Text copied!
CopyCompare
Qaraaka Uva Tivatora - Uva Maara Koqera

Uva Maara Koqera 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ti maaquvarao, te ni qoka koqe uva maara tiva nimiainara iriate. Ne aato ti timiha koqemake iri vaivaro ni avu aatovano koqema vuarira.
2Koqe uva maara te ni tiva nimunara kia vira qaqira kaata.
3Haaru ti nova ti vohaiqa vatataika vaiha, te vaintikaa tenta qora naavuqi vauraro
4vi entara ti qova koqe uva maara ti tiva timiro tiharo: Are ti uva maa koqema kera nena avu aatoqi vataane. Te ariara minti mintiane tiaina uvara, are vi uvara iriqira virera, are koqema kera qaqi variqira vinarave.
5Koqe avu aato vai okararave, vo okara vo okara kankomake iri taverave, vi uvara vi uvara are kankoma kera irireva autihara variane. Are kia ti uva tauru karaitira, kia vi uvaraqaahaira tuqantaavira vo uva vo uva hampi uva iriane.
6Are koqe avu aato vai okarara kia qoririma kairera, vi okarava ai koqema kero antuama amitaanarove. Ai muntukavano vi okarara variqiro virera, vi okarava koqema kero ariqaa raqikiqiro vuanarove.
7Koqe avu aatovano avuni vai okaravama vairo. Mintima vairara tira, are kia vo haika vo haika varenarara noraiqaakera iriraitira, avuni koqe avu aato varareva autihara variane.
8Are koqe avu aato vai okarara antuqa arirara vaiharama, vi okarara paama tivakera tuatairaro vivama ai nora autu amiarire.
9Maurakanaa taaqima taara ai qiataqaa vahehema/vaataiqama amitaantema kero, vi okarava ai vahehema amitaanarove. Avuhainaa tovaqa voqaara vi okarava ai vaataiqama amitaanarove turo, tura. ˻Te vainti naankuavano vauna entara ti qova minti tivakeharo koqe uva maara ti tiva timira.˼
10Ti maaquo, are noraiqaakera ti uva maara iriqira virera, are vukai entama maa vataraqaa variqira vinara.
11Te koqe avu aato vai okararama ai tiva ami vai. Are koqe aara avuqavu aaraqaa nuane ti, te vi aararama ai umiqe vai.
12Are vi aararaqaa nuvaqira virera, kiama qora haikavano ai aiqu ravaaqavu kairara kuntavaivai iraitira, qaqima kantamaqi vinara.
13Te uva maara ai tiva amunara, kia tuta karaitira, paama tivakera tuataqira vuana. Are vi uvaraqaa koqema kera raqikiqira virera, are koqemakera variqira vinara.
14Kia qora vaiinti ni varia aararaqaa nuana. Kia vika hampi nuantema kera nuana.
15Are vika ni varia aararaqaa kia viraitira, tuqantaavira koqe aaraqaa nuana.
16Qora kaiqa vare variaka qora kaiqa kia varaivera, vika kiama ho vaitevara. Vika vo vaiinti naane qoraiqama amite, viraqaahai vika homa vaitevara.
17Qora kaiqa vare variava vika kara vaivaro, vokiaka ruquti variava vika namari ne variara voqaara vaira.
18Qora kaiqa vare variaka ni varia aarava vaireva, anomakero konkira ari aarara voqaara vaira. Vi aararaqaa ni variaka kia koqemake tavaraiti, kuntavaivai i variara. Avuqavu ni variaka vika ni varia aarava vaireva, kuarivano toqaqi uruntero inaaraiqakaa itaqiro uriro, viraqaahairo noraiqama kero ite vaira voqaarama vairo.

20Ti maaquo, aato ti timihara te uva tiainara iriane. Koqema kera aato vate vairaqe tiare.
21Ti uva maa kia tuta karaitira, koqema kera tuaterama, nena avu aatoqi vataane.
22Are ti uva koqema kera irirera, ho vi uvava ai koqema amitairara are koqema kera variqira viraro ai vaatavanovata koqema kero varianaro.
23Vaiintivano nai avu aatoqi iritaintemakero viva kaiqa vare vairara tira, are nena avu aatoqaa koqema kera raqikiqira vi vairaro kia qora okaravano viraqihairo qovaraiqiarira.
24Hauri ai noqihairo kia quqaa uvavano qovaraiqiantora. Are una uvave, hampi uvave, ekaa vi uvara kia tiana.
25Hauri ai avuvano viti viri qora aara tavairara are vi aararaqaa virora. Avuqavu taveharama koqe aaraqaa nuana.
26Hauri are hampiara voqaara vo aara vo aaraqaa nirora. Kempuka vata vai aarara tavehara viraqaaqai nuana.
27Are qora aaraqaa vuarorave tira, kia kauqu tanarainie kaanaaqainie viraitira, avuqavuqama kera koqe aaraqaa nuana.