Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Taalie

Taalie 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yaabi bɔrɔxɔxi mixi bɔɲɛ ragoroma nɛ, kɔnɔ wɔyɛn xɔnɛ tan mixi bɔɲɛ ratema nɛ.
2Xaxilima xa wɔyɛnyi a niyama nɛ xaxili fanyi xa rafan mixie ma, kɔnɔ xaxilitare xa wɔyɛnyi daxuɲa nan tun masenma.
3Alatala mixi birin matoma, mixi ɲaaxi nun mixi fanyi.
4Wɔyɛn fanyi mixi rayalanma, kɔnɔ wɔyɛn xɔnɛ mixi xaxili tɔɔrɔma nɛ.
5Xaxilitare yoma nɛ a baba xa marasi ma, xaxilima tan na marasi nan suxuma.
6Harige fanyi na tinxintɔɛ xɔnyi, kɔnɔ tɔɔrɛ gbansan nan findima tinxintare sare ra.
7Lɔnnilae xa wɔyɛnyie xaxili fima nɛ mixi ma, kɔnɔ fe fanyi yo mu na lɔnnitaree bɔɲɛ kui.
8Alatala mixi ɲaaxi xa sɛrɛxɛ xɔnma, kɔnɔ a tinxintɔɛ xa duba suxuma nɛ.
9Alatala mixi ɲaaxi xa kira xɔnma, kɔnɔ mixi naxan birama tinxinyi fɔxɔ ra a rafan a ma.
10Kira fanyi bɛɲinfe findima ɲaxankatɛ nan na. Xurutareɲa mixi xun tima faxɛ kira nan ma.
11Alatala to fe birin kolon, hali naxan nabama aligiyama nun yahannama, a ibunadama bɔɲɛ fan kolon.
12Yɛtɛ igboe mu wama marasi xɔn ma, a mu sigama lɔnnila yire.
13Bɔɲɛ sɛɛwaxi mixi lahalɛ fanma, kɔnɔ bɔɲɛ tɔɔrɔxi mixi lahalɛ kanama nɛ.
14Xaxilima lɔnni nan fenma, kɔnɔ xaxilitare daxu wɔyɛnyi nan tun falama.
15Hali misikiinɛ tɔɔrɔ a xa simaya kui, xa a bɔɲɛ sɛɛwaxi, na findima nɛ baloe ra a bɛ.
16Setare Ala yaragaaxui, fan banna xaxili ifuxi bɛ.
17Bande ɲiɲɛ donfe xanunteya kui, na fan sube donfe bɛ gbɛsɛnxɔnnɛya kui.
18Bɔɲɛ rate gere xɔrɛ isɔxɔma nɛ, bɔɲɛ ragore sɔnxɔɛ raxinbelima nɛ.

19Tunnaxɔnɛ xa kira mabalanxi tunbee nan na, kɔnɔ tinxintɔɛ xa kira ɲɛrɛ ɲɔxun.
20Di lɔnnixi findima sɛɛwɛ nan na a baba bɛ, kɔnɔ di lɔnnitare yoma nɛ a nga ma.
21Xaxilitareɲa rafan lɔnnitare ma, kɔnɔ xaxilima xa kira tinxin.
22Marasitareɲa wali kanama nɛ, kɔnɔ marasi gbegbe wali nan sɔɔnɛyama.
23Sɛɛwɛ na mixi bɛ naxan fata a boore yaabide. Wɔyɛnyi tide gbo naxan falaxi a fala ki ma nun a fala tɛmui ma.
24Xaxilima xa kira a ratema nɛ koore ma, a a mali a xa aligiyama kira matanga.
25Alatala yɛtɛ igboe xa banxi rabirama nɛ, kɔnɔ a kaaɲɛ ginɛ xa bɔxi makantama nɛ.
26Maɲɔxun kobi raɲaaxu Alatala ma, kɔnɔ wɔyɛn fanyi tan sɛniyɛn.
27Milante findima nɛ tɔɔrɛ ra a xa denbaya bɛ, kɔnɔ naxan mu wama geeni tinxintare xɔn, na kanyi kisi nan sɔtɔma.
28Tinxintɔɛ fe matoma nɛ a fanyi ra beenu a xa yaabi nde fi, kɔnɔ fe ɲaaxi mafura minide mixi ɲaaxi dɛ i.
29Alatala makuya mixi ɲaaxie ra, kɔnɔ a a tuli matima tinxintɔɛe xa maxandi ra.
30Xɛɛra ya iyalanxi mixi bɔɲɛ rasɛɛwama nɛ, xɛɛraya fanyi sɛnbɛ nan fima mixi ma.
31Mixi naxan a tuli matima kisi marasi ra, na kanyi luma nɛ lɔnnilae ya ma.
32Naxan tondima marasi ramɛde, na yoxi a yɛtɛ nan ma, kɔnɔ naxan tinma marasi ramɛde, na kanyi xa lɔnni nan xun masama.
33Ala xa yaragaaxui findima lɔnni nan na mixi bɛ. Yɛtɛ magore fama binyɛ nan na.