Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - Esekiɛli

Esekiɛli 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wɔ̃ɔ tɛnɑsen suru nnɛsen sɔ̃ɔ nɔɔbuse sɔɔrɑ Esekiɛli, yɑ̃ku kowo Busin bii u wɑ̃ɑ dɑɑ te bɑ mɔ̀ Kebɑrin goorɔ kɑ Yuu be bɑ yoru mwɛɛrimɑ sɑnnu. Miyɑ u wɑ wɔllɑ kɛniɑrɑ mɑ Gusunɔ u derɑ u kɑ̃siru wɑ. U kɑ nùn gɑri kuɑ mɑ win dɑm nùn nɛnuɑ. N deemɑ sinɑ boko Yoyɑkimun wɔ̃ɔ nɔɔbusewɑ mi, ye u kɑ wɑ̃ɑ yoru sɔɔ Bɑbiloniɔ.
4Wee ye u wɑ kɑ̃si te sɔɔ. U woo bɔkɔ wɑ gɑ seemɑ sɑɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm geu giɑn di gɑ guru wiru sɔɔwɑ kɑ guru mɑɑkinu. Mɑ yɑm bururɑm mu guru wii te sikerenɛ. Mɑ ten suunu sɔɔ n bɑllimɔ nge sii gɑn te bɑ wɔriɑsiɑ.
5Guru wii te sɔɔ, hunde konibɑ nnɛ bɑ wɑ̃ɑ mi be bɑ kɑ tɔmbu weenɛ.
6Ben bɑɑwure wuswɑɑ nnɛ kɑ kɑsenu nnɛwɑ u mɔ.
7Ben kɔ̃ri yi dɛnde. Mɑ ben nɑɑsu su kɑ nɑɑ buun nɑɑ kɑburosu weenɛ, mɑ su bɑllimɔ nge sii gɑn te bɑ wɔriɑsiɑ.
8Kɑsɑ yen bɑɑyeren temɔ, tɔnun nɔmuwɑ gɑ wɑ̃ɑ mi. Nɔmɑ yen bɑɑyere yɑ dɛmiɛwɑ mi wuswɑɑ kɑ kɑsɑ ye, yɑ mɛɛrɑ.
9Kɑsɑ ye kpuro yɑ nɔsu girɑrinɛwɑ. Hunde koni be, bɑ̀ n sĩimɔ, bɑ ku rɑ sĩire. Mi bɑ dɔɔ, miyɑ bɑ rɑ n mɛɛrɑ.
10Hunde koni ben bɑɑwure u wuswɑɑ mɔwɑ nnɛ. Tiɑ yɑ sɑ̃ɑ tɔnun wuswɑɑ. Yen nɔm geu giɑ, gbee sunɔn wuswɑɑ. Yen nɔm dwɑru giɑ kɛtɛn wuswɑɑ. Yen biru giɑ mɑɑ gunɔ bɑkerun wuswɑɑ.
11Ben bɑɑwuren kɑsɑ yiru yɑ dɛmiɑrewɑ wɔllɔ mɑ yɑ girɑrinɛ mi giɑ. Mɑ yiru ye yɑ mɑɑ tie yɑ ben wɑsi wukiri.
12Mi wuswɑɑ yen bɑɑyere yɑ wɑ̃ɑ, mi giɑwɑ yɑ mɛɛrɑ. Yen sɔ̃nɑ mi bɑ kĩ bu dɑ kpuro, bɑ rɑ dewɑ bɑ kun sĩire.
13Hunde koni ben bɑɑ sɔɔ, dɔ̃ɔ gɛ̃ɛyɑ yi wɑ̃ɑ mi, yi fĩɑmɔ nge wĩi bɔnnu. Dɔ̃ɔ win yɑm bururɑm mu kpɑ̃. Min diyɑ dɔ̃ɔ buri yi yɑrimɔ nge guru mɑɑkinu.
14Hunde koni be, bɑ rɑ n sɑ̃uwɑ nge guru mɑɑkinu, bɑ n dɔɔ, bɑ n wee.
15Ye u bu mɛɛrɑ mɛsum, yerɑ u uruu wɑ yɑ tem girɑri ben bɑɑwuren bɔkuɔ.
16Uruu be, bɑ bɑllimɔwɑ nge kpee gobiginu. Mɑ bɑ weenɛ. Mɑ n sɑ̃ɑre uruu bɑɑyere yɑ wɑ̃ɑ uruu gɑɑ sɔɔ.
17Bɑ koo kpĩ bu dɑ berɑ nnɛ kpuro sɔɔ bɑ kun tii sĩiyɛ.
18Ben gunum mu nɑnum mɔ. Mɑ ben nɔsu sɔɔ n sɑ̃ɑre gɑ̃ɑnu mɑni mɑni ni nu bɑllimɔ.
19Hunde koni be, bɑ̀ n sɑnum seewɑ, uruu be, bɑ rɑ n wɑ̃ɑwɑ ben bɔkuɔ. Bɑ̀ n mɑɑ yɔ̃ɔwɑ, kɑ be sɑnnɑ.
20Hunde koni be, bɑ rɑ dewɑ mi bɑ kĩ, ɑdɑmɑ kɑ uruu be sɑnnɑ. Domi beyɑ bɑ uruu be gɑwe.

21Yen sɔ̃nɑ bɑ̀ n sĩimɔ, uruu be, bɑ rɑ n mɑɑ sĩimɔ. Bɑ̀ n yɔ̃rɑ kpɑ uruu be, bu yɔ̃rɑ. Bɑ̀ n mɑɑ seewɑ, kpɑ uruu be, bu mɑɑ se. Domi hunde koni ben hunde yɑ wɑ̃ɑwɑ uruu be sɔɔ.
22Mɑ gɑ̃ɑnu tɛrie hunde koni ben wɔllɔ nu bɑllimɔ nge kpee gobiginu.
23Mɑ bɑ ben kɑsɑ yiru yiru dɛmiɛ yɑ girɑrinɛ gɑ̃ɑ nin temɔ. Mɑ yiru yiru ye yɑ bu tie yɑ ben wɑsi wukiri.
24Sɑnɑm mɛ bɑ sĩimɔ, yerɑ nɑ ben kɑsɑn wɔkinu nɔɔmɔ nge nim wɔ̃kun wɔkinu, ǹ kun mɛ nge Gusunɔ Dɑm kpurogiin nɔɔ, ǹ kun mɛ nge tɑbu kowo wuurun wɔkinu. Adɑmɑ ye bɑ yɔ̃rɑ, bɑ ben kɑsɑ ye kuruɑwɑ.
25Mɑ nɑ mɑɑ wɔkinu nɔɔmɔ gɑ̃ɑ nin wɔllun di.
26Mɑ nɑ gɑ̃ɑnu wɑ mi, nu kɑ sinɑ kitɑru weenɛ, nu bɑllimɔ nge kpee gobiginu. Mɑ nɑ mɑɑ gɑ̃ɑnu wɑ nu sɔ̃ sinɑ kitɑ ten wɔllɔ nu kɑ tɔnu weenɛ.
27Mɑ n sɑ̃ɑre tɔnu wi, u bɑllimɔ nge sii gɑn te bɑ wɔriɑsiɑ dɔ̃ɔn suunu sɔɔ. Mɑ yɑm bururɑm kɑ nùn sikerenɛ.
28Yɑm bururɑm mɛ, mu kɑ guru wɑɑ weenɛ ye yɑ bɑllimɔ sɑnɑm mɛ gurɑ nɛmɔ. Yenibɑ kpuro yɑ sɑ̃ɑwɑ Yinni Gusunɔn yiikon girimɑ. Ye u ye kpuro wɑ mɛ, yerɑ u yiirɑ u wuswɑɑ tem girɑri. Mɑ u nuɑ goo u kɑ nùn gɑri kuɑ.