Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YAASINƆ

YAASINƆ 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yãwenlana dↄ̃ↄ è pↄfɛ̃ kpáɛ, yã pãsĩ è ń pↄↄ fɛ̃.
2Ɔ̃ndↄ̃dee yã'ona è ń gba dↄ̃na, mↄde yↄ̃nkↄↄ yã ègↄ̃ faa sai.
3Dii wɛ́ɛ kú gu píngia, ègↄ̃ gbɛ̃ zaaanↄ kↄ̃n gbɛ̃ maaanↄ tàasi kɛɛ.
4Yãbusɛ'ona è ń gba wɛ̃̀ndi dufu, yãlɛkpɛɛ è ń kã dɛ.
5Faasaidee è kya ká a de totonan, lɛ́dammamari sↄ̃ↄ làakari vĩ.
6Gbɛ̃ maaa ua ègↄ̃ auziki vĩ bíta, gbɛ̃ zaa pↄ́nↄ ègↄ̃ yãkete vĩ.
7Ɔ̃ndↄ̃dee lɛ́ è dↄ̃na fã, yↄ̃nkↄↄnↄ sↄ̃, aↄ̃ↄ nↄ̀sɛ vĩro.
8Dii tɛ̃̀n gbɛ̃ zaaanↄ sa'ona ũ, mↄde gbɛ̃ maaanↄ wɛ́ɛkɛna è kánɛ.
9Dii zà gbɛ̃ zaaa yãkɛnan, à ye gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ tɛ́ yãzɛdeezinↄzi.
10Totona pãsĩn gbɛ̃ kɛ̀ pã̀ zɛ́nɛ pↄ́ ũ, gbɛ̃ kɛ̀ ye lɛ́dammaziroo sↄ̃ é gamɛ.
11Lán Dii gɛ̀wãa kↄ̃n kaatɛnao yã dↄ̃ nà, weé gbɛ̃ntee swɛ̃̀ pↄ́ o dↄↄ́?
12Fabori ègↄ̃ yezi wà a gba làakariro, è gá ↄ̃ndↄ̃rinↄ kiiaro.
13Nↄ̀sɛ nnaa è tó uu gↄ̃ werena, nↄ̀sɛ yakana è gbɛ̃ kã dɛ.
14Laasuudee è dↄ̃na wɛtɛ, yↄ̃nkↄↄ è yãfaasai mↄ́mↄ.
15Gurↄ píngi ègↄ̃ pãsĩ wɛ̃ndadeenɛmɛ, pↄnnadee ègↄ̃ kú zĩbaa guu.
16Pↄ́ vĩna féte vĩakɛna Diinɛ guu maa dɛ auziki bíta kũna wahaa guula.
17Dò pã blena yenzi guu maa dɛ nↄ̀bↄ nↄ́side sona kↄ̃n zanguola.
18Pↄfɛ̃ri è swèe da, nↄ̀sɛyĩidee è zↄka mì dɛ.

19Mɛadee zɛ́ ègↄ̃ dɛnɛ lɛ̀kara ũmɛ, gbɛ̃ maa zɛ́ nɛ́ zɛ́daamɛ.
20Nɛ́ ↄ̃ndↄ̃dee è tó a de pↄↄ kɛ nna, gbɛ̃ntee yↄ̃nkↄↄ è kya ká a dan.
21Yãfaasai è kɛ laasuusaideenɛ nna, laasuudee è zɛ́ sɛ́ súusu.
22Lɛ́kpakↄ̃sↄ̃nasai è yã gboro, lɛ́dammari pariinↄ è tó yã kɛ.
23Yãwenlana dↄ̃ↄ è a òri pↄↄ kɛ nna, yã'ona à gurↄↄa ègↄ̃ nna fá!
24Wɛ̃̀ndi zɛ́ è gá kↄ̃n làakarideenↄ musu lɛ aↄ̃ton sí gɛ̀wãanlo yãnzi.
25Dii è ĩadãri ua wí, è gyaanↄↄ gulɛzɛki dãkpa.
26Dii zà laasuu zaaan, yãnna'ona è kɛnɛ gbãsĩro.
27Ɔↄzaawɛtɛri è ĩa da a uaa, gbɛ̃ kɛ̀ zà ↄdↄnkpɛɛgbaan égↄ̃ kuu aafia.
28Gbɛ̃ maaa è laasuu lɛ́ yã kɛ̀ eé weńlaa, yã zaaa è bↄɛ gbɛ̃ zaaanↄ lɛ́n gↄ̃ↄ.
29Dii zã̀ kↄ̃n gbɛ̃ zaaanↄ, è swã kpá gbɛ̃ maaanↄ aduakɛnazi.
30Uu werena è ń pↄↄ kɛ nna, baaru nnaa è ń wá were.
31Gbɛ̃ kɛ̀ è swã dↄ aafia lɛ́dammazi égↄ̃ bɛdee ũ ↄ̃ndↄ̃rinↄ tɛ́.
32Gbɛ̃ kɛ̀ gì totonazi zà a zĩndan, lɛ́dammamari sↄ̃ è gↄ̃ làakaridee ũ.
33Vĩakɛna Diinɛ è ↄ̃ndↄ̃ↄ dańnɛ, zĩndabusana è bɛ̀ɛ líńnɛ.