Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Proverbio

Proverbio 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Adi maibagay ay man-odan sin tiyagew ya mangandap sin omatongana. Iso na abe ay adi maibagay ay maidayaw di naong-ong.
2Adi demket di baos ay magay gapo na, kaman mantaytayaw ay titit ay magay ompaana.
3Masapol ay mabokadoan ya masoplit di dangki ya kabayo, siya abe sin naong-ong.
4Mo songbatam di naong-ong, adi ka ikompas di kalim sin kinaong-ong na ta adi ka mais-o en sisya.
5Mo songbatam di naong-ong, ikompas mo din kalim sin kinaong-ong na ta way iyat na ay mangawat ay baken masirib sisya.
6Kaman mon binetbet di sikim ya kaman kan nan-inom si sabidong mo ibaam di naong-ong ay mangipaammo si esa ay damag.
7Din pamagbagan di naong-ong et kaman siki ay napilay ay nalalaylay.
8Din mangidayaw si naong-ong et kaman din mangitaked si bato sin palsiit.
9Din pamagbagan di naong-ong et kaman pagat ay iwaswasawas di nabeteng.
10Kaman ipogaw ay mamanpana si am-in ay malabas din manglagbo si naong-ong ya makabeteng.
11Din naong-ong yan ipidwapidwa da din lawa ay am-amagen da, kaman dan aso ay nanaoli si ota da.
12Nalaklaka ay matongpal di namnama ay somiged di ogalin di naong-ong mo din ogalin di ipogaw ay nalaing sisya sin pannemnem na ay mismo.
13Din nasadot yan ipambal na ay waday layon ay komat sin gawan di danan.
14Kanayon ay manposposipos din tangeb sin bisagra, iso na din sadot ay owat manbalibalin sin kaseyseyepana.
15Waday odom ay palaloy sadot na et masadot ay mamakan si awak na.
16Ipagarup di nasadot ay nalalaing sisya mo piga ay ipogaw ay naannad ay mansongbat.
17Din makibiyang si ibaw di odom et kaman ipogaw ay mamden si ingan di malablabas ay aso.
18Kaman naboge ay mangipanpana si matadem ya manbidbidang ay pana

19din mangietek si gait na asi na kanan en solog na.
20Mad-ep din apoy mo magay kaiw, maga abey man-iibaw mo magay mantaytayoktok.
21Kaman din iyat di oling ya kaiw ay mangipabidang si apoy din iyat di makaibaw ay mangipapigsa si pan-iibawan.
22Din tayoktok yan kaman mam-is ay makan ay laylayden ay okmonen.
23Din mangilingeb si lawa ay nemnem na babaen si mayat ay kali et kaman dinamili ay banga ay nam-es si mankoniniing ay kaman palata.
24Agin sisiged ay mankali din kalaban ta ilingeb na din liget na.
25Kaman mayat ay dengngen, ngem adi ka mantalek, tan adi kabilang di lawa ay panggep na.
26Mabalin ay ilingeb na di panggep na, ngem sin odi na et ammoen met laeng di kaipoipogaw.
27Din mankaot si bito et sisya met laeng di maikosnong, mo manpolag si bato, mantaoli ya tegmilena sisya.
28Kaliliget di maetek din palawlawaena. Makadadael din boladas ay kali na.