Text copied!
CopyCompare
Anumzamofo Ruotage Avontafere - Proveps-Knare Nomaniza

Proveps-Knare Nomaniza 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Akohenka antefru hunka ke'nona hanana zamo, rimpa akahe'zana eri'amane hugahie. Hianagi hakrugema hanana zamo'a, rimpahezana azeri otigahie.
2Knare antahizane vahe'mofo agipintira, knare antahiza e'nige'za vahe'mo'za antahi muse hugahaze. Hianagi neginagi vahe'mofo agipintira, neginagi kemo akaha huneramie.
3Ra Anumzamo'a mika kaziga kefo vahete' ene, knare vahetera avua keteno nemanie.
4Fru kema hu'zamo'a vahe'mofo asimu ami zafagna hu'ne. Hianagi akrehe akrehe kema hu'zamo'a, vahe'mofo agu'a ahenefri.
5Neginagi antahizane vahe'mo'a nefa'ma azeri fatgo hiankea nontahie. Hianagi iza'o azeri fatgoma hiankema antahimo'a, knare antahiza e'nerie.
6Fatgo vahe'mokizmia nozamifina, fenozamo avinete. Hianagi kefo vahe'mo'za erisaza mizana, hazenke'za erigahaze.
7Knare antahi'zane vahe'mo'za, antahizana vahera nezamize. Hianagi neginagi antahizane vahe'mo'za, anahura osugahaze.
8Kefo avu'avama nehaza vahe'mo'zama, Ra Anumzamofonte'ma kre sramnama vunentaza zankura, agonete. Hianagi fatgo vahe'mo'zama haza nunamunku, Agra muse nehie.
9Kefo vahe'mo'ma hia avu'ava zankura, Ra Anumzamo'a agotenente. Hianagi fatgo avu'avama huzanku'ma kazigazima hia vahe'mofona, Ra Anumzamo'a avesinente.
10Fatgo kamofoma amefi humisimo'a, tusi'a hazenke erigahie. Iza'o azeri fatgohu kemofoma avesrama huntesimo'a, frigahie.
11Fri' vahe'mofo kuma'mo'ene frizamo'a, Ra Anumzamofo avurera amate me'neankino, tagutumotia keno antahino hu'ne!
12Veganokno kema hu vahe'mo'za, azeri fatgoma hanimofona avesra hunenteno, ama' antahizane vahe'mofontera aza hinogura urava'o osugahie.
13Krimpamo'ma musema hu'nesigeno'a, kavu'gosafintira knare huno kizankiza hugahie. Hianagi karimpamo'ma musema osu'nesigeno'a, kavugosamo'a rugaririgahie.
14Ama' antahizane vahe'mo'za antahizama erizankura zamaganete. Hianagi neginagi antahizane vahe'mofona havi kemo'a, ne'zama'agna hugahie.
15Zamunte omane vahe'mo'za mika zupa maniza zmifina tusi'a amuho nehu'za maragu'zanetize. Hianagi muse arimpane manisimo'a, nezane tine neneno muse huvava hugahie.
16Osi'a fenoma anteneta Ra Anumzamofonkuma kore'ma huntenunazamo'a, rama'a fenoza ante'neta hazenkema erizana agaterene.
17Vahe'ma avesinentenka hozafi kamo'ma osia refko hunka ne'zamo'a, ra bulimakao afu'ma ahegino rimpagnanema refkoma huno nezana, agaterene.
18Ame' hunoma rimpama ahe vahe'mo, ha'frama hu'zana eri fore nehie. Hianagi akohenoma rimpa fru huno mani vahe'mo, ha'frama huzana erifru nehie.

19Eri'za e'ori feru'ma mani vahemofo kamo'a, ave'ave trazampima neviankna hu'ne. Hianagi mani fatgo hu'za mani vahe'mokizmi kamo'a ranka me'nege'za nevaze.
20Ama' antahi'zama me'nea mofavremofo nefa'a, muse nehie. Hianagi neginagi ne'mo'a, nererana kefenkaminetre.
21Antahizama'a omane vahe'mo'a, neginagi avu'avazankura muse hugahie. Hianagi ama' antahizane vahe'mo'a, knare zanke nehuno, fatgo kante nevie.
22Knare antahizama vahepinti e'orinenka mago'a zama retroma hunaku'ma hananana, ana zamo'a forera osugahie. Hianagi rama'a knare antahintahima eritenka, retroma hanana zamo'a, efore hugahie.
23Fatgo hunoma kenonama hanimo'a, muse hugahie. Hagi kna fatgore'ma huga kema hania kemo'a, knare'zantfa hugahie.
24Knare antahi'zane vahe'moma asimu erisia kamo'a anagamu marenerino, fri vahe kumapima uramizankura kegva hunente.
25Ra Anumzamo'a avufama eri antesgama hanimofona nomanizama'a, eri haviza hugahie. Hianagi kento a'mofo fenoma'ane nonkuma'a, kegva huntegahie.
26Kefo avu'avazama hu antahizama retroma huzankura, Ra Anumzamo'a avesra huno agonete. Hianagi avusese hu'nea kema huzankura, Agra muse nehie.
27Iza'o mika'za rehatri huno nagrike zanema hu' vahe'mo'a, hazenke erino naga'afi efregahie. Hianagi havi kazigatima masavema huno mizama sezankuma avesrama huntesimo'a, knare huno manigahie.
28Fatgo agu'ane vahe'mo'a agesa antahiteno, kenona nehie. Hanki kefo vahe'mofo agipintera, kefoge atineramie.
29Ra Anumzamo'a kefo zamavu'zmavama nehaza vahe'mokizmirera, afete nemanie. Hianagi fatgo vahe'mokizmi nunamunte, agesa anteno antahinezamie.
30Musema nehia vahe'mofo avufima kesanana, muse hugahane. Knarezama hu'nesia zamofo agenkema hu ke'mo'a, vahe'mofona zaferina kampina azeri fru hugahie.
31Iza'o so'e nomanizama manisieguma, azeri fatgoma hu kema nehinkeno antahisimo'a, knare antahizane vahe'mozama manisaza amunompi manigahie.
32Iza'o azeri fatgo hu kema nehanigeno ontahisimo'a, agra'a azeri haviza nehie. Hianagi iza'o azeri fatgo hu kema nehinkeno, antahisimo'a, ama' antahintahi erigahie.
33Ra Anumzamofonku korema hunteno agorgama mani avu'avazamo, vahe'mofona knare antahintahia rempi hunemie. Hagi kagrama anteraminka manisunka, rankagia erigahane.