Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma wɛ̃̀ baakwide guu, a mↄ síiↄ̃de gↄↄ sↄode zĩ́, má kú ń zĩ̀zↄↄ swa pↄ́ wì mɛ Kebaa saɛ, ↄ̃ luabɛ wɛ̃̀aa, ↄ̃ ma Lua è wɛ́pungu'ea guu.
2Kí Yɛkↄnia gↄ̃a zĩ̀zↄ ũ wɛ̃̀ sↄode guu
3ↄ̃ Dii yã'ò mapi sa'ona Ezekiɛli, Buzi nɛ́ɛ Babiloni bùsuu we. We Dii gbãa mↄ̀ua.
4Kɛ́ ma wɛzù, ↄ̃ má è zàa'ĩana lɛ́ fɛlɛ gugbãntoo oi. Lou sa sìsi, àlɛ pílɛ, àlɛ tɛkɛ púuu. Tɛ́ pↄ́ kú a guoguo dɛ lán mↄ̀ tɛ̃a bóiboiwa.
5Pↄ́ kú tɛ́pi guu, a dɛ lán pↄ́ bɛ̃́ɛ mɛ̀n síiↄ̃ↄwa, an taa bↄ̀ gbɛ̃nazĩnawa,
6ãma an baade oa síiↄ̃siiↄ̃ mɛ́ aa gã̀sĩa vĩ síiↄ̃siiↄ̃.
7An gbáↄ súsu, an gbálaↄ dɛ lán zù swɛwa, àlɛ tɛkɛ lán mↄgotɛ̃ yↄↄawa.
8Aa gbɛ̃nazĩna ↄↄ vĩ ń gã̀sĩaↄ zíɛ. An oa síiↄ̃ ń ń gã̀sĩa síiↄ̃o dↄdↄ aɛ ń kpɛo, gbã̀tɛ̃ɛ ń gbã̀tɛ̃ɛo,
9an gã̀sĩapiↄ lɛ́ kã́kↄ̃wa. Gu pↄ́ aalɛ gɛ́u, aali lɛ́ liaao, aaì gɛ́ ń aɛ màa gↄ̃̀ↄɛ.
10Lá an oapiↄ dɛn kɛ: An baade gbɛ̃nazĩna oa vĩ, mɛ́ aa nↄ̀ↄmusu oa vĩ ↄplaa oi, zu oa ↄzɛɛ oi, mɛ́ aa kúu oa vĩ lↄ ń kpɛ oi.
11Màa an oaↄ dɛ. An baade gã̀sĩa pooa musu plapla, aalɛ kã́kↄ̃wa, a pla pↄ́ gↄ̃̀ↄ naańzi.
12An baade ì gɛ́ a aɛdↄawaɛ súsu. Gu pↄ́ an nisĩna tàu, we aaì gɛ́u, mɛ́ gu pↄ́ aalɛ gɛ́u píi, aali lɛ́ liaao.
13Pↄ́ bɛ̃́ɛpiↄ kɛkɛá dɛ lán tɛyↄ̃ ge sɛ̃tɛwaɛ. Tɛ́pi gupua zↄ̃ↄ, ìↄ táa'o pↄ́ bɛ̃́ɛ mɛ̀n síiↄ̃piↄ zãnguo. Lou lɛ́ pílɛpilɛ tɛ́pi guu.
14Pↄ́ bɛ̃́ɛpiↄ wãa lán loupilɛawa, aaìↄ gɛ́, aaìↄ su.
15Kɛ́ málɛ pↄ́ bɛ̃́ɛ oa síiↄ̃depiↄ e màa, ma wuluu è an baade saɛ tↄↄlɛ.
16Wuluupiↄ ń ń pↄ́ↄ lɛ́ tɛkɛ lán gbɛ̀ bɛɛɛdewa, mɛ́ an síiↄ̃ píi aa doũɛ. Wuluupiↄ kɛa taan kɛ: Ampii aa wuluu vĩ mɛ̀n plapla pãpãakↄ̃a.
17Tó aalɛ táa'o, aaì gɛ́ aɛ ń kpɛo, gbã̀tɛ̃ɛ ń gbã̀tɛ̃ɛo liaasaiɛ.
18An wuluupiↄ lɛsĩ, ì to vĩa ń kṹ, mɛ́ wɛ́ fĩfĩwà à lìai.

19Tó pↄ́ bɛ̃́ɛpiↄ lɛ́ táa'o, wuluupiↄ ìↄ bɛ ń saɛɛ. Tó pↄ́ bɛ̃́ɛpiↄ fɛ̀lɛ tↄↄlɛ aalɛ gɛ́ musu, wuluupiↄ ì fɛlɛ musu sↄ̃ɛ.
20Gu pↄ́ an nisĩna tàu, we aaì gɛ́u, an wuluuↄ i fɛlɛ gɛ́ńnↄ sãnuɛ, asa pↄ́ bɛ̃́ɛpiↄ nisĩna kú ń wuluuↄ guuɛ.
21Tó pↄ́ bɛ̃́ɛpiↄ lɛ́ táa'o, an wuluuↄ ìↄ táa'oɛ. Tó aa zɛaɛ, aaìↄ zɛa sↄ̃ɛ. Tó aa fɛ̀lɛ tↄↄlɛwa, wuluupiↄ ì fɛlɛńnↄ sãnuɛ, asa pↄ́ bɛ̃́ɛpiↄ nisĩna kú ń wuluuↄ guuɛ.
22Bàluma kpálɛa pↄ́ bɛ̃́ɛpiↄ mia e musu, àlɛ tɛkɛ wásawasa lán díiwa.
23Bàlumapi zíɛ an gã̀sĩaↄ pooa, aalɛ kã́kↄ̃wa, an baade gã̀sĩa mɛ̀n plaplaↄ naańzi.
24Kɛ́ aalɛ táa'o, ma ń gã̀sĩapiↄ kĩ́a mà lán izↄ̃ↄsuka kↄ̃fĩwa, lán Gbãapiide lↄↄwa, lán zĩgↄ̃ↄ zↄawa. Kɛ́ aa zɛ̀, ↄ̃ aa ń gã̀sĩaↄ nàaa.
25Kɛ́ aa zɛa an gã̀sĩaↄ naaaa màa, ma lↄↄ mà ń mia za bàluma musu.
26Pↄe kú ń mia bàlumapi musu we lán kiblekila pↄ́ wa kɛ̀ ń safiiowa, mɛ́ ma gbɛ̃e è zↄ̃lɛa kìlapiu musu we lán gbɛ̃nazĩnawa.
27Má è, zↄ̃a aàpi lɛ́u e musu a dɛ lán mↄ̀ tɛ̃a bóiboi pↄ́ lɛ́ pipi lán tɛ́wawa, mɛ́ zĩ́lɛ oi dɛ lán tɛ́wa. Gupua gbãa liaaaàzi.
28Gupuapi bↄ̀ lán nàali pↄ́ bↄ̀ gↄↄ pↄ́ lou lɛ́ mawa. Dii gawi kɛkɛá pↄ́ má èn we. Kɛ́ má è, ma wulɛ ma gbɛɛu gↄ̃̀ↄ, ↄ̃ ma lↄↄ mà, àlɛ yã'omɛɛ.