Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - HEREVA LADA-ISIDIA

HEREVA LADA-ISIDIA 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Haere manauna ese badu e laoa ahumu, a gwau turianki ese badu e havaraiamu.
2Aonega tauna malana amo aonega herevadia na e hetuturumu, a kavakava taudia ududia amo kavakava herevadia na e aru lasimu.
3Iehova matana ese gabu iboudiai e nenediamu, dika taudia bona namo taudia e itadia taomu.
4Mala manadana na mauri auna ta, a mala gageva-gagevana ese dara doko e havaraiamu.
5Kavakava tauna ese tamana ena hahediba e dadaraiamu, a sisiba herevadia e hakala henidiamu tauna na lalo-parara tauna.
6Kara maoromaoro tauna ena ruma ai na kohu momo, a kara dika tauna ena davari-davari ḡaudia ese ena hekwakwanai e havaraiamu.
7Aonega na aonega taudia bibinadia ese e piuamu, a kavakava taudia lalodia na unu asie kara tomamu.
8Kara dika tauna ena boubou ḡauna na Iehova ese e ihi-ihiraiamu, a kara maoromaoro tauna ena ḡuriḡuri na ia ese e moalelaiamu.
9Kara dika tauna ena dala na Iehova ese e ihi-ihiraiamu, a kara maoromaoro e ḡavaiamu tauna na ia ese e lalokau heniamu,
10Mata-hakani auka-hereana na dala e rakataniamu tauna enai; sisiba e inai heniamu tauna na baine mase.
11Mase gabuna bona dobu masemase gabuna na hehedina-rarai, Iehova vairanai; matona, taunimanima lalodia na ienai eme hedinarai ḡuḡuru.
12Ḡonaḡona tauna na se uramu bae sisiba henia; ia na aonega tawla dekena basinela.
13Lalo moale na vaira namo ai e hedinaraimu, a lalo hisihisi ese dara doko e havaraiamu.
14Lalo-parara tauna lalona ese aonega e tahuamu, a kavakava taudia ududia ese kavakava e aniamu.
15Hisi e animu tauna ena mauri dinadia iboudiai na didika, a lalo-moale tauna na bogana e kunu hanaihanaimu.
16Ḡau maraḡi-maraḡina Iehova igari-henina ida ese taḡa badana mai hekwakwanaina ida e hereaiamu.
17Aniani asi ianimaina lalokau e miamu gabuna ai ese vamu manoka-manokana heinai-hehenina ai e animu na e hereaiamu.
18Badu haraḡa tauna ese heiri-heiri e havaraiamu, a badu ai e halahemu tauna ese heiri-heiri e haumaia tarimu.

19Lahedo tauna ena dala na au ḡiniḡini ai e bubunimu, a kara maoromaoro tauna ena dala na dala avohana.
20Aonega merona ese tamana e hamoaleamu, a kavakava tauna ese sinana e dadaraiamu.
21Asi darana tauna ese kavakava e moalelaiamu, a lalo-parara tauna na e raka maoromaoromu.
22Ta se hahealomu negana ai, taunimanima edia lalo-hata ḡaudia asie tubu namonamomu; a hahealo taudia na hoho negana ai na e tubu ḡoevaḡoevamu.
23Haere maorona ese taunimanima e hamoaleamu, bona nega korikorina ai e gwauraiamu herevana be daka namo!
24Aonega tauna ena dala ese mauri e dae heniamu, mase ena dobu gabuna ai basine kau helaoreana.
25Iehova ese hekokoroku tauna ena ruma e veria garimu, a vabu ena tano hetoadia e gimadiamu.
26Kara dika taudia edia lalo-hadai na Iehova ese e inai henidiamu, a lalo-ḡoevaḡoeva taudia edia hereva na ia ese e moalelaimu.
27Mata-ḡaniḡani tauna ese hekwakwanai e havaraiamu ena ruma taudia ediai, a henitao dikadia e inai henimu tauna na baine mauri.
28Kara maoromaoro tauna ese lalona e hadaia namonamomu ede baine haere toma, a kara dika tauna uduna amo hereva dikadia na e aru lasimu.
29Iehova bona kara dika taudia padadia na daudau, a kara maoromaoro tauna ena ḡuriḡuri ia ese e kamonaiamu.
30Mata diaridia ese tau lalona e hamoaleamu, bona hari namodia ese turia e ha-aukadiamu.
31Sisiba herevadia namodia e hakala henimu tauna na aonega taudia bogaragidiai baine noho.
32Hahediba se abi daemu tauna na sibona e hedadaraimu, a sisiba herevadia e kamonaimu tauna lalona na e pararamu.
33Iehova igari-henina na aonega idavarina badina, bona manau ese heimodai e gunalaiamu.