Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Taalie

Taalie 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N ma die, wo wo tuli mati wo baba xa marasi ra, wo wo ɲɛngi sa na xɔn ma alako wo xa xaxili sɔtɔ,
2barima n na lɔnni fanyi nan fife wo ma yi ki. Wo naxa tondi n ma masenyi ra.
3Di fanyi nan nu n na n baba bɛ. Di kerenyi nan nu n na n nga bɛ.
4N baba nu n nasima yi wɔyɛnyi nan na, a naxɛ, «I xa n ma masenyi ragata i bɔɲɛ kui, i xa n ma sɛriyɛ suxu alako i xa simaya sɔtɔ.
5I xa lɔnni fen, xaxili fanyi xa lu i bɛ. I naxa nɛɛmu n ma masenyi ma, i naxa nɛɛmu n ma sɛriyɛ ma.
6I naxa e rabɛɲin, e i makantama nɛ. N ma sɛriyɛ xa rafan i ma, a i ratangama nɛ.»
7Lɔnni fɔlɛ nan yi ki: I xa lɔnni fen, i xa fe birin naba alako i xa xaxili sɔtɔ.
8Xa i xaxilimaya binya, a i itema nɛ. Xa i a suxu, a i xunnakelima nɛ.
9A findima xunmase tofanyi nan na i xunyi ma, a findi diyaman xa yanbɛ ra i bɛ.
10N ma di, xa i i tuli mati n ma masenyi ra, i xa simaya xɔn kuyama nɛ.
11N bara xaxilimaya kira masen i bɛ, n bara i ti kira tinxinxi xɔn ma.
12Xa i i ɲɛrɛma na kira nan ma, i mu tɔɔrɔma. Xa i i gima na kira nan xɔn ma, i mu dinkonma.
13Lɔnni suxu, i naxa a rabolo, i naxa a rabɛɲin, barima a findima simaya nan na i bɛ.
14I naxa bira mixi ɲaaxi fɔxɔ ra, i naxa mixi kobi xa kira suxu.
15I naxa ɲɛrɛ na xɔn, i naxa i makɔrɛ na ra. I kobe so na ra, i dangi.
16Mixi ɲaaxie mu nɔma xide e mu fe ɲaaxi raba. Xi xɔli mu nɔma e suxude e mu mixi ratantan.
17Fe ɲaaxi findixi e xa donse nun minse nan na.
18Tinxintɔɛ xa kira nɔrɔma nɛ, a yanbɛ naiyalanyi raminima nɛ alɔ soge.

19Kɔnɔ mixi ɲaaxie xa kira luxi nɛ alɔ dimi, e mu fe kolon naxan fama e rabirade.
20N ma di, i i ɲɛngi sa n ma masenyi xɔn ma, i i tuli mati n ma marasi ra.
21E mato tɛmui birin, i e ragata i sondonyi kui,
22barima e findima simaya nan na mixie bɛ, naxee e fahaamuma. E findima yalanyi nan na e fate bɛ.
23I bɔɲɛ kanta dangife se birin na, barima simaya kelima a tan nan ma.
24Wule naxa mini i dɛ i, i naxa mixi madaxu i xa wɔyɛnyi ra.
25I nɛ wɔyɛnma mixi bɛ, i i ya ti a ra, i naxa i ya rasiga yire gbɛtɛ.
26I ɲɛngi sa i ɲɛrɛ ki xɔn ma, i lu kira fanyi xɔn ma.
27I naxa binya yirefanyi ma, i naxa binya kɔɔla ma. I naxa i sanyi ti kira ɲaaxi xɔn ma.