Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YAASINƆ

YAASINƆ 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma nɛ́nↄ, à gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ lɛ́damma ma, à laakari dↄa de à asãnsi le.
2Dↄ̃na súsun matɛn daárɛ, àsun pã kpá ma yãdannɛnaairo.
3Kũ má kun nɛ́ ũ ma de ↄĩ, má busana ma da nɛ́ mɛ̀n do légelege ũ.
4Ma de yã dàmɛnɛ à pì: Ǹgↄ̃ ma yã kũna n swɛ̃̀ɛ gũn, ǹ ma yãditɛnanↄ da ĩnigↄ̃ kun.
5Ǹ ↄ̃ndↄ̃ kũ ǹgↄ̃ dↄ̃na vĩ, ǹsun sãsãi ǹ pã ma yãnɛro.
6Ǹsun pã kpá ↄ̃ndↄ̃iro, ani n dãkpã, ǹgↄ̃ yei, ani ↄ kúmma.
7Ǹ ↄ̃ndↄ̃ kũ, àkũmɛ yã sĩnda pínki mì ũ, ǹ dↄ̃na wɛtɛ kũ aruzɛkɛ kũ ń vĩo pínki.
8Ǹ a kũ gbãngbãn, ani n kara, ǹ a kũ ↄplapla, ani bɛ̀ɛrɛ línnɛ.
9Anigↄ̃ de fùra mana ũ n mìia, anigↄ̃ dennɛ kífura gakuride ũ.
10Ma nɛ́, ǹ sã kpá ma yãi, ǹ yã pì da, n wɛ̃̀ndi nigↄ̃ gbã̀na.
11Ma ↄ̃ndↄ̃ zɛ́ mↄ̀nnɛ, ma n da yã mana zɛ́n.
12Tó ntɛn táa on, pↄ́ke ni kpánnɛro, tó ntɛn bàa lɛ́n, ĩni gɛ̃̀ síro.
13Ǹgↄ̃ ma lɛ́damma kũna, ǹsun gbarɛro, ǹ a kũ gbãna, zaakũ àkũmɛ n wɛ̃̀ndi ũ.
14Ǹsun yãvãnikɛrinↄ zɛ́ sɛ́ro, ǹsun tɛ́ gbɛ̃ vãninↄ zɛ́iro.
15Ǹ pãńnɛ, ǹsun naḿmaro, ǹ kɛ̃ḿma ǹ n gɛna kɛ.
16Tó odi vãni le ò kɛ̀ro, òdi i oro, tó odi gbɛ̃ le ò kari boro, i dì gɛ̃ ń wɛ́nlo.
17Zaakũ vãnikɛnaamɛ ń pↄ́ble ũ, wɛ́tãna gbɛ̃nↄaamɛ ń pↄ́mina ũ.
18Gbɛ̃ mananↄ zɛ́ de lán gudↄnaa bàmɛ, a gupura dìgↄ̃ bo lán ifãntɛ̃ bonaa bà.

19Yãvãnikɛrinↄ zɛ́ de lán gusira níkiniki bàmɛ, òdi pↄ́ kũ à tò òdi gɛ̃̀ sí dↄ̃ro.
20Ma nɛ́, ǹ laakari dↄ yã pìnↄa, ǹ sã kpá ma yã'onnɛnaaa.
21Ǹsun kpá sãkotoro, ǹgↄ̃ kũna n swɛ̃̀ɛ gũn.
22Zaakũ à de wɛ̃̀ndi ũ gbɛ̃ kũ à lè à kũnaanɛ, à de mɛ̀ pínki aafia ũ.
23A kũ à denla ǹ laakari dↄ n swɛ̃̀ yãa, zaakũ wɛ̃̀ndi zĩni bò swɛ̃̀ kĩnaamɛ.
24Ǹ bo yãvãni'onan, ǹ mì kɛ̃ yãlɛkpɛrɛ'onaaa.
25Ǹ wɛ́ dↄ n arɛ, ǹ gu gwa n kuru súsu.
26Ǹ zɛ́ sɛ́ súsu, n yãkɛnanↄ pínki ni bo mana.
27Ǹsun na ↄplai ke ↄzɛiro, ǹsun gbá pɛ́tɛ yã vãni zɛ́nlo.