Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Pend-nesihetler

Pend-nesihetler 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I oghullar, atanglarning nesihetlirini anglanglar, Köngül qoysanglar, Yoruqluqqa érishisiler.
2Chünki silerge ögitidighanlirim yaxshi bilimdur, Körsetmilirimdin waz kechmenglar.
3Chünki menmu atamning yumran balisi idim, Anamning arzuluq yalghuz oghli idim,
4Atam manga ögitip mundaq dédi: — Sözlirimni ésingde tut; Körsetmilirimge riaye qil, Shuning bilen yashnaysen.
5Danaliqni alghin, eqil tap, Éytqan sözlirimni untuma, ulardin chiqma.
6Danaliqtin waz kechme, u séni saqlaydu; Uni söygin, u séni qoghdaydu.
7Danaliq hemme ishning béshidur; Shunga danaliqni alghin; Barliqingni serp qilip bolsangmu, eqil tapqin.
8Danaliqni ezizligin, u séni kötüridu, Uni ching quchaqlighanda, séni hörmetke sazawer qilidu.
9Béshinggha taqalghan gül chembirektek sanga güzellik élip kélidu, Sanga shöhretlik taj inam qilidu.
10I oghlum, qulaq salghin, sözlirimni qobul qilghin, Shunda ömrüngning yilliri köp bolidu.
11Men sanga danaliq yolini ögitey, Séni durusluq yollirigha bashlay.
12Mangghiningda qedemliring cheklenmeydu, Yügürseng yiqilip chüshmeysen.
13Alghan terbiyengni ching tut, Qolungdin ketküzmigin; Obdan saqlighin uni, Chünki u séning hayatingdur.
14Yaman ademler mangghan yolgha kirme, Rezillerning izini basma.
15Ularning yolidin özüngni qachur, Yoligha yéqin yolima; Uningdin yandap ötüp ket, Néri ketkin.
16Chünki yamanlar birer rezillik qilmighuche uxliyalmas, Birersini yiqitmighuche uyqusi kelmes.
17Yamanliq ularning ozuqidur, Zorawanliq ularning sharabidur.
18Lékin heqqaniylarning yoli goya tang nuridur, Kün chüsh bolghuche barghanséri yoruydu.

19Yamanlarning yoli zulmet kéchidek qapqarangghu, Ular yiqilip, némige putliship ketkinini bilmeydu.
20I oghlum, sözlirimni köngül qoyub angla, Geplirimge qulaq sal.
21Ularni közüngde tutqin, Yürikingning qétida qedirlep saqlighin.
22Chünki sözlirim tapqanlar üchün hayattur, Ularning pütün ténige salametliktur.
23Qelbingni «hemmidin eziz» dep sap tut, Chünki barliq hayat ishliri qelbtin bashlinidu.
24Aghzingni egri geptin yiraq tart, Lewliring ézitquluqtin néri bolsun.
25Közüngni aldinggha tüz tikkin, Neziringni aldinggha toghra tashla;
26Mangidighan yolungni obdan oylan'ghin, Shundaq qilsang ishliring puxta bolidu.
27Onggha, solgha qaymighin; Qedemliringni yamanliq yolidin néri tart.