Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Agoago Podo

Agoago Podo 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nia helekai haga balabala le e haga manawa lamalia, gei nia helekai haga daamaha le e hai tangada gi hagawelewele.
2Digau kabemee ma ga leelee, nadau helekai le e hii hagalongo ginai, gei digau dadaulia le e leelee hua nia balu helekai.
3Dimaadua e gidee Ia nia mee ala e hai i nia madagoaa huogodoo. Ge Ia e daumada tadau mee ala e hai, nia mee humalia mo nia mee huaidu.
4Nnelekai ala e honu tumaalia le e gowadu do mouli, gei nia helekai huaidu le e daaligi do hagataalunga.
5E dadaulia adu gi di goe maa goe ga de hagalongo gi nia helekai o maadua ala e aago goe, gei e kabemee maa goe gaa kae nia helekai o maadua ala e haga donu au mee ala e hai gee.
6Digau ala e hai hegau donu, ginaadou e maluagina waalooloo, gei digau ala e hai di huaidu, ginaadou e hagaloale i di madagoaa di haingadaa ma gaa tale ang gi ginaadou.
7Di kabemee le e hagadele go digau ala e kabemee, hagalee go digau ala e dadaulia.
8Dimaadua le e tenetene gi nia daangada humalia ma gaa hai nadau dalodalo, ge Ia e de hiihai gi nia tigidaumaha o nia daangada ala e hai di huaidu ma ga tigidaumaha ang gi de Ia.
9Dimaadua le e de hiihai gi nia haihai o nia daangada huaidu, ge Ia e aloho i digau ala e hai nia mee ala e donu.
10Maa goe gaa hai nia mee hai gee, gei goe ga hagaduadua kono. Maa goe hagalee hai goe gii donu, gei goe gaa made.
11Tenua digau mmade e deemee hogi di duuli ai Dimaadua gi iloo e Ia ma ni aha ala i golo. Dehee laa tadau hai e mee di hagammuni tadau hagamaanadu i God?
12Nia daangada ala e bida hagaamu ginaadou e de hiihai e hai gii donu. Digaula hagalee e heeu nia hagamaamaa mai baahi digau ala koia e iloo.
13Nia daangada ma ga tenetene, digaula e gadagada. Digaula ma ga lodo huaidu, nadau manawa e paagege.
14Nia daangada hagamamaanadu kabemee e hiihai e kabe nia mee, gei digau dadaulia le e baba hua gi nadau de iloo.
15Di mouli o digau hagaloale le e haingadaa i nia madagoaa huogodoo, gei digau ala e tenetene le e mouli tenetene i nia madagoaa huogodoo.
16Di hagaloale mo di hagalaamua Dimaadua la koia e humalia i di maluagina mo di noho i lodo nia haingadaa.
17Di gai nia huwa laagau i baahi digau e aloho iei goe, la koia e humalia i di gai nia goneiga kala i di gowaa dela e iai di hagadugina.
18Di hagawelewele hagalimalima le e hidi ai di lagamaaloo, gei di noho baba le e hidi ai di noho i di aumaalia.

19Maa goe e hagatoo, goe gaa tale gi nia haingadaa i nia madagowaa huogodoo. Maa o hangaahai le e donu, goe hagalee tale gi nia haingadaa.
20Nia dama kabemee e haga tenetene nadau damana. Nia dama dadaulia le e haga balumee nadau dinana.
21Nia daangada dadaulia e tenetene gi nadau dadaulia, gei digau kabemee e hai nia mee ala e donu.
22Kaina nia helekai hagamaamaa huogodoo ala e mee dau kae, gei goe gaa gila humalia. Maa goe ga hagalee kae nnelekai hagamaamaa, goe hagalee gila humalia.
23E haga tenetene ma ga gidee di bida helekai e dohu di haga hai hegau i di madagoaa donu dela e tau anga.
24Nia daangada kabemee e heehee i di ala dela e hana gi nua gi di mouli, hagalee go di ala dela e hana gi lala gi di made.
25Dimaadua gaa oho gi daha nia hale o nia daane e bida hagalaamua ginaadou, gei Mee ga benebene nia mee di ahina guu made dono lodo.
26Dimaadua e de hiihai gi nia maanadu huaidu, gei mee e manawa lamalia gi nia helekai humalia.
27Maa goe ga halahala di wiini i di ala dela hagalee donu, gei do madahaanau gaa tale gi di haingadaa. Hudee hai hegau nia hui hai gee, gei goe ga mouli mada waalooloo.
28Nia daangada humalia e hagamaanadu i mua di helekai gi di heeu. Nia daangada huaidu le e helekai hagalimalima, gei e daamada nia haga haingadaa.
29Dimaadua e longono nia dalodalo o digau humalia, ge Ia e haga de iloo digau ala e huaidu.
30Di gadagada e haga tenetene goe, mo di longo humalia e hagamanawa lamalia goe.
31Maa goe e hagalongo gi tangada e haga donu goe, goe tangada kabemee.
32Maa goe hagalee hiihai gi di kabe nia mee, goe e hagammaemmae hua goe. Maa goe gaa kae di aago, gei do kabemee ga damana mai.
33Di hagalaamua Dimaadua la di kuulu hua. Goe e hai loo gi manawa hila gi lala i mua dau hagalaamua.