Text copied!
CopyCompare
Itlajtol toteco: Santa Biblia - EZEQUIEL

EZEQUIEL 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Quema na, niEzequiel, nijpiyayaya 30 xihuitl, niquitac se tlanextili tlen Toteco Dios. Elqui ipan 5 itequi nopa nahui metztli ipan toisraelita calendario 1:1-3 Elqui 31 itequi julio ipan tocalendario tlen ama. quema yohuiyaya para macuili xihuitl quiquixtijtoyaj Tlanahuatijquetl Joaquín ipan totlal huan quihuicatoyaj Babilonia. Na, niEzequiel se niisraelita totajtzi tlen niicone Buzi, niitztoya ininhuaya nopa sequinoc israelitame tlen tocualancaitacahua techquixtijtoyaj tlen totlal huan techhuicatoyaj ipan tlali Babilonia. Huan tiitztoyaj iteno nopa atemitl Quebar ipan nopa tlali quema elhuicactli tlapojtihuetzqui, huan niquitac se tlanextili tlen TOTECO huan nijmatqui TOTECO nechitzqui ica ima.
4Ipan ni tlanextili, niquitac para tlaajacayaya ica norte huan nopa hueyi ajacatl monechcahuiyaya campa na. Huan iixpa hualayaya se hueyi mixtli tlen tlapetlaniyaya huan tlahuiyaya queja se hueyi tlitl. Huan iijtico nopa mixtli quipixqui se tlitl tlen petlaniyaya queja quema tlatla nopa tepostli bronce.
5Teipa tlatlajco tlen nopa mixtli monextijque nahui tlen yoltoque tlen nesiyayaj queja se tlacatl.
6Sesen yajuanti quipiyayaya nahui ixayac huan nahui ieltlapal.
7Huan ininmetz eliyaya xitlahuac queja tlacame ininmetz. Pero iniicxihua quipiyayayaj iniisti huan elqui queja iniicxihua becerros. Huan iniicxihua petlaniyayaj queja nopa tepostli bronce.
8Huan itzintla sesen inieltlapal, quipiyayayaj ininma queja tlacame ininma. Sesen tlen ni tlen yoltoque, quipiyayaya nahui ixayac huan nahui ieltlapal.
9Nochi nopa nahui tlen yoltoque mosajsalohuayayaj ica inieltlapal se ica se seyoc. Huan niyon se ax monequi moicancuepas para nemise pampa ica nahui ixayac campa hueli yohuiyayaj elqui iixmelac se ixayac.
10Sesen tlen yajuanti quipiyayaya se lado ixayac se tlacatl ica iixpa. Huan sesen ica inejmatl tlen itzonteco quipiyayaya ixayac se león. Huan iarravesco itzonteco sesen quipiyayaya ixayac se toro. Huan iica sesen itzonteco quipiyayaya ixayac se cuajtli.
11Queja nopa elque ininxayac. Huan sesen quipixqui nahui ieltlapal. Ome ieltlapal quipatlahuayaya para ica mosajsalos ica seyoc tlen yoltoque ipan sesen ilado. Huan ica nopa seyoc ome inieltlapal tlen sesen quipixqui quitzacuayayaj inintlacayo.
12Huan campa nopa cuali tonaltzi quintitlaniyaya, yonque ica norte, ica sur, ica campa quisa tonati o ica campa oncalaqui, nopano yohuiyayaj san xitlahuac ica iniixpa, niyon ax monequi moicancuepase.
13Huan inintlachiyalis nopa nahui tlen yoltoque eliyaya queja tlicoli tlen xahuantoc o queja tlicuahuitl. Elqui queja tlitl quisayaya tlen sesen huan yohuiyaya para seyoc tlatlajco tlen yajuanti. Huan nopa tlitl petlaniyaya nelchicahuac. Huan tlatlajco tlen nopa tlitl quisayaya tlapetlanilotl.
14Huan nopa nahui tlen yoltoque yohuiyayaj canajya huan mocuepayayaj queja tlapetlanilotl.
15Quema noja niquintlachilijtoya nopa nahui tlen yoltoque, niquitac nahui ruedas tlen motlalijtoyaj tlalchi huan sesen elqui nechca se tlen nopa nahui tlen yoltoque.
16Nopa nahui ruedas nesiyaya san se huan nesiyaya queja elisquía tlachijchihuali ica nopa yejyectzi tetl crisólito. Sesen tlen nopa ruedas quipixqui seyoc rueda tlen calactoya iijtic huan quicruzmacatoya.
17Huan hueliyayaj yohuij ica campa hueli tlen nopa nahui lados huan ax monequiyaya moicancuepase.
18Huan yahualtic sesen nopa nahui ruedas quipiyayayaj itencuayo inintejteno seyoc rueda tlen huejcapantic hasta temajmati. Huan campa hueli ipan itejteno sesen rueda quipixqui miyac iixtiyolhua.
19Huan quema nopa nahui tlen yoltoque nemiyayaj, nopa ruedas yohuiyayaj ininhuaya. Huan quema motlalanayayaj tlen tlalchi, nopa ruedas nojquiya motlalanayayaj.
20Huan campa nopa cuali tonaltzi yohuiyayaj, nopa nahui tlen yoltoque yohuiyayaj huan nojquiya yohuiyayaj nopa ruedas. Elqui pampa itonal sesen nopa nahui tlen yoltoque eltoya ipan nopa ruedas. Huan yeca campa yohuiyayaj sesen itonaltzi ipan nopa ruedas, nojquiya yohuiyayaj nopa nahui tlen yoltoque.

21Huan quema nopa nahui tlen yoltoque mijcueniyayaj, nopa ruedas nojquiya mijcueniyayaj. Huan quema yajuanti moquetzayayaj, nopa ruedas nojquiya moquetzayayaj. Huan quema nopa nahui tlen yoltoque tlejcoyayaj tlen ni tlaltepactli, nojquiya tlejcoyayaj nopa ruedas pampa itonal sesen tlen yoltoque itztoya ipan nopa ruedas.
22Huan inintzonatipa yajuanti tlen yoltoque, nesiyaya se tlamantli queja elhuicactli. Huan petlaniyaya queja nopa yejyectzi tetl cristal. Huan nopa tlamantli queja elhuicactli patlajtoya inintzonatipa.
23Huan tlatzintla nopa tlamantli tlen patlajtoc queja elhuicactli, ieltlapal sesen nopa nahui tlen yoltoque mopatlajtoya para ica quiajsis ieltlapal nopa seyoc tlen itztoyaj ipan sesen lado. Huan ica nopa seyoc ome inieltlapal, sesen tlen yajuanti quitzacuayaya tlen ya itlacayo.
24Huan quema nopa nahui patlantiyohuiyayaj, inieltlapal chicahuac caquistiyaya queja quema mocomonía nopa hueyi atl ipan xali. O caquistiyaya queja itos Toteco Tlen Quipiya Nochi Chicahualistli. O caquistiyaya queja tzajtziyayaj miyac soldados tlen tlahuel quipiyayayaj fuerza. Huan quema moquetzayayaj nopa nahui tlen yoltoque, quitemohuiyayaj inieltlapal.
25Huan quema moquetzque huan quitemohuijtoyaj inieltlapal, camatqui se tlen itztoya más huejcapa tlen nopa tlamantli tlen patlajtoc queja elhuicactli inintzonatipa.
26Huan más huejcapa tlen nopa tlamantli tlen patlajtoc queja elhuicactli tlen eltoya inintzonatipa, nesiyaya se yejyectzi siya queja campa mosehuía se Tlanahuatijquetl. Huan nesiyaya queja elisquía tlachijchihuali nopa siya ica nopa yejyectzi tetl tlen azultic huan itoca zafiro. Huan ipan nopa siya tlen eltoya huejcapa itztoya se tlen nesiyaya queja se tlacatl.
27Huan tlen itzinquechtla para huejcapa nesiyaya queja nopa tepostli bronce tlen tlahuiyaya queja quipixqui tlitl iijtico. Huan tlen itzinquechtla para tlatzintla nesiyaya queja se tlilelemectli tlen tlahuiyaya tlahuel chicahuac.
28Huan yahualtic tlen ya chicahuac tlahuiyaya se tlamantli queja nopa acosamalotl tlen monextía quema huetzi atl. Queja nopa nesiyaya itlatlanex TOTECO. Huan quema niquitac, nihuetzqui tlalchi ica noxayac huan nijcajqui itos tlen nechcamahuiyaya.