikkek kishi jédel chiqirar; Éghir-bésiq talash-tartishlarni tinchlandurar.

19Hurunning yoli tikenlik qashadur, Durus ademning yoli kötürülgen yoldek daghdamdur.
20Dana oghul atisini shad qilar; Eqilsiz adem anisini kemsiter.
21Eqli yoq kishi exmeqliqi bilen xushtur; Yorutulghan kishi yolini toghrilap mangar.
22Meslihetsiz ish qilghanda nishanlar emelge ashmas; Meslihetchi köp bolghanda muddialar emelge ashurular.
23Kishige jayida bergen jawabidin xush bolar, Del waqtida qilghan söz neqeder yaxshidur!
24Hayatliq yoli eqilliq kishini yuqirigha bashlayduki, Uni chongqur tehtisaradin qutquzar.
25Perwerdigar tekebburning öyini yuluwéter; Biraq U tul xotunlargha pasillarni turghuzar.
26Yamanlarning oy-pikri Perwerdigargha yirginchliktur; Biraq sap dilning sözliri söyümlüktur.  
27Ach köz kishi öz ailisige awarichilik keltürer; Para élishqa nepretlen'gen kishi kün körer.
28Heqqaniy adem qandaq jawab bérishte qayta-qayta oylinar; Yaman ademning aghzidin shumluq töküler.
29Perwerdigar yaman ademdin yiraqtur; Biraq U heqqaniyning duasini anglar.
30Xush közler köngülni shadlandurar; Xush xewer ustixanlargha gösh-may qondurar.
31Hayatliqqa élip baridighan tenbihke qulaq salghan kishi danalarning qataridin orun alar.
32Terbiyeni ret qilghan öz jénini xar qilar; Tenbihge qulaq salghan yorutular.
33Perwerdigardin qorqush ademge danaliq ögiter; Awwal kemterlik bolsa, andin shöhret kéler.