Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - AONEGA HEREVADIA

AONEGA HEREVADIA 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Egu natuna tau ibounai e, lau, emui tamana, egu hadibaia hereva do umui kamonai. Egu hereva edia anina do umui tahua, bona laloa kehoa do umui davaria.
2Badina be lau ese hadibaia hereva namodia, be umui dekenai lau henia noho. Egu hadibaia hereva do umui rakatania lasi.
3Lau be mero neganai, lau danu be mai egu tamana. Lau be egu sinana ena natuna tamona, bona ia ese lau ia lalokau henia bada.
4Unai neganai egu tamana ese lau ia hadibaia, ia gwau, “Egu hereva be oiemu kudouna dekenai do oi dogoatao goada. Egu oda hereva do oi badinaia, bona oi be do oi mauri.
5Aonega bona laloa kehoa do oi abia. Egu hereva do oi laloaboio lasi, bona idia dekena amo do oi raka siri lasi.
6Aonega do oi rakatania lasi, bona ia ese oi do ia naria. Aonega do oi ura henia, bona ia ese oi do ia gimaia.
7Gau badana momokani be aonega. Sedira do oi abia totona oiemu kohu, oiemu moni bona gau ibounai do oi negea haorea, to laloa kehoa do oi tahua bona abia.
8Aonega do oi ura henia, bona ia ese oi do ia hanamoa bada. Aonega do oi dogoatao auka, bona ia ese oiemu ladana do ia habadaia.
9Ia ese oi dekenai hairai, bona matauraia do ia henia.”
10Egu natuna e, kamonai, lau aonega, egu hereva do oi abia dae, bona oiemu mauri lagani do idia momo.
11Aonega ena dala oi dekenai lau hadibaia vadaeni, bona noho mauri ena dala maorona dekenai, oi lau hakaua vadaeni.
12Bema mai aonega danu oi raka neganai, gau ta ese oiemu dala do ia koua lasi, bona do oi heau neganai do oi hekwakwanai lasi.
13Egu hadibaia hereva do oi dogoatao, do oi rakatania lasi. Inai diba do oi gimaia, badina ia be oiemu mauri ena badina.
14Kara dika taudia edia dala dekenai, do oi raka vareai lasi. Kerere taudia edia kara do oi karaia lasi.
15Unai edia dala dekena amo do oi siri, ia dekenai do oi raka lasi. Unai dala do oi rakatania momokani, bona oiemu dala dekenai do oi lao.
16Badina unai dika taudia idia mahuta diba lasi, ela bona kerere ta idia karaia vadaeni. Mahuta idia davaria lasi, ela bona tau ta idia hadikaia vadaeni.
17Kara dika bona dagedage, be edia aniani bona edia ranu bamona.
18To kara maoromaoro taudia idia raka noho dalana, be daba rere bamona. Edia dala ena diari be ia bada lao noho, ela bona dina tubua momokani ia hedinarai.

19Kara dika taudia edia dala, be dibura masemase bamona. Idia be idia moru noho, to idia hekwakwanai gauna idia itaia diba lasi.
20Egu natuna e, egu hereva, be do oi kamonai henia namonamo.
21Oi naridia noho, oi dekena amo do idia boio garina. Oiemu kudouna lalonai, egu hereva do oi dogoatao noho,
22badina idia davaridia taudia dekenai, inai aonega herevadia be mauri, bona idia ese tau ta ena tauanina, be idia hanamoa noho.
23To gau badana momokani, oiemu kudouna, oiemu laloa ia havaraia gauna, do oi naria namonamo, badina be oiemu laloa dekena amo, oiemu mauri be ia heau noho.
24Hereva gagevagageva be, oi dekena amo do oi atoa siri. Hereva koikoi be nega ta do oi gwauraia lasi.
25Oiemu matana dekena amo. vairana kahana do oi itaia noho. Mai laloa maoromaoro danu gau do oi itaia noho.
26Do oi karaia gaudia, be do oi laloa namonamo guna, unai neganai emu kara ibounai be do idia maoro.
27Dala maoromaorona dekenai do oi raka, idiba kahana o lauri kahana dekenai do oi raka lasi. Oiemu aena be kara dika dekena amo, do idia raka siri.