Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Malasu

Malasu 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nagofelali! Dilia ada adi olelesea noga:le nabima! Amasea dili da Bagade Dawa:su Hou ida:iwane gala dawa:mu.
2Na adi olelebe amo da moloi houdafa. Amaiba:le, dili da eso huluane dawa:laloma.
3Amola na mano fonobahadiga na da na ada ea mano afadafa galu.
4Amola na ada e da nama moloidafa hou olelesu. E da amane sia:su, “Dawa:ma! Amola na sia: mae gogolema amola na sia: defele hamoma. Amasea, dili da esalusu lamu.
5Bagade Dawa:su Hou hogoi helema. Na sia: mae gogolema amola mae higama!
6Dili da Bagade Dawa:su Hou ida:iwane gala amoma mae higama. Amasea, amo hou da dilia gaga:su agoane ba:mu. Bagade Dawa:su Hou asigiwane ba:ma. Amasea, amo hou da dili gaga:mu.
7Amola Bagade Dawa:su Hou lamu amo hou da ida:iwanedafa gala. Amola liligi oda amoga Bagade Dawa:su Hou da baligi dagoi.
8Bagade Dawa:su Hou amoma hanama amola amane hou hamosea, dili da dunu hahawanedafa esalumu amola asigi dawa:su bagade dawa:su lamu.
9Amo Bagade Dawa:su Hou da dunu huluane ba:ma:ne hamoma, amo hou ida:iwane gala amo ea dilia hou bagade dawa:su ba:mu.
10Nagofe! Noga:le nabima amola dafawane sia:sa noga:le lalegaguma. Amasea di da osobo bagadega fifi masunu.
11Na Bagade Dawa:su Hou olelei amo noga:le dawa:ma. Amasea, di da fifi asi helemu amo logo ganodini.
12Dima eno hou hame doaga:mu di moloi ahoanea da. Amola dia hehenasea da hame dafamu.
13Eso huluane dima hou olelei amoma dawa:ma amola amo da maedafa gogolema amoga dia esalalasu fidimu amola noga:le ouligima.
14Wadela:le hamosu dunu ilia ahoabe amoga mae masa. Amola wadela:le hamosu dunu ilia hou amoga mae lama.
15Amane mae hamoma wadela:i hou amoma gasigama. Amola amoma higale amola dia moloi logoga masa.
16Wadela:le hamosu dunu ilia da wadela:le hame hamosea, hamedafa golasa. Ilia da wadela:le hamomusa: nedigili ouesala amola eno dunuma wadela:le hamonanu fawane golasa.
17Wadela:i hou amola gegesu hou da ilia ha:i manu amola hano nasu agoai gala.
18Moloidafa dunu ilia logo da eso mabe defele ba:sa, hahawane bagade. Amola hadigi da misini, dialea, eso dogoa defele ba:sa.

19Be wadela:le hamosu dunu ilia logo da gasi bagade ba:sa amola hedolo dafasa amola ili soi amo da ili hame ba:sa.
20Nagofe! Na sia: dia noga:le nabima.
21Amo dia maedafa gogolema, eso huluane dawa:loma, dia dogo ganodini.
22Na sia: da nowa dunu da amo noga:le dawa:sea, amo da esalusu imunu, amola ea da:i fidimu.
23Dawa:ma! Dia asigiga dawa:su noga:le ouligima. Bai dia esalusu da dia asigi dawa:su dawa:i liligi amo defele ba:mu.
24Sia: dafawane hame, ogogole maedafa sia:ma. Amola ogogosu hou amoma mae gilisima.
25Mae beda:iwane molole ba:le gusuma! Dia da hou moloiwane hamobeba:le, dia dialuma da gogosiane fili sa:imu da defea hame.
26Dia adi hamosea, noga:le dawa:lu hamoma amola adi hou dia hamobe amo da bu sinidigili hahawane ba:mu.
27Wadela:i hou dawa:ma! Moloiwane ahoanoma! Amola sadena:ne dafasa:besa:le dawa:ma.