Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YAASINƆ

YAASINƆ 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma nɛ́nↄ, à gbɛ̃nsi lɛ́damma ma, à làakari dↄa lɛ à asãnsi e.
2Dↄ̃na súusun mɛ́ɛ daaare, àton pã kpá ma yãdannɛziro.
3Kɛ̀ má kuu nɛ́ ũ ma de ↄzĩ, má busana ma da nɛ́ mɛ̀n do léle ũ.
4Ma de yã dàmɛ à bè: Ǹgↄ̃ ma yã kũna n swɛ̃̀ guu, ǹ ma yãdiɛnanↄ da nɛ́gↄ̃ kuu.
5Ǹ ↄ̃ndↄ̃ kũ ǹgↄ̃ dↄ̃na vĩ, ǹton sãn ǹ pã ma yãnɛro.
6Ǹton pã kpá ↄ̃ndↄ̃ↄziro, eé n dãkpa, ǹgↄ̃ yezi, eé ↄ kúnla.
7Ǹ ↄ̃ndↄ̃ kũ, àmbe yã píngi mì ũ, ǹ dↄ̃na wɛtɛ kↄ̃n auziki kɛ̀ ń vĩio píngi.
8Ǹ à kũ gbãngbãn, eé n kaara, ǹ à kũ ↄplaplaa, eé bɛ̀ɛ línnɛ.
9Eégↄ̃ dɛ fùra maaa ũ n mìa, eégↄ̃ dɛnnɛ kífura gakuidee ũ.
10Ma nɛ́, ǹ swã kpá ma yãzi, ǹ yã pì da, n wɛ̃̀ndi égↄ̃ gbã̀a.
11Ma ↄ̃ndↄ̃ zɛ́ ↄ̀dↄannɛ, ma n da à zɛ́ súusu guu.
12Tó nɛ́ɛ táa oon, pↄ́ke é kpánnɛro, tó nɛ́ɛ bàa lɛɛn, nɛ́ gɛ̃̀n síro.
13Ǹgↄ̃ ma lɛ́damma kũna, ǹton ↄ gbarɛziro, ǹ à kũ gbãa, zaakɛ àmbe n wɛ̃̀ndi ũ.
14Ǹton zaakɛrinↄ zɛ́ sɛ́ro, ǹton tɛ́ gbɛ̃ zaaanↄ zɛ́ziro.
15Ǹ pãńnɛ, ǹton naḿmaro, ǹ kɛ̃ḿma ǹ n gáao.
16Tó aↄ̃ↄe zaaa e wà kɛ̀ro, aↄ̃è ii oro, tó aↄ̃ↄe gbɛ̃ e wà kari kɛro, ii è gɛ̃ ń wɛ́ɛnlo.
17Zaakɛ zaakɛnan ń pↄ́blee ũ, wɛ́ɛtãna gbɛ̃nↄan ń ímina ũ.
18Gbɛ̃ maaanↄ zɛ́ dɛ lán gudↄna bàmɛ, à gupuraa ègↄ̃ bↄↄ lán ↄfãntɛ̃ bↄna bà.

19Zaakɛrinↄ zɛ́ dɛ lán gusia níginigi bàmɛ, aↄ̃è pↄ́ kɛ̀ tò wè gɛ̃̀n sí dↄ̃ro.
20Ma nɛ́, ǹ làakari dↄ yã pìnↄa, ǹ swã kpá ma yã'onnɛnazi.
21Ǹton kpá swãkotoro, ǹgↄ̃ kũna n swɛ̃̀ guu.
22Zaakɛ à dɛ wɛ̃̀ndi ũ gbɛ̃ kɛ̀ lè à kũ̀nɛ, à dɛ mɛ̀ píngi aafia ũ.
23Kɛ̀ dɛnlaa ǹ làakari dↄ n swɛ̃̀ yãa, zaakɛ wɛ̃̀ndi kãsãa bↄ̀ swɛ̃̀ kiiamɛ.
24Ǹ bↄ yãzaa'onan, ǹ mì kɛ̃ yãlɛkpɛɛ'onaa.
25Ǹ wɛ́ɛ dↄ n aɛ, ǹ guu gwa n kuu súusu.
26Ǹ zɛ́ sɛ́ súusu, n yãkɛnanↄ píngi é bↄ maa.
27Ǹton na ↄplazi ke ↄzɛziro, ǹton gbá pɛ́ɛ à zaa zɛ́nlo.