Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YAASINƆ

YAASINƆ 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yãwemmanaa dì pↄfɛ̃ kpátɛ, yã pãsĩ dì ń pↄ fɛ̃.
2Ɔ̃ndↄ̃de yã'onaa dì ń gba dↄ̃naa, ama yↄ̃nkↄ yã dìgↄ̃ faya sari.
3Dikiri wɛ́ kú gu sĩnda pínkia, àdigↄ̃ gbɛ̃ vãninↄ kũ gbɛ̃ mananↄ tàasi ká.
4Yãbusɛ'onaa dì ń gba wɛ̃̀ndi dufu, yãlɛkpɛrɛ dì ń kã dɛ.
5Fayasaride dì a de foru gya bo, lɛ́dammamari sↄ̃ à laakari vĩ.
6Gbɛ̃ mana ↄnn dìgↄ̃ aruzɛkɛ vĩ zↄ̃kↄ̃, gbɛ̃ vãni pↄ́nↄ dìgↄ̃ yãkete vĩ.
7Ɔ̃ndↄ̃de lɛ́ dì dↄ̃na fã, yↄ̃nkↄnↄ sↄ̃, ò nɛ̀sɛ vĩro.
8Dikiri tɛ̃̀ɛmɛ gbɛ̃ vãninↄ sa'ona ũ, ama gbɛ̃ mananↄ wɛ́kɛnaa dì káagu.
9Dikiri zã̀ gbɛ̃ vãni yãkɛnan, à ye gbɛ̃ kũ ò tɛ́ yãzɛdeinↄi.
10Foru pãsĩmɛ gbɛ̃ kũ à pã̀ zɛ́nɛ pↄ́ ũ, gbɛ̃ kũ à ye lɛ́dammairo sↄ̃ ani gamɛ.
11Lákũ Dikiri gyãwãn kũ kakatɛnaao yã dↄ̃ nà, oni bisãsiri swɛ̃̀ pↄ́ o dↄ yá?
12Lalandide dìgↄ̃ ye ò a gba laakariro, àdi gɛ́ ↄ̃ndↄ̃rinↄ kĩnaaro.
13Nɛ̀sɛ nna dì tó ãn gↄ̃ werena, nɛ̀sɛ yakanaa dì gbɛ̃ mɛ̀ dɛ.
14Laasunde dì dↄ̃na wɛtɛ, yↄ̃nkↄ dì yãfayasari mↄ́mↄ.
15Gↄrↄ sĩnda pínki dìgↄ̃ pãsĩ wɛ̃ndadenɛmɛ, pↄnnade dìgↄ̃ kú dikpɛ gũn.
16Pↄ́ vĩna fíti vĩnakɛna Dikirinɛɛ gũn mana de aruzɛkɛ zↄ̃kↄ̃ kũna wari gũnla.
17Dò pã blena yenyĩ gũn mana de nↄ̀bↄ níside sona kũ zãnguola.
18Pↄfɛ̃rii dì fìti da, nɛ̀sɛyĩdade dì zuka mì dɛ.

19Ma'ãde zɛ́ dìgↄ̃ denɛ lɛ̀kara ũmɛ, gbɛ̃ mana zɛ́ bi zɛ́damɛ.
20Nɛ́ ↄ̃ndↄ̃de dì tó a de pↄ kɛ nna, bisãsiri yↄ̃nkↄ dì a da gya bo.
21Yãfayasarii dì kɛ laasunsaridenɛ nna, laasunde dì zɛ́ sɛ́ súsu.
22Lɛ́kpakũsũnasari dì yã gboro, lɛ́dammari dasinↄ dì tó yã kɛ.
23Yãwemmanaa dì a òri pↄ kɛ nna, yã'ona a gↄrↄaa dìgↄ̃ nna fá!
24Wɛ̃̀ndi zɛ́ dì gɛ́ kũ laakaridenↄ musu de òsun sí gyãwãnnlo yãi.
25Dikiri dì zĩdabiri ↄn wí, àdi gyaanↄ gulɛzɛki dãkpã.
26Dikiri zã̀ laasun vãnin, yãnna'onaa dì kɛnɛ gbãsĩro.
27Ɔgↄvãniwɛtɛrii dì wari dↄ a ↄnnwa, gbɛ̃ kũ à zã̀ gusarɛgban nigↄ̃ kun aafia.
28Gbɛ̃ mana dì laasun lɛ́ yã kũ ani weḿmaa, yã vãni dì bo gbɛ̃ vãninↄ lɛ́n gↄ̃̀nↄ.
29Dikiri zã̀ kũ gbɛ̃ vãninↄ, àdi sã kpá gbɛ̃ mananↄ aduakɛnaai.
30Ãnwerenaa dì ń pↄ kɛ nna, baaru nna dì ń wá were.
31Gbɛ̃ kũ àdi sã dↄ aafia lɛ́dammai nigↄ̃ bede ũ ↄ̃ndↄ̃rinↄ tɛ́.
32Gbɛ̃ kũ à gì foruii zã̀ a zĩdan, lɛ́dammamari sↄ̃ àdi gↄ̃ laakaride ũ.
33Vĩnakɛna Dikirinɛɛ dì ↄ̃ndↄ̃ dańnɛ, zĩdabusanaa dì bɛ̀ɛrɛ líńnɛ.