Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yáasiↄ

Yáasiↄ 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lá lougbɛkwɛa saɛ ge loumaa pↄkɛkɛgↄↄ lí zɛkɛo, màa gawi lí kↄ̃si ń sↄũoo.
2Lá gòlegolena ń luakitɛlɛnao ìↄ vuavua, ìↄ gɛ́ la, ìↄ ta le, màa ↄlɛlɛa gbɛ̃́ɛ pã a pↄe zↄ̃wào.
3Flãá sↄ̃́ pↄ́ɛ, kpíá zàa'ĩna pↄ́ɛ, sↄũ pↄ́ mɛ́ go ũ a kpɛsɛa.
4Ńsu yã́zãsi sↄũwa a faasaikɛwao, kɛ́ ńsu gↄ̃aàwao yã́i.
5Yã́zãsi sↄũwa a faasaikɛwa, kɛ́ asu azĩa gwa ↄ̃nↄna ũo yã́i.
6Tó n lɛdì sↄũɛ, n nzĩa ↄ̃̀ↄkpàɛ, n yã'ì nzĩaɛɛ.
7Yáasi pↄ́ dↄ sↄũ lɛ́u dɛ lán ɛɛ gbá pↄ́ lɛ́ gbãɛwaɛ.
8Sↄũ kpɛlaa dɛ lán gbɛdaa gbɛmauwaɛ.
9Yáasi pↄ́ dↄ sↄũ lɛ́u dɛ lán lɛ naa wɛ̃dɛna ↄzĩwaɛ.
10Sↄũ ge gbɛ̃pãpã daazĩu dɛ lán toekana pↄ́pii gbã́awaɛ.
11Sↄũ ɛaa a yãfaasaikɛawa lↄ dɛ lán gbɛ̃ pↄ́ ɛ̀a a pisi blèwaɛ.
12N gbɛ̃́ pↄ́ azĩa dìlɛ ↄ̃nↄna ũ èa? Sↄũ sã̀ↄwà.
13Màade ì mɛ: Nↄ̀ↄmusu ku zɛ́uɛ, wài pãsĩ bɛ zɛau.
14Lá gba ìↄ lili a lilibↄu, màa màade ìↄ lilɛlilɛ a wúlɛkĩi.
15Màade ì ↄsi tau, aà blɛli gɛò a lɛ́ kĩ́i ì kɛwà ĩa.
16Màade ìↄ e a ↄ̃nↄ dɛ yãwendↄ̃na gbɛ̃ↄn soplaↄla.
17Vĩ pɛ́lɛa dãↄ lɛkpaau dɛ bàasi gbɛ̃ kũa a vlã́wa ũɛ.
18Gbɛ̃́ pↄ́ a gbɛ̃́dee sã̀sã ↄ̃ à gbàsa oɛ̀: Málɛ faaiboɛ dɛ lán wɛkɛyiode pↄ́ lɛ́ kà tɛde ń kagbao fã́ńguwaɛ.

20Tó yàa kuo, tɛ́ ì gaɛ, tó gbɛ̃pena kuo, sòle ì láaɛ.
21Lá sĩsĩ ì kɛ tɛyↄ̃ɛ, lá yàa ì kɛ tɛ́ɛ, màa lɛkpaade ì sòle da.
22Gbɛ̃pena yã́ ì kɛnɛ́ lán zↄ́wa, ì gɛ̃ lɛ́u dↄ̃̀ↄ e nↄ̀sɛkpɛau.
23Nↄ̀sɛpãsĩde pↄ́ ì yã́ nana onɛ́ dɛ lán lo pↄ́ wà ã́nusu'i lɛ̀wàwaɛ.
24Gbɛ̃́ pↄ́ ìↄ zańgu ì azĩa kɛkɛ ń lɛ́oɛ, gbɛ̃́sãsãa làasoo mɛ́ kú aà sↄ̃u.
25Tó yã́ nana bↄ̀ aà lɛ́u, ńsu sio, asa yãvãi mɛ̀n sopla mɛ́ kú aà sↄ̃u.
26Tó à a zaa gbɛ̃́ↄu ùlɛ mↄafili guu, aà vãi ì bↄ gupuau bíla wáa.
27Gbɛ̃́ pↄ́ ɛyↄ̃̀nɛ́ a zu a guuɛ, gbɛ̃́ pↄ́ gbɛ gbeembò, gbɛpi a si adewa.
28Ɛɛde za gbɛ̃́ pↄ́ ì ń ↄ̃̀ↄkpaↄgu, kↄ̃nide ì gbɛ̃́ kpá lɛ́lɛai.