Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Ezekiel

Ezekiel 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Di lima laangi o di haa malama o di motolu ngadau, gei au go Ezekiel tangada hai mee dabu, go tama a Buzi, nogo noho i Babylonia i taalinga di Monowai Chebar madalia ogu duaahina digau o Jew ala ne lahi gi daha mo nadau henua. Di langi gu mahuge, gei au gu gidee a God i lodo di moe.
2Deenei la di lima ngadau mai di madagoaa King Jehoiachin ne lahi gi daha mo Israel gi Babylonia.
3Di gowaa deelaa la i Babylonia i baahi di Monowai Chebar, gei au gu longono di lee o Dimaadua e helekai mai. Gei au gu longono ia eau ono mogobuna.
4Au gaa mmada gi nua, ga gidee au di madangi maaloo e hanimoi i bahi i ngeia mo dono baahi gabua damanaiee. Di ila gu dabadaba mai i lodo di gabua deenei. Di maalama madamada huoloo le e haganiga di maa i di langi. I di gowaa dela e dabadaba di ila la di mee e maahina gadoo be di baalanga mmee.
5I tungaalodo di gabua deenei, gei au ne mmada gi nia mee e hai gadoo be nia manu mouli e haa, e haga haaeha gi tangada.
6Di manu e dahi la ono hadumada e haa, ge haa bakau.
7Nia wae digaula e huudonu, nia madaawae digaula e hai be nia madaawae kau daane. Digaula e maahina gadoo be di madamada o di baalanga mmee ne haga dingidingia.
8Madalia nadau hadumada dagi haa ge dagi haa bakau la nia lima dangada dagi haa dagidahi i lala nadau bakau.
9Nia bakau e lua o di manu mouli e dahi e holo gi daha. Nia mada nadau bakau le e tale, guu hai di ada e haa ono madaaduge. Digaula ma ga ngaalua, e ngaalua ngaadahi, hagalee hulihuli nadau huaidina.
10Di manu e dahi e hai ono hadumada hai geegee e haa: Di hadumada tangada i mua, di hadumada laion i di baahi gau donu, di hadumada kau daane i di baahi gau ihala, mo di hadumada ‘eagle’ i tua.
11Nia manu mouli aanei gaa holo gi daha nadau bakau dagi lua gii tale nia mada nadau bakau, gei nia hoo nadau bakau dagi lua e kumi nadau huaidina.
12Nia manu mouli aanei e mmada gi nia baahi huogodoo, malaa, digaula e mee di hula gi nadau gowaa ala e hiihai e hula ginai. Digaula hagalee hulihuli i di nadau mmaanege adu.
13Di mee be di lama ulaula e menege adu i mehanga nia manu mouli aalaa. Di mee deelaa e ulaula, e dabadaba mai di ila no lodo.
14Go nia manu mouli aalaa e hula ga lloomoi labelaa, e limalima be di haga ngalungalua o di ila.
15Dagu mmada adu gi nia manu mouli e haa aalaa, gei au ga gidee nia duaadiga e haa e tale gi di gelegele. Nia mee aalaa e dagidahi i baahi o nia manu mouli aalaa.
16Nia duaadiga e haa aalaa e dingidingia gadoo be di hadu hagalabagau gei e hai be di mee e dahi. Tuaadiga e dahi iai dono duaadiga e pigi ginai.
17Deelaa di mee gaa hidi ai nia duaadiga aalaa gaa mee di llele gi nia mada e haa o henuailala.
18Di gili o nia duaadiga aalaa guu hii gi nia golomada.

19Nia madagoaa huogodoo nia manu mouli aalaa ga ngaalua, gei nia duaadiga aalaa e nngaalua labelaa, gei nia madagoaa huogodoo nia manu mouli aalaa ga mmaangi gi nua, gei nia duaadiga aalaa e mmaangi gi nua labelaa.
20Nia manu mouli aalaa e hula gi nia gowaa huogodoo ala e hiihai e hula ginai digaula, gei nia duaadiga aalaa e hula i muli digaula, idimaa ma go nia manu mouli aalaa ala e dagi digaula.
21Malaa, nia madagoaa huogodoo nia manu mouli aalaa ma ga ngaalua, be e noho, be e mmaangi gi nua, nia duaadiga aalaa e hai labelaa beelaa.
22I hongo nia libogo o nia manu mouli aalaa e iai di mee e hai be di aholi dela ne hai gi nia kalaadi dingidingia.
23I lala di aholi deelaa le e tuu nia manu mouli aalaa ala e holo nadau bakau dagi lua gi daha gi nadau ihoo nia bakau ala i golo, e hii mai dono huaidina gi nadau bakau dagi lua ala i golo.
24Au e longono eau di lee o nia bakau digaula ma ga mmaangi. E hai be di lee o di tai, e hai gadoo be di lee o digau dauwa dogologowaahee, e hai gadoo be di lee o God Koia e Aamua. Di madagoaa digaula ma ga hagalee mmaangi, gei digaula ga haga puni mai nadau bakau.
25Gei di lee dela e hanimoi i nadau nua mai i hongo di aholi dela i hongo nadau libogo.
26I hongo di aholi deelaa la e iai di mee be di lohongo king dela ne hai gi nia hadu hagalabagau ‘sapphire’. I hongo di lohongo king deelaa le e noho di mee e hai be tangada.
27Di mee deelaa le e dingidingia gadoo be nia baalanga mmee ma ga i tungaalodo di ahi. E dingidingia hagatau be di maalama.
28E logo ono gono gadoo be nia gono o di umada. Deenei di maalama dela e haga modongoohia ai di madamada o Dimaadua i tadau baahi. Dogu madagoaa ne gidee nia mee aanei, gei au ga bala gi lala gi hongo di gelegele ga longono eau di lee,