Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hasttamantta laittan, oiddantto aginan, ichchashantto gallassan, taani Kabaara SHaafan omoodetti biidaageetu giddon de7ishin, taani, Buuza na7ai, qeesee Hizqqeeli, saloti dooyettin, Xoossaa ajjuutaa be7aas.
2Kawoi Yo7aakiini omoodettoosappe ichchashantta laittan, ichchashantto aginan,
3Baabiloone biittan Kabaara SHaafaa matan de7iya taakko, GODAA qaalai yiis; GODAA kusheekka hegan ta bolli de7ees.
4Taani xeelliyo wode, gotee huuphessaara yiyaagaa be7aas; wolqqaama poo7oi gita shaaraa dooddi wottiis; he shaaraa giddoora wolqqanttai pozhzhu gees. Wolqqanttau giddo wozanai phooliya nahaasiyaa milatees.
5Gotiyaa giddon oiddu paxa de7iya meretati de7oosona. Eti asa milatoosona;
6shin etau issuwau issuwau oiddu oiddu som77oinne oiddu oiddu qefee de7ees.
7Eta gedee sitti giidaagaa; eta gediyaa yachchai mara gede malanne quccidi geeshshido nahaasiyaa birataadan phoolees.
8Eta qefiyaappe garssaara oiddu baggaarakka asa kushe milatiya kushee de7ees.
9Eta qefee issoi issuwaa bochchees; eti ubbaikka yaanne haanne simmennan tollu giidi sinttau boosona.
10Etau issuwau issuwau sintta baggaara asa som77oi de7ees; ushachcha baggaara gaammuwaa som77oi de7ees; qassi haddirssa baggaara boora som77oi de7ees; qassi guyye baggaara argganttaa som77oi de7ees;
11eta som77oi hegaa milatees. Eta qefee bollau micetti uttiis; eta issuwaa issuwaa naa77u qefee naa77u baggaarakka hinkko meretaa qefiyaa bochchees; qassi naa77u qefee eta bollaa bollaa kammees.
12Eti ubbaikka tollu giidi sinttau biidosona; yaanne haanne simmennan, bantta ayyaanati biyoosaa awanne boosona.
13Ha paxa de7iya meretatu giddon issi eexxiya tama bonqqo milatiyaageenne sinttaunne guyye qaaxxiya, eexxiya xomppe malatiyaagee de7ees; he tamai phooleesinne a giddoppekka wolqqanttai kiyees.
14Ha paxa de7iya meretati wolqqanttaadan, sinttaunne guyye simerettoosona.
15Ha oiddu meretata taani xeellaidda, eta miyyessan sa7an de7iya irzzota be7aas; issi issi meretaa miyyessan issi issi irzzoi de7ees.
16Ha irzzoti inqquwaadan phooloosona; eti oiddaikka issoi issuwaa milatoosona. Issi irzzoi naa77u irzzo gididi merettiis; merettidi issoi issuwaa giddoora kantti uttiis.
17Eti biyo wode bantta sinttaa zaari wottido oiddu ginaappe issuwau augaa gidikkonne boosona; ha meretati biyo wode irzzoi wora simmenna.
18He oiddu irzzotuyyo wogganne yashshiya charkketi de7oosona; he charkketussi yuusho ubban xeelliya aifee kumiis.

19Ha meretati biyo wode, eta miyyiyan ha irzzoti bululoosona; he meretati biittaappe pude denddiyo wode, ha irzzotikka denddoosona.
20Eta ayyaanati biyo awanne ha irzzotikka denddidi boosona; aissi giikko, ha paxa de7iya meretatu ayyaanati irzzotu giddon de7oosona.
21Ha meretati biyo wode, irzzotikka boosona; meretati eqqiyo wode, irzzotikka eqqoosona; qassi meretati biittaappe pude denddiyo wode, irzzoti etaara issippe denddoosona. Aissi giikko, ha meretatu ayyaanati irzzotu giddon de7oosona.
22Ha paxa meretatu huuphiyaappe bolla baggaara heregaadan phooliya salo gufantto milatiyaabai de7ees.
23He gufantto milatiyaagaappe garssa baggaara eta qefee sitti giidi, issuwaagee issuwaagaakko micetti uttiis; qassi eta ubbaukka eta bollaa kammiya naa77u naa77u qefee de7ees.
24Ha meretati paalliyo wode, eta qefiyaa giirettai haattaa kixaa gunttaadan, qassi Ubbaa Danddayiya Xoossaa cenggurssaadaaninne cora olanchchatu wocamaadan haniyaagaa siyaas. Eti paaluwaa aggiyo wode, bantta qefiyaa shiishshi ekkoosona.
25Eti bantta qefiyaa shiishshi ekkidi, he sohuwan eqqidaashin, eta huuphiyaappe bolla baggaara de7iya he gufantto milatiyaasaappe cenggurssai yiis.
26He gufantto milatiyaagaappe bolla baggaara sampperiyaa giyo inqquwaappe merettida kawotaa araata milatiyaagee de7ees; he kawotaa araataa milatiyaagaa bolli asa milatiyaagee uttiis.
27Taani a be7iyo wode, a xeessaappe bolla baggai taman de7iya nahaasiyaa birataadan phoolees; qassi xeessaappe garssa baggai tamaa milatees; a yuushuwan phooliya poo7oi de7ees.
28A yuushuwan de7iya phooliya poo7oi ira gallassi shaaran eqqida zuullaa milatees. Hegee GODAA bonchchuwaa qonccettaa milatees. Taani hegaa be7ido wode, biittan duge gufannada, issoi haasayiyo cenggurssaa siyaas.