Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sandane

Sandane 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N ma diine, ɛ n tan fafana maxuru falane ramɛ. Ɛ liga ɛ yeren ma alogo ɛ xa xaxilimayaan kolonna sɔtɔ.
2N yi n ma fe kolon kɛndɛn so ɛ yii. Ɛ nama n ma xaranna woli ayi.
3N yi n baba konni waxatin naxan yi, n nga n nafan nɛn han alo dii kedenna.
4N baba yi n xaranma ikiini, a naxa, “N ma falane ramɛ ki faɲi, i n ma yamarine suxu, alogo i xa kisi.
5Fekolonna nun xaxilimayaan fen, i nama ɲinan n ma falane xɔn. I nama ne sese xɔn beɲin.
6I nama fekolonna rabeɲin, a i kantanma nɛn, a xa rafan i ma, a i ratangama nɛn.
7Fekolonna fɔlɔn findixi xaxili fenna nan na. Hali i sɔtɔ seene birin fi, alogo i xa xaxilimayaan sɔtɔ.
8Fekolonna ramara, a i findima nɛn muxu gbeen na, i yii firinna dɔxɔ a bun, a binyen fima i ma nɛn.
9A luma nɛn alo i xunna na maxidi hinanna ra, alo manga kɔmɔti mayilenxin na so i xun na.”
10I tuli mati n ma diina, i tin n ma falan ma, i ɲɛɛ wuyaxi sɔtɔma nɛn i ya siimayaan na.
11N bata i xaran fe kolonna kiraan ma, n na i matinxinma sigati ki tinxinxin ma.
12Nayi, i sanna mi raxidɛ siga tideni, i mi birɛ i gideni.
13I xurun naxan sɔtɔxi, na ramara, kankan a ma amasɔtɔ i ya siimayaan binla na a ra.
14I nama ti muxu ɲaxine kiraan xɔn, i nama bira fe ɲaxi rabane fɔxɔ ra.
15I masiga e kiraan na. I nama dangu a xɔn. A matanga, i dangu yire gbɛtɛ.
16Muxu ɲaxin mi nɔɛ xiyɛ, xa a mi fe ɲaxin liga. Xixɔnla a gima e ma nɛn, xa e munma muxun nabira.
17Amasɔtɔ e baloma fe ɲaxin nan na, gbalon nafan e ma alo e na dɔlɔn min.
18Tinxin muxune sigati kiin fixa alo kuye yi yalanna subaxani, kɛnɛnna naxan sigan minɛ han yanyin yi dɛfe.

19Koni muxu ɲaxine sigati kiin findixi dimin nan na. E mi na seen toma naxan e rabirɛ.
20N ma diina, n ma falane fe liga i yeren ma i yi i tuli mati n xuiin na.
21I nama ɲinan e xɔn, koni e ramara i bɔɲɛni.
22Naxanye birin e sɔtɔma e siimayaan nun kɛndɛyaan nan fima ne ma.
23I bɔɲɛn suxu dangu seen birin na, amasɔtɔ siimayaan binla nan na ra.
24I dɛɛn natanga wulen ma, i dɛɛn nama yanfa falane ti.
25I yɛɛn xa lu tixi i yɛɛ ra, i matoon ti tinxinni i yɛtagi.
26I dangu kirani tɔn, a yɛlan, i xa siga kira kɛndɛne nan tun xɔn.
27I nama kiraan fata yiifanna ma hanma kɔmɛnna ma. I masiga fe ɲaxin na.