Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sandane

Sandane 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Xunbenla mi fama kuye wolon waxatini. Tulen mi fama soge furen na. Na ma, xaxilitaren fan mi lan a binyen sɔtɔ.
2Xa muxun danga xun mi na danga tixin fulama nɛn a ra alo tuntunne na e futuxulu, alo debelenne na tugan.
3Bosaan lan soon ma, lutin fan lan sofanla ma, xaxilitaren fan bɔnbɛ nɛn alogo a xa xuru.
4I nama xaxilitaren yabi a xaxilitareyani alogo i nama lu alo a tan.
5Xaxilitaren yabi a xaxilitareyana fe ra alogo a nama a yɛtɛ yatɛ fekolonna ra.
6Muxun na xaxilitaren nasiga xɛrayaan na kalan na a ra alo i na i sanna sɛgɛ a ra hanma i se xɔlɛn min.
7Sandan tɔnɔ mi xaxilitaren ma, alo fanga to mi lɛbutɛnna sanne ra.
8I na binyen fi xaxilitaren ma, na luxi nɛn alo i na gɛmɛn maxidi lantanna kui a wolideni.
9Xaxilitarena sandan xɔlɔ nɛn alo wudi ɲali kanna dɔlɔ minna yii.
10Naxan na xaxilitaren ti wanla ra hanma dangu muxuna, na kanna kalan nan tima alo muxun naxan xalimakunla wolima a xunna yi.
11Baren xɛtɛma a baxunna ma. Xaxilitaren fan xɛtɛma a xaxilitareyaan ma.
12I na muxun to naxan a yɛtɛ yatɛxi fekolonna ra, yigin xaxilitaren ma dangu na kanna ra.
13Muxu narixina a falama nɛn, a naxa, “Yatan kiraan xɔn, yata xaɲɛn taani!”
14Banxin dɛɛn nabima, a ragalima. Muxu narixin fan luma a maxɛtɛ a sadeni na kii nin.
15Muxu narixina a yiin sinma donse goronna kui nɛn, koni a tagan a rasoɛ a dɛ.
16Muxu narixina a yɛtɛ yatɛma fekolonna ra dangu xaxilima solofere ra naxanye yabi faɲi tima.
17Dangu muxun na sunbu muxu gbɛtɛne yɛngɛn na, na luxi nɛn alo muxun na baren tunle suxu.
18Daxun naxan tɛɛn nun xalimakunle wolima faxa ti xinla ma,

19na luxi nɛn alo muxun naxan wulen falama a boden xa, a fa a fala, a naxa, “N yi sabaan nan na.”
20Yegen na ɲan, tɛɛn tuun nɛn. Muxu mafalan na dan, yɛngɛne fan yi xunbeli.
21Nafigin yɛngɛn nagboma ayi nɛn alo tigenna tɛɛ wolonna fari, alo yegen tɛɛn dɛ.
22Nafigina falane luxi nɛn alo donse ɲaxumɛn naxan godon muxun kui.
23Muxun naxan dɛ ɲaxun, a bɔɲɛn ɲaxu, na luxi nɛn alo wure gbeti kobin naxulunxin na so fɛɲɛn ma.
24Xɔnnantenna a kɛɲaan luxunma a falane nan xɔn koni yanfantenyaan nan a bɔɲɛni.
25Xa a fala faɲin ti, i nama la a ra, bayo fe haramuxi solofere nan a bɔɲɛni.
26A kɔtɛn nɔɛ a xɔnnantenyaan luxunɲɛ nɛn koni a fe ɲaxin makɛnɛnma nɛn yamani.
27Yaxu yinla ge muxun nan sinma a kui. Gɛmɛn xɛtɛma a makutukutu muxun nan kanke.
28Wule falan muxune nan naɲaxuma a naxanye tɔrɔma. Wulen matɔxɔ falane kalan nan tima.