Text copied!
CopyCompare
Icamanal toteco; Santa Bíblia - EZEQUIEL

EZEQUIEL 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Quema na, niEzequiel, nijpiyayaya 30 xihuitl, niquitac se tlanextili tlen Toteco Dios. Elqui ipan 5 itequi nopa nahui metztli ipan toisraelita calendario 1:1-3 Elqui 31 itequi julio ipan tocalendario tlen ama. quema yohuiyaya para macuili xihuitl quiquixtijtoyaj Tlanahuatijquetl Joaquín ipan totlal huan quihuicatoyaj Babilonia. Na, niEzequiel se niisraelita totajtzi catli niicone Buzi, niitztoya ininhuaya nopa sequinoc israelitame catli techquixtijtoyaj tlen totlal huan techhuicaque Babilonia. Huan tiitztoyaj iteno nopa hueyatl Quebar ipan nopa tlali quema ilhuicactli tlapojtihuetzqui, huan niquitac se tlanextili tlen TOTECO huan nijmatqui TOTECO nechitzqui ica imax.
4Ipan ni tlanextili, niquitac para tlaajacayaya ica norte huan nopa hueyi ajacatl monechcahuiyaya campa na. Huan iixpa hualayaya se hueyi mixtli catli tlapetlaniyaya huan tlahuiyaya quen se hueyi tlitl. Huan iijtico nopa mixtli quipixqui se tlitl catli petlaniyaya quen quema tlatla nopa tepostli bronce.
5Teipa tlatlajco tlen nopa mixtli monextijque nahui catli yoltoque catli nesiyayaj quen se masehuali.
6Sesen inijuanti quipiyayaya nahui iixayac huan nahui iieltlapal.
7Huan ininmetz eliyaya xitlahuac quen masehualme ininmetz. Pero iniicxihua quipiyayayaj iniisti huan elqui quen iniicxihua becerros. Huan iniicxihua petlaniyayaj quen nopa tepostli bronce.
8Huan itla sesen inieltlapal, quipiyayayaj ininmax quen masehualme ininmax. Sesen tlen ni catli yoltoque, quipiyayaya nahui iixayac huan nahui ieltlapal.
9Nochi nopa nahui catli yoltoque mosajsalohuayayaj ica inieltlapal se ica se seyoc. Huan niyon se amo monequi moicancuepas para nemise pampa ica nahui iixayac campa hueli yohuiyayaj elqui iixmelac se iixayac.
10Sesen tlen inijuanti quipiyayaya se lado ixayac se tlacatl ica iixpa. Huan sesen ica inejmac tlen itzonteco quipiyayaya ixayac se león. Huan iopochco itzonteco sesen quipiyayaya ixayac se toro. Huan iica sesen itzonteco quipiyayaya ixayac se cuajtli.
11Quej nopa elque iniixayac. Huan sesen quipixqui nahui ieltlapal. Ome ieltlapal quipatlahuayaya para ica mosajsalos ica seyoc catli yoltoque ipan sesen ilado. Huan ica nopa seyoc ome inieltlapal catli sesen quipixqui quitzacuayayaj inintlacayo.
12Huan campa nopa cuali tonaltzi quintitlaniyaya, masque ica norte, ica sur, ica campa hualquisa tonati o ica campa oncalaqui, nopona yohuiyayaj san xitlahuac ica iniixpa, niyon amo monequi moicancuepase.
13Huan inintlachiyalis nopa nahui catli yoltoque eliyaya quen tlicoli catli xahuantoc o quen tlicuahuitl. Elqui quen tlitl quisayaya tlen sesen huan yohuiyaya para seyoc tlatlajco tlen inijuanti. Huan nopa tlitl petlaniyaya nelchicahuac. Huan tlatlajco tlen nopa tlitl quisayaya tlapetlanilotl.
14Huan nopa nahui catli yoltoque yohuiyayaj canajya huan mocuepayayaj quen tlapetlanilotl.
15Quema noja niquintlachilijtoya nopa nahui catli yoltoque, niquitac nahui ruedas catli motlalijtoyaj tlalchi huan sesen elqui nechca se tlen nopa nahui catli yoltoque.
16Nopa nahui ruedas nesiyaya san se huan nesiyaya quen elisquía tlachijchihuali ica nopa yejyectzi tetl crisólito. Sesen tlen nopa ruedas quipixqui seyoc rueda catli calactoya iijtic huan quicruzmacatoya.
17Huan hueliyayaj yohuij ica campa hueli tlen nopa nahui lados huan amo monequiyaya moicancuepase.
18Huan yahualtic sesen nopa nahui ruedas quipiyayayaj itencuayo inintejteno seyoc rueda catli huejcapantic hasta temajmati. Huan campa hueli ipan itejteno sesen rueda quipixqui miyac ixteyolme.
19Huan quema nopa nahui catli yoltoque nemiyayaj, nopa ruedas yohuiyayaj ininhuaya. Huan quema motlananayayaj tlen tlalchi, nopa ruedas nojquiya motlananayayaj.
20Huan campa nopa cuali tonaltzi yohuiyayaj, nopa nahui catli yoltoque yohuiyayaj huan nojquiya yohuiyayaj nopa ruedas. Elqui pampa itonal sesen nopa nahui catli yoltoque eltoya ipan nopa ruedas. Huan yeca campa yohuiyayaj sesen itonaltzi ipan nopa ruedas, nojquiya yohuiyayaj nopa nahui catli yoltoque.

21Huan quema nopa nahui catli yoltoque mijcuiniyayaj, nopa ruedas nojquiya mijcuiniyayaj. Huan quema inijuanti moquetzayayaj, nopa ruedas nojquiya moquetzayayaj. Huan quema nopa nahui catli yoltoque tlejcoyayaj tlen ni tlaltipactli, nojquiya tlejcoyayaj nopa ruedas pampa itonal sesen catli yoltoque itztoya ipan nopa ruedas.
22Huan inintzonatipa inijuanti catli yoltoque, nesiyaya se tlamantli quen ilhuicactli. Huan petlaniyaya quen nopa yejyectzi tetl cristal. Huan nopa tlamantli quen ilhuicactli patlajtoya inintzonatipa.
23Huan itla nopa tlamantli catli patlajtoc quen ilhuicactli, ieltlapal sesen nopa nahui catli yoltoque mopatlajtoya para ica quiajsis ieltlapal nopa seyoc catli itztoyaj ipan sesen lado. Huan ica nopa seyoc ome inieltlapal, sesen tlen inijuanti quitzacuayaya tlen ya itlacayo.
24Huan quema nopa nahui patlantiyohuiyayaj, inieltlapal chicahuac caquistiyaya quen quema mocomonía nopa hueyi atl ipan xali. O caquistiyaya quen itoscac Toteco Catli Quipiya Nochi Chicahualistli. O caquistiyaya quen tzajtziyayaj miyac soldados catli tlahuel quipiyayayaj fuerza. Huan quema moquetzayayaj nopa nahui catli yoltoque, quitemohuiyayaj inieltlapal.
25Huan quema moquetzque huan quitemohuijtoyaj inieltlapal, camanaltic se catli itztoya más huejcapa tlen nopa tlamantli catli patlajtoc quen ilhuicactli inintzonatipa.
26Huan más huejcapa tlen nopa tlamantli catli patlajtoc quen ilhuicactli catli eltoya inintzonatipa, nesiyaya se yejyectzi siya quen campa mosehuía se Tlanahuatijquetl. Huan nesiyaya quen elisquía tlachijchihuali nopa siya ica nopa yejyectzi tetl catli azultic huan itoca zafiro. Huan ipan nopa siya catli eltoya huejcapa itztoya se catli nesiyaya quen se tlacatl.
27Huan tlen itzinquechtla para huejcapa nesiyaya quen nopa tepostli bronce catli cahuaniyaya quen quipixqui tlitl iijtico. Huan tlen itzinquechtla para tlatzintla nesiyaya quen se tlilelemectli catli cahuaniyaya tlahuel chicahuac.
28Huan yahualtic tlen ya chicahuac cahuaniyaya se tlamantli quen nopa acosamalotl catli monextía quema huetzi atl. Quej nopa nesiyaya itlatlanex TOTECO. Huan quema niquitac, nihuetzqui tlalchi ica noixayac huan nijcajqui itoscac catli nechcamanalhuiyaya.