Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Leemiso Maxaafaa

Leemiso Maxaafaa 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ta naatoo, intte aawaa zoriyaa siyite; loitti ezggite; yaatikko, intte akeekana.
2Taani intteyyo lo77o timirttiyaa immiyo gishshau, ta timirttiyaa yeggoppite.
3Taani ta huuphenkka ta aawaassi na7a; ta aayeessikka a siiqiyo mexi issi na7a.
4Ta aawai tana tamaarissiiddi, hagaadan yaagiis; “Taani odiyoogee neeyyo gelo; ta azazuwaa naaga; yaatikko, neeni paxa de7ana.
5Aadhdhida eratettaanne akeekaa demmanau minna; taani neeyyo odidobaa dogoppa; ta qaalaappe kiyoppa.
6Aadhdhida eratettaayyo zokkuwaa zaaroppa; aissi giikko, i nena ashshana; a siiqa; siiqikko i nena naagana.
7Aadhdhida eratettai ubbaappe aadhdhiyo gishshau, aadhdhida eratettaa demma. Akeekai ne aquwaa ubbaa wurssi ekkikkokka a demma.
8Neeni a bonchcha; ikka nena xoqqu xoqqu oottana; neeni a oiqqikko, i nena bonchchana.
9I ne huuphiyan sabaa akiliiliyaa wottana; bonchcho kallachchaakka immana” yaagiis.
10Ta na7au, siya; taani giyoogaakka ekka; ne bareekka aduqqana.
11Taani nena aadhdhida eratettaa ogiyaa kaalettana; suure loossuwaarakka efaana.
12Neeni hemettiyo wode, ne hemettiyoosan xubbiyaabi de7enna; woxxikkokka xubettakka.
13Tamaaridoogaa hassaya; timirttee neeyyo de7o gidido gishshau, loitta naaga; yeddoppa.
14Nagaranchchatu ogiyaa yedhdhoppa; iita asatu ogiyankka hemettoppa;
15appe haakka; an hemettoppa; appe guyye simma; yaatada ne ogiyan ba.
16Aissi giikko, eti iitabaa oottana gakkanaashin, xiskkanau danddayokkona; eti asa xubbennan eta xiskkoi efeenna.
17Eti nagaraa oittadan moosona; sugettaa oosuwaakka ushshadan uyoosona.
18Xillotu ogee gallassai seetana gakkanaashin, gujji gujji poo7iya maallado xalqqiyaa mala.

19SHin nagaranchchatu ogee sakkana xumaa mala; eti aibin xubettiyaakkokka erokkona.
20Ta na7au, taani yootiyoogaa siya; taani odiyoogaakka loittada ezgga.
21Taani odidobati ne baazzaappe deshoppona; eta ne wozanan wotta.
22Aissi giikko, etabai geliyo asau ubbau eti de7uwaa immoosona; eta bollaukka payyatettaa immoosona.
23Ubbabaappekka ne wozanaa minttada naaga; aissi giikko, de7oi appe pulttees.
24Ne doonaappe gene haasayaa digga; wordduwaa haasayiyaageetu achchappekka kichcha.
25Sitti gaada sinttau xeella; ne aifee ne sinttan de7iyaabaa tishshi oottidi xeello.
26Ne gediyaassi ogiyaa salallissa; suure oge xalaalan hemetta.
27Suure ogiyaappe ushachchi haddirssi baqqoppa; ne tohoi iitasaa beennaadan naaga.