Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Agoago Podo

Agoago Podo 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hagalongo mai agu dama daane, daudalia nia agoago o godou damana. Hagalongo gii donu gei goodou ga iloo hagahumalia.
2Agu mee ala e aago adu le e humalia, goodou la gi langahia nia maa huogodoo.
3Dogu madagoaa nogo hai tama daane dulii, ko au hua dela di tama daane ni ogu maadua,
4dogu damana e aago mai boloo, “Langahia agu helekai, hudee diagia. Hai hegau gii hai be agu helekai, gei goe ga mouli.
5Hai mee gi di kabemee mo di iloo! Hudee haga de langahia ina be haga balumee ina agu helekai.
6Hudee diagia di kabemee, gei di maa ga duuli goe. Aloho i di maa, gei di maa ga benebene goe.
7Di mee kaedahi hagalabagau dela e mee dau hai le e hai mee gi di kabemee. Hai mee gi di kabemee laa hongo nia mee ala e hai mee ginai goe.
8Aloho i di kabemee, gei di maa gaa hai goe gi aamua. Hagalabagau ina di maa, gei di maa ga gowadu do hagalaamua.
9Mee gaa hai di hau madamada i hongo do libogo.”
10Hagalongo mai dagu dama daane. Kaina agu helekai gii mau gi oo lodo, gei goe ga mouli waalooloo.
11Au gu aago goe gi di kabemee mo di ala e donu e mouli iei goe.
12Deai di mee i golo e mee di duuli doo ala ai, maa goe ga heehee i di kabemee, gei goe e deemee di hingahinga i di madagoaa e lellele iei goe.
13Goe gi langahia i nia madagoaa huogodoo au mee ala ne kabe. Dau kuulu la go do mouli, benabena ina hagahumalia.
14Hudee hana gi nia gowaa ala e hula ginai digau huaidu. Hudee daudalia nia hangaahai digaula.
15Hudee heia di maa! Hagaligaliga i daha mo di huaidu. Hudee heia, hana hua i doo ala.
16Nia daangada huaidu e deemee di kii, maa digaula digi hai nadau mee hala. Digaula e deemee di kii maa digaula digi hai di nadau mee huaidu gi tangada.
17Nia hai huaidu mo nia hai hagawelewele dangada, aalaa go nia meegai mo nia mee inuinu digaula.
18Di ala dela e hula ai digau donu le e hai gadoo be di laa ma gaa hobo, e maalama mai gaa dae loo gi di maahina o di laangi.

19Di ala dela e hula ai digau huaidu le e bouli be di boo. Digaula e tingatinga gei e de gidee nia mee ala e haga tingatinga ginaadou.
20Dagu dama daane, hagalongo gii donu. Hagalongo hagahumalia gi agu helekai.
21Hudee diagia nia maa, langahia nia maa, gi daahia gi lodo do manawa.
22Nia maa e wanga di mouli maaloo gi tangada dela e iloo ia nia maa.
23Pula i au hagamaanadu, do mouli le e hau go o hagamaanadu.
24Hagaligaliga i daha mo nia helekai huaidu, hudee helekai tilikai.
25Mmada hagahuudonu gi mua mo di hagadagadagagee, mmada gi doo ala e haele iei goe.
26Haganoho ina gii donu go au mee ala ma gaa hai, gei au mee ala e hai, gaa kila humalia.
27Hagaligaliga i daha mo di haihai huaidu, haele hagahuudonu gi mua. Hudee hana gee i di ala dela e donu.