Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - YƐKOTINƆ̀

YƐKOTINƆ̀ 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A bo tɛ̃́nnɛ́mɛ̀ otɔù tinɑ́ɑ́nnɑtì dɛ̀ bónkùnko kɛmiɛkɛ nkɛ, kɛ̀ tinɑ́ɑnyɛiti kɛ̀ íinko.
2Mɛciì nyiɛ̀ nnɑ́ɑǹtì nɑɑtimu, kɛ̀ kuyɛìnkù nɑ́ɑntɛ ntiyɛìnnɑ́ɑǹtì.
3Kuyie nwùómmu tipíìtì timɔu, kɛ wúó mbɛyɛibɛ nɛ̀ bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀.
4Tinɑ́ɑǹnɑtì duɔ̀ mufòmmu mmu, kɛ̀ tinɑ́ɑnyɛiti kɔùrì mɛyɛ̀mmɛ̀.
5Kuyɛìnkù kuù sènku ku cicɛ tié, wèè dɑ̀kɛ kòò ì yié.
6Tikpɑ̀tì diɛtì bo onitisɑ̀ù cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ nkɛ kòo nitiyɛiwe kó mucɔ̃́ntimu tú mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀.
7Mɛciì nyɛmbɛ̀ ntùònko mɛciì mmɛ, tiyɛìntì kpɛrɛ í mɛ ndò.
8Kuyie nyí dɔ́ bɛnitiyɛibɛ pɑ̃rɛ̀, kù cɔú bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀ kó mubɑ́ɑmmu mmu.
9Kuyie nyí dɔ́ bɛnitiyɛibɛ borimɛ bìtì, kù dɔ́ bɛ̀ɛ̀ wɑnti bɛ̀mbɛ dɛ̀ɛ̀ wenni.
10Fɛnɑsɑ̃́ɑ̃̀fɛ̀ bo wèè yóu kucɛ o kpɛ́í nkɛ, wèè yetɛ itié nhò yóó kúmu.
11Kuyie nyɛ̃́mu kudɔnkù dòmmɛ̀, kù nɛ́ bɑ́ nyɛ̃́ onìtì yɛ̀mmɛ̀ mmɑɑ̀?
12Tɛpɔ̀tɛ̀ yiɛ̀ nyí dɔ́ bɛ̀ɛ ò kpɑnnɛ̀, ò í kɔrì mɛciì nyɛmbɛ̀ borɛ̀.
13Kuyɛǹnɑɑtí cɑɑ́nnì kɛyììkɛ̀ nkɛ, kɑ̀ɑ yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ kɛ̀ɛ yɑ̃́tí kɛ́yɑ̃́tí.
14Wèè mɔ̀kɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ weè wɑnti mɛciì nkɛ́yĩ́ɛ̃́tɛ́ dɛ̀mɑrɛ̀, dɛ̀ ɔ̃ nnɑɑti kuyɛìnkù ku yɛìntì miɛkɛ nkɛ.
15Yɛwe yɛmɔu tu mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ mmɛ osénnìwè borɛ̀, kɛ tú dibɑnni sɑ̃́ɑ̃̀ wèè yɛ̀mmɛ̀ nɑɑti o borɛ̀.
16Kɑ̀ɑ kpɑ ɑ kpɛrɛ kɛ dé Kuyie ndɛ̀ tɔ̃ũnɛ̀ ɑ bo ndɛ̀ mɔ̀kɛmɛ̀ kɛ bonɛ̀ iyĩ̀ɛ̃̀kɛ.
17Kɑ̀ɑ yo ntikũnfɑ̃ɑ̃̀tì kɛ bonɛ̀ diwɛ̀ì dɛ̀ tɔ̃ũnɛ̀ ɑ bo nyommɛ̀ inɑɑmɑ̀ɑ mɛkùɔ̀ nkpɛyi kɛ bonɛ̀ yɛkpɑ̀rɛ̀.
18Kɛmiɛkɛ yiɛ̀ nce nyɛkpɑ̀rɛ̀ nyɛ, wèè pĩĩ nhomɑ́ɑ̀ kòo yɛ̀ bónkùnko.

19Otɔ̃nnɛ́díétì cɛ ɔ̃ ndɑ́ɑ́tí tipotì nti, kòo nitisɑ̀ù kɔku wenni.
20Dɛbirɛ dɛ̀ɛ̀ ciì dɛ̀ nɑ́ríkùnko dɛ yɛmbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ mmɛ, kɛ̀ dɛ̀ɛ yɛi nkɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ sènku.
21Kɛ̀ kuyɛìnkù dɔ̀ɔ̀ri dɛyɛìnkpɛrɛ dɛ̀ ɔ̃ nkù nɑɑtimu, wèè toti o yɛ̀mmɛ̀ kòò dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ wenni.
22Kòo nìtì í békú bɛtɔbɛ̀ mɛciì o kpɛrɛ bɑ́ɑ́ yie, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u ò duɔ́ nyitié nwèe nɑ kɛ́ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀.
23Kòo nìtì nɔ nkɛ tɛ̃́nnìnko tinɑ́ɑǹtì dɛ̀ wennimu, kɛ nɑɑti ò bo bɛ́immɛ̀ tinɑ́ɑǹtì tìì wenni dɛ̀ dò nwèe tì bɛ́i ndìì mɔ̀nnì.
24Onìtì wèè ciì ò tũ ndɛ ĩ́nkɛ̀ kó kucɛ nku mufòmmu kɔku, kɛ búútí kùù cuuti kudɔnkù.
25Kuyie nhɔ̃ɔ̃ pɔntɛmu tɛpɔ̀tɛ̀ yiɛ̀ ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ́nkɑ̃nkɛ́ okúpokù kó tɛbɑ̀tɛ̀.
26Kuyie nyí dɔ́ mɛyɛ̀mmɛ̀ yɛimɛ, tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì nti kù dɔ́mɛ̀.
27Wèè dɔ́ idíítí mɛdiɛ̀ nhò buɔ̀ nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntɛ, wèè í dɔ́ ticuuti kòò ɔ̃ nfòù kɛ́mɔntɛ.
28Onitisɑ̀ù ɔ̃ɔ̃ totí o yɛ̀mmɛ̀ mmɛ kɛ nɛ́ nɑ kɛ́bɛ́i, kòo nitiyɛiwee sɔ̃́ntɛ́ kɛ́pĩɛ̃too tisĩ́ntɛ́nɑ́ɑǹtì.
29Kuyie nyí dɔ́ bɛnitiyɛibɛ, kù kèḿmú bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀ kó mubɑ́ɑmmu mmu.
30Fɛnɔnsɑ̀ɑ̀fɛ̀ nɑ́ríkùnko mɛyɛ̀mmɛ̀ mmɛ, kɛ̀ tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì yɛ̀útí muwɛ̃rímú.
31Bɛ̀ kpɑ̀nnɛ̀ wè o ɔ̃nnì kpɛ́í nkòò kèḿmú ò bo mɛciì nyɛmbɛ̀ kó fɛnɑfɛ miɛkɛ nkɛ.
32Wèè yetɛ itié nwè í dɔ́ o ɔ̃nnì, wèè kemmu itié nkòò piɛti mɛciì.
33A bo ndémɛ̀ Kuyie ndɛ̀ duɔ̀ mmɛciì mmɛ, kɑ̀ɑ dɔ́ kɛ́dɛukɛ, kɛ̃́kùnnɛ ɑmɑ́ɑ̀.