Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Esekiɛli

Esekiɛli 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wɔ̃ɔ tɛnɑsen suru nnɛsen sɔ̃ɔ nɔɔbuse sɔɔrɑ Esekiɛli, yɑ̃ku kowo Busin bii u wɑ̃ɑ dɑɑ te bɑ mɔ̀ Kebɑrin ɡoorɔ kɑ Yuu be bɑ yoru mwɛɛrimɑ sɑnnu. Miyɑ u wɑ wɔllɑ kɛniɑrɑ mɑ Gusunɔ u derɑ u kɑ̃siru wɑ. U kɑ nùn ɡɑri kuɑ mɑ win dɑm nùn nɛnuɑ. N deemɑ sinɑ boko Yoyɑkimun wɔ̃ɔ nɔɔbusewɑ mi, ye u kɑ wɑ̃ɑ yoru sɔɔ Bɑbiloniɔ.
4Wee ye u wɑ kɑ̃si te sɔɔ. U woo bɔkɔ wɑ ɡɑ seemɑ sɑɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑn di ɡɑ ɡuru wiru sɔɔwɑ kɑ ɡuru mɑɑkinu. Mɑ yɑm bururɑm mu ɡuru wii te sikerenɛ. Mɑ ten suunu sɔɔ n bɑllimɔ nɡe sii ɡɑn te bɑ wɔriɑsiɑ.
5Guru wii te sɔɔ, hunde konibɑ nnɛ bɑ wɑ̃ɑ mi be bɑ kɑ tɔmbu weenɛ.
6Ben bɑɑwure wuswɑɑ nnɛ kɑ kɑsenu nnɛwɑ u mɔ.
7Ben kɔ̃ri yi dɛnde. Mɑ ben nɑɑsu su kɑ nɑɑ buun nɑɑ kɑburosu weenɛ, mɑ su bɑllimɔ nɡe sii ɡɑn te bɑ wɔriɑsiɑ.
8Kɑsɑ yen bɑɑyeren temɔ, tɔnun nɔmuwɑ ɡɑ wɑ̃ɑ mi. Nɔmɑ yen bɑɑyere yɑ dɛmiɛwɑ mi wuswɑɑ kɑ kɑsɑ ye, yɑ mɛɛrɑ.
9Kɑsɑ ye kpuro yɑ nɔsu ɡirɑrinɛwɑ. Hunde koni be, bɑ̀ n sĩimɔ, bɑ ku rɑ sĩire. Mi bɑ dɔɔ, miyɑ bɑ rɑ n mɛɛrɑ.
10Hunde koni ben bɑɑwure u wuswɑɑ mɔwɑ nnɛ. Tiɑ yɑ sɑ̃ɑ tɔnun wuswɑɑ. Yen nɔm ɡeu ɡiɑ, ɡbee sunɔn wuswɑɑ. Yen nɔm dwɑru ɡiɑ kɛtɛn wuswɑɑ. Yen biru ɡiɑ mɑɑ ɡunɔ bɑkerun wuswɑɑ.
11Ben bɑɑwuren kɑsɑ yiru yɑ dɛmiɑrewɑ wɔllɔ mɑ yɑ ɡirɑrinɛ mi ɡiɑ. Mɑ yiru ye yɑ mɑɑ tie yɑ ben wɑsi wukiri.
12Mi wuswɑɑ yen bɑɑyere yɑ wɑ̃ɑ, mi ɡiɑwɑ yɑ mɛɛrɑ. Yen sɔ̃nɑ mi bɑ kĩ bu dɑ kpuro, bɑ rɑ dewɑ bɑ kun sĩire.
13Hunde koni ben bɑɑ sɔɔ, dɔ̃ɔ ɡɛ̃ɛyɑ yi wɑ̃ɑ mi, yi fĩɑmɔ nɡe wĩi bɔnnu. Dɔ̃ɔ win yɑm bururɑm mu kpɑ̃. Min diyɑ dɔ̃ɔ buri yi yɑrimɔ nɡe ɡuru mɑɑkinu.
14Hunde koni be, bɑ rɑ n sɑ̃uwɑ nɡe ɡuru mɑɑkinu, bɑ n dɔɔ, bɑ n wee.
15Ye u bu mɛɛrɑ mɛsum, yerɑ u uruu wɑ yɑ tem ɡirɑri ben bɑɑwuren bɔkuɔ.
16Uruu be, bɑ bɑllimɔwɑ nɡe kpee ɡobiɡinu. Mɑ bɑ weenɛ. Mɑ n sɑ̃ɑre uruu bɑɑyere yɑ wɑ̃ɑ uruu ɡɑɑ sɔɔ.
17Bɑ koo kpĩ bu dɑ berɑ nnɛ kpuro sɔɔ bɑ kun tii sĩiyɛ.
18Ben ɡunum mu nɑnum mɔ. Mɑ ben nɔsu sɔɔ n sɑ̃ɑre ɡɑ̃ɑnu mɑni mɑni ni nu bɑllimɔ.
19Hunde koni be, bɑ̀ n sɑnum seewɑ, uruu be, bɑ rɑ n wɑ̃ɑwɑ ben bɔkuɔ. Bɑ̀ n mɑɑ yɔ̃ɔwɑ, kɑ be sɑnnɑ.
20Hunde koni be, bɑ rɑ dewɑ mi bɑ kĩ, ɑdɑmɑ kɑ uruu be sɑnnɑ. Domi beyɑ bɑ uruu be ɡɑwe.

21Yen sɔ̃nɑ bɑ̀ n sĩimɔ, uruu be, bɑ rɑ n mɑɑ sĩimɔ. Bɑ̀ n yɔ̃rɑ kpɑ uruu be, bu yɔ̃rɑ. Bɑ̀ n mɑɑ seewɑ, kpɑ uruu be, bu mɑɑ se. Domi hunde koni ben hunde yɑ wɑ̃ɑwɑ uruu be sɔɔ.
22Mɑ ɡɑ̃ɑnu tɛrie hunde koni ben wɔllɔ nu bɑllimɔ nɡe kpee ɡobiɡinu.
23Mɑ bɑ ben kɑsɑ yiru yiru dɛmiɛ yɑ ɡirɑrinɛ ɡɑ̃ɑ nin temɔ. Mɑ yiru yiru ye yɑ bu tie yɑ ben wɑsi wukiri.
24Sɑnɑm mɛ bɑ sĩimɔ, yerɑ nɑ ben kɑsɑn wɔkinu nɔɔmɔ nɡe nim wɔ̃kun wɔkinu, ǹ kun mɛ nɡe Gusunɔ Dɑm kpuroɡiin nɔɔ, ǹ kun mɛ nɡe tɑbu kowo wuurun wɔkinu. Adɑmɑ ye bɑ yɔ̃rɑ, bɑ ben kɑsɑ ye kuruɑwɑ.
25Mɑ nɑ mɑɑ wɔkinu nɔɔmɔ ɡɑ̃ɑ nin wɔllun di.
26Mɑ nɑ ɡɑ̃ɑnu wɑ mi, nu kɑ sinɑ kitɑru weenɛ, nu bɑllimɔ nɡe kpee ɡobiɡinu. Mɑ nɑ mɑɑ ɡɑ̃ɑnu wɑ nu sɔ̃ sinɑ kitɑ ten wɔllɔ nu kɑ tɔnu weenɛ.
27Mɑ n sɑ̃ɑre tɔnu wi, u bɑllimɔ nɡe sii ɡɑn te bɑ wɔriɑsiɑ dɔ̃ɔn suunu sɔɔ. Mɑ yɑm bururɑm kɑ nùn sikerenɛ.
28Yɑm bururɑm mɛ, mu kɑ ɡuru wɑɑ weenɛ ye yɑ bɑllimɔ sɑnɑm mɛ ɡurɑ nɛmɔ. Yenibɑ kpuro yɑ sɑ̃ɑwɑ Yinni Gusunɔn yiikon ɡirimɑ. Ye u ye kpuro wɑ mɛ, yerɑ u yiirɑ u wuswɑɑ tem ɡirɑri. Mɑ u nuɑ ɡoo u kɑ nùn ɡɑri kuɑ.