Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - इजीकीएल

इजीकीएल 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु ३० बर्स ङा ४ महिना ङा ५ नाक्‍ती ग्‍याइश्‍शा लाइक्‍चा पुंइसीशोपुकी नु गो केबार खोला आ नेक्‍था बाक्‍शो नङ। मिनु मेना सरीङ रोक्‍साक्‍व। मिनु गो परमप्रभु आ कोंइशो तातामी। इजीकीएल १:३; इजीकीएल ३:२३; इजीकीएल १०:१५,२०,२२; इजीकीएल ४३:३
2मेको महिना ङा ५ नाक्‍ती पिप येहो-याकीन ग्‍याइश्‍शा लाइक्‍चा पुंइसीशो ५ बर्स दुम्‍शो बाक्‍त। २राजा २४:१५
3मिनु परमप्रभु यावेमी बूजी आ तौ चढ़ेब इजीकीएल, आं कली लोव़ पाप्‍तु। मेना गो कल्‍दी आन रागी, केबार खोला आ नेक्‍थाम बाक्‍ती। मेना परमप्रभु यावेमी आं कली थिती। इजीकीएल ३:२२-२३; इजीकीएल ८:१; इजीकीएल ३३:२२; इजीकीएल ३७:१; इजीकीएल ४०:१
4मिनु गो कोव़ङुनु, उत्तर रे फश गिवार यिशो ताता। ठेयब छेङछेङ पाइश्‍शो गोस्‍स ताता। मेको आ दाते रे चिला दाप्‍शो खोदेंशो पा आ एर ओंथ नेल्‍ल छेङछेङ दुम्‍शो बाक्‍त। मिनु चिला खोदेंशो पा एर ओंथ दोरत। मिनु मेको मी आगा रे कांसा खोदेंशो जिल जिल पा ब्रशो तांइसाक्‍व। प्रकाश ४:-
5मिनु मेको आ दातेमी ४ ओटा सोक्‍त पाइश्‍शोपुकी तांइसाक्‍म। मेको मार खोदेंशो तांइसाक्‍म देंशा हना,
6मेको आन के ४, ४ ओटा कुल नु ४, ४ ओटा फ्रां बाक्‍तेक्‍म।
7मेको आन खोइल दिंसीशो बाक्‍तेक्‍म। बाछा आन गेंच खोदेंशो बाक्‍तेक्‍म। मेको आन खोइल खुइश्‍शो कांसा खोदेंशो पा टल्‍केशो बाक्‍तेक्‍म।
8मेको आन फ्रां आगा एर ओंथ नेल्‍ल मुर आन गुइ खोदेंशो बाक्‍तेक्‍म। मेको ४ ओटा सोक्‍त पाइश्‍शो आन कुल नु आन फ्रां दोदेंशो बाक्‍तेक्‍म देंशा हना,
9मेको आन फ्रां थिमुशो बाक्‍तेक्‍म। मेकोपुकी तेइ लमानु ङोंइती गे पा गाक्‍बाक्‍तेक्‍म। आन कुल एर ओंथ महिरथु ग्‍येत्‍थ गाक्‍बाक्‍तेक्‍म।
10मेको आन कुल दोदेंशो बाक्‍तेक्‍म देंशा हना, मेको नेल्‍ल का का पा ४ ओटा कुल बाक्‍तेक्‍म। ङोंइती ङा कुल मुर आ कुल खोदेंशो बाक्‍त। आ ग्‍युरा गे ङा कुल गुप्‍स आ कुल खोदेंशो बाक्‍त। पेरा गे ङा कुल ब्‍यफ के खोदेंशो बाक्‍त। मिनु आन नोले गे ङा कुल ककाकुली के खोदेंशो बाक्‍त।
11मेको आन कुल मोदेंशो बाक्‍तेक्‍म। मेको आन फ्रां इर गे प्राक्‍शो बाक्‍तेक्‍म। मेको आन फ्रां निक्‍शीमी अर्को आन फ्रांम थिमुशो बाक्‍तेक्‍म। मिनु फ्रां निक्‍शीमी आन आन रां सुम्‍सीशो बाक्‍तेक्‍म।
12मेको नेल्‍ल ग्‍येत्‍थ ङोंइती गे गाक्‍बाक्‍तेक्‍म। सोक्‍त ते ते लमे, मेक मेक लाइबाक्‍तेक्‍म। मेको आन कुल महिरथु गाक्‍बाक्‍तेक्‍म।
13मेको सोक्‍त पाइश्‍शो आन दातेमी ब्रशो कोइला खोदेंशो बाक्‍त। मेको एर ओंथ गाक्‍शो तोव़शी खोदेंशो तांइसीबाक्‍त। मेको मी थम छेङछेङ पा ब्रशो बाक्‍त। मिनु मेको रे चिला दाप्‍बाक्‍त।
14मेको सोक्‍त पाइश्‍शोपुकी चिला आप्‍शो खोदेंशो पा एर ओंथ बेरबाक्‍तेक्‍म।
15मिनु गो मेको सोक्‍त पाइश्‍शोपुकी कोव़ङुनु, मेको ४ ओटा सोक्‍त पाइश्‍शो आन नेक्‍था खपीम गुगील तातामी। मेको नेल्‍ल आन गुगील का का बाक्‍त।
16मेको गुगील दोदेंशो बाक्‍तेक्‍म देंशा हना, मेको जिल जिल पाइब पीत मनी माइश्‍शो हीरा खोदेंशो बाक्‍तेक्‍म। मेको गुगील आगाम अर्को गुगील बाक्‍तेक्‍म।
17मेकोपुकी गाक्‍मानु, तेइ महिरथु गाक्‍बाक्‍तेक्‍म। मेको सोक्‍त ते ते गाक्‍मे, मेको गुगील मेक मेक गाक्‍बाक्‍तेक्‍म।
18मेको गुगील लाइश्‍शो नु हिंचा ङा बाक्‍तेक्‍म। मिनु मेको कली कोव़ङुनु, नेल्‍ल मिक्‍ची मिक्‍च पाइश्‍शो बाक्‍तेक्‍म।

19मिनु मेको सोक्‍त पाइश्‍शोपुकी गाक्‍मानु, मेको ग्‍येत्‍थ क्‍युक्‍सीमानु, मेको गुगील यो ग्‍येत्‍थ क्‍युक्‍सीबाक्‍तेक्‍म।
20मिनु सोक्‍त ते ते गाक्‍मे, मेको सोक्‍त पाइश्‍शोपुकी यो मेक मेक गाक्‍बाक्‍तेक्‍म। मिनु मेको गुगील मेकोपुकी नु बोक्‍बाक्‍तेक्‍म। मारदे हना मेको सोक्‍त पाइश्‍शो आन सोक्‍त मेको गुगीलम बाक्‍त।
21मेको सोक्‍त पाइश्‍शोपुकी गाक्‍मानु, मेकोपुकी यो गाक्‍बाक्‍तेक्‍म। मेको दिक्‍मानु, मेकोपुकी यो दिक्‍‍बाक्‍तेक्‍म। मेको रागी रे क्‍युक्‍स‍मानु, मेको गुगील क्‍युक्‍सी‍बाक्‍तेक्‍म। मारदे हना मेको सोक्‍त पाइश्‍शो आन सोक्‍त मेको गुगीलम बाक्‍त।
22मेको सोक्‍त पाइश्‍शो आन पिया इर गे जिल जिल सिसा खोदेंशो बाक्‍तीक बाक्‍त।
23मेको बाक्‍तीके आ दी गे आन फ्रां हाम्‍शो बाक्‍तेक्‍म। मेकोपुकी थिमुशो बाक्‍तेक्‍म। मेको सोक्‍त पाइश्‍शो आन फ्रां निक्‍शीम आन रां सुम्‍शो बाक्‍तेक्‍म।
24मेको गाक्‍मानु, गो मेको आन फ्रां आन रेयके, ठेयब समुन्‍द्र आ रेयके खोदेंशो नेंता। मेको रेयके नेल्‍ल क्‍येङा सक्ति पाइश्‍शो बुंबु पाइब नु लडाइ पाइब आन ग्रांग्‍ये माग्‍ये पोक्‍शो रेयके खोदेंशो नेंता। मेको सोक्‍त पाइश्‍शोपुकी राम्‍मानु, आन फ्रां लुक्‍च तोक्‍बाक्‍तेक्‍म।
25मेको आन फ्रां लुक्‍च तोक्‍शा दिक्‍मानु, मेको आन पिया इर गे बाक्‍तीके रे सेंदा का ग्रूत। मेको सोक्‍त पाइश्‍शोपुकी राम्‍मानु, आन फ्रां लुक्‍च तोक्‍बाक्‍तेक्‍म।
26मेको आन पिया इर गे बाक्‍तीकेमी ठेयब नित्‍तीक का खोदेंशो बाक्‍त। मेको कोव़ङुनु नीर हीरा खोदेंशो तांइसाक्‍व। मिनु मेको ठेयब नित्‍तीकेम निप्‍ब आ रां मुर आ खोदेंशो बाक्‍त। प्रस्‍थान २४:१०; प्रकाश ४:२-३; यसैया ६:१
27मिनु मेको आ क्रातो ङा ग्‍येत्‍थ ब्रशो जिलजिल पाइश्‍शो कांसा चुप्‍लुम ब्रशो मी खोदेंशो ताता। आ क्रातो ङा लुक्‍चु मी खोदेंशो पा ब्रशा शुश छेङछेङ बाक्‍त।
28रेउ यिमेनु, गोस्‍सुम वाक्‍श दाप्‍शो खोदेंशो पा, मेको आ एर ओंथ नेल्‍ल छेङछेङ बाक्‍त। मेको परमप्रभु यावे आ छेङछेङ बाक्‍त। मिनु गो मेको तशा, खुम्‍की पा बाप्‍ती। मिनु मुर ब्‍वाक्‍शो खोदेंशो सेंदा नेंता। इजीकीएल ३:२३; इजीकीएल ८:४; इजीकीएल ९:३; इजीकीएल १०:४,१८; इजीकीएल ११:२३; इजीकीएल ४३:४; इजीकीएल ४४:४