Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Leemiso Maxaafaa

Leemiso Maxaafaa 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Liiqo haasayai hanqquwaa zarbbissees; shin porddolla qaalai hanqquwaa denttettees.
2Aadhdhida eranchchaa inxxarssai eraa puulayees; shin eeyyatu doonai eeyyatettaa xuuqqees.
3GODAA aifeti ubbasaa xeelloosona; iitaa oottiyaageetakka lo77uwaa oottiyaageetakka be7oosona.
4SHonggaara de7iya lo77o haasayai de7o mittaa mala; shin geella haasayai ayyaanaa kinchchees.
5Eeyya asi ba aawaa seeraa karees; shin ba aawaa zoriyaa ekkiya asi eranchcha.
6Xillo uraa keettan daro miishshai de7ees; shin iitaassi geliya miishshai metuwaa ehees.
7Aadhdhida eranchchatu doonai eraa zerees; shin eeyyatu wozanai hegaa mala gidenna.
8GODAI iitatu yarshshuwaa shenetees; shin suuretu woosai a ufaissees.
9GODAI iita asatu hemetaa shenetees; shin xillotettaa kaalliyaageeta i siiqees.
10Likke ogiyaa aggida asa iita boshai naagees; seeriyoogaa ixxiya asi haiqqees.
11Harai attin, duufoikka bashshaikka GODAA sinttan qoncciyan beettoosona. Yaatin, asa wozanaa qofai waani appe geemmanee?
12Qilliicciya asi seeriyoogaa dosenna; aadhdhida eranchchatuppekka zore oichchenna.
13Wozanai ufaittin, som77oi poo7ees; shin wozani azzanikko, he aawu siiddees.
14Akeekiya wozanai de7iyo asi eratettaa koyees; shin eeyyati bantta eeyyatettan ufaittoosona.
15Hiyyeesatu de7oi ubba gallassikka baaxe. SHin ufaittiya asati ubbatonkka bantta de7uwaa aloosona.
16Ooshshai de7iyo gita aquwaappe GODAA yashshatettai de7iyo guuttabai keha.
17Ooshshai de7iyoosan modhdho ashuwaa maanaappe siiqoi de7iyoosan santtaa miyoogee keha.
18Hanqqettiya asi ooshshaa kessees; shin hanqqettanau eesotenna asi ooshshaa irxxissees.

19Azalla uraassi metoi a oge ubban aguntta dirssa mala; shin suure uraa ogee badaasa.
20Eranchcha na7ai ba aawaa ufaissees; shin eeyya na7ai ba aayyiyo karees.
21Wozani bainna asi ba eeyatettan ufaittees; shin wozannaama asi likkebaa oottees.
22Zoretai xayikko, halchchidobai halettees; daro zoriyaageeti de7iyoosan halchchidobai polettees.
23Oishettidobaassi likke zaaruwaa zaariyoogee he uraa ufaissees; haasayaa likke wodiyan haasayiyoogee aiba lo77obee!
24Aadhdhida eranchchai bollau kaalettiya de7uwaa ogiyan hemetteesippe attin, duge duufuwau wottiya ogiyan hemettenna.
25GODAI otoranchchatu keettaa qolana; shin am77ee aquwaa naagees.
26GODAI iitatu qofaa shenetees; shin geeshsha qaalai a ufaissees.
27Wordduwan woriyaa demmanau jaamiya asi ba so asaa bolli metuwaa ehees; shin mattaayiyaa ixxiya asi paxa de7ana.
28Xillo asi haasayanaappe kasetidi qoppees; shin iitatu inxxarssai palabaa pulttees.
29GODAI iitatuppe haakkees; shin xillotu woosaa siyees.
30Pashkkidi xeelliyo xeelai wozanaa ufaissees; mishiraachcho odoikka bollaa pattees.
31De7uwaa immiya zoriyaa siyiya asi aadhdhida eranchchatuura issippe de7ana.
32Seeraa ixxiya asi bana qohees; shin seeraa ekkiya asi akeekaa demmees.
33GODAASSI yayyiyoogee asa aadhdhida eratettaa tamaarissees; bonchchettana koyida asi koiro bana kaushshanau koshshees.