Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - YƐKOTINƆ̀

YƐKOTINƆ̀ 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ di duɔ́ nkuyɛìnkù diyetìdiɛrì, dɛ̀ dònnɛ̀ muséé mmu kuyiìnkù mɔ̀nnì kɛ dò fɛtɑɑfɛ̀ dididɛ̀ì mɔ̀nnì.
2Inɔribí putì mɛ̀ɛ̀ botí nɛ̀ sikpɑ̃̀ncɛ́ndéi, mɛɛ̀ botí nku mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ í mɔkɛ mɛ̀ tukú nɛ̀ mù mɛ̀ í pĩĩmmɛ̀ òmɔù.
3Didɑ́ù bo tɛsɑ̃ntɛ̀ kpɛ́í nkɛ kɛ̀ tisɑ̃mmɑ́ntì bo sɑ̃mmɑrímú kpɛ́í, kɛ̀ tɛdɑbɛɛtɛ̀ bo kuyɛìnkù ĩ́nkɛ̀ kpɛ́í.
4A bɑ́ɑ́ tɛ̃́nnɛ́ kuyɛìnkù tiyɛìnnɑ́ɑǹtì, ɑ yɑ̀ɑ̀ bo kù nɑɑ́nnɛ̀.
5Tɛ̃́nnɛ́ kuyɛìnkù dɛ̀ dò nhɑ kù tɛ̃̀ńnɛ́ tì ku yɛ̀mmɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo ndò nkù ciì.
6Wèè tɔ̃ nkuyɛìnkù nɛ̀ tinɑ́ɑǹtì, ò kèkɛ́ o tɑ̀ɑ̀kɛ nyi kɛ wɑɑ̀ nhomɑ́ɑ̀ kunɑupíɛ́.
7Kuhɔ̀ùkù tɑ̀ɑ̀kɛ dòmmɛ̀ kɛ kpɑ muwɛ̃rímú, kuyɛìnkù kó dikotinùù mɛ ndò.
8Kɑ̀ɑ sɑ̃ntɛ kuyɛìnkù dɛ̀ dònnɛ̀ ɑ boú ditɑ̃́rì ndi mutɑ̃́ntɛ̀ndìtìmù.
9Kupo ɔ̃ɔ̃ kṹṹ kunɑɑ̀yɑ̃̀kɛ́muɔ́nkù kɛ̀ dɛ̀ ndòmmɛ̀, dikotinùù mɛ ndò kuyɛìnkù nùù miɛkɛ.
10Okpɑ̀ɑ̀tì wèè sɔ̃̀ńtɛ́ kɛ tóú tiyɛìntì mutɔ̃mmú, ò cɑ̀ɑ̀ri bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ndi.
11Tɛmɔtɛ̀ ɔ̃ɔ̃ tɔ̃́ mɛ̀ɛ̀ botí kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́di, kuyɛìnkù mɛ nkónnì dɛyɛìnkpɛrɛ.
12Kɑ̀ɑ yɑ̀ òmɔù kòo yɛ̀mmɛ̀ dò nhò ciì, ɑ nyɛ̃́ kɛ tú kuyɛìnkù kɔ̃mɛ ò tɔ̃ũnɛ̀mu.
13Otɔ̃nnɛ́díétì weè ɔ̃ɔ̃ yĩ́ kɛ̀ n yɛ̀ dicìrícìrì bo m pĩ́ nkucɛ, kumuntũnkù kuù bo kucɛ.
14Dicɑ̀ù firì di mɑ́tì ĩ́nkɛ̀ nkɛ, kòo tɔ̃nnɛ́díétì pènni o dɔ́ù ĩ́nkɛ̀.
15Otɔ̃nnɛ́díétì ɔ̃ɔ̃ wɛ̃́ĩ́tɛ́ muciɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ ò yonkɛmu ò bo mù kɔ̀tɛmmɛ̀ o nùù.
16Otɔ̃nnɛ́díétì yɛ̀mmɛ̀ dò nhò ciìmu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛciì nyɛmbɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tɛ̃̀ńnìnko tinɑ́ɑǹtì kɛ̀ dɛ̀ wenni.
17Kɑ̀ɑ tɑ dikpɑ̀nnì dìì í tú ɑ kpɛri, dɛ̀ dònnɛ̀ tɛmɔtɛ̀ bo mpɛ̃nkɛ́mɛ̀ mmɛ kɑ̀ɑ pĩ́ ntɛ yóú.
18Kuwɑ́ɑ́tíkù kuù bɔmmù yɛhɑ̃ɑ̃tĩrɛ, kɛ tɑ̃ũ ipie nkɛ kɔù.

19Onìtì wèè soutɛ́ otɔù kɛ dèè kɛ tú ò do wɑ́ntí, o kpɛrɛ mɛ ndò.
20Kɛ̀ idɛí dèè muhɑ̃ɑ̃́ nhɔ̃ɔ̃ kúmu, kɛ̀ bɛnɑ́ɑǹtɔubɛ̀ dèè yɛkpɑ̀rɛ̀ dèèmu.
21Wèè ce nyɛkpɑ̀rɛ̀ ò dònnɛ̀ yɛkũɔ̃ nyɛ̀ɛ̀ cɔ̀ú nyɛ̀nyɛ muhɑ̃ɑ̃́, idɛí ìì cɔ̀ú mmuhɑ̃ɑ̃́.
22Onɑ́ɑǹtɔutì nɑ́ɑǹtì dònnɛ̀ mucekɔ̀yuo mmu, kɛ wɛɛti kɛ cuutoo tipɔutì miɛkɛ.
23Tinɑ́ɑǹnɑtì nɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ yɛimɛ, donnɛ̀ mɛsɔɔ sĩ̀mmɛ̀ mmɛ bɛ̀ dɑ̀rimɛ̀ tiyɑɑmɑtì ĩ́nkɛ̀.
24Wèè mɔ̀kɛ mɛpómmɛ̀ ò ɔ̃ɔ̃ mɛ̀ sɔ̀nnɛ o miɛkɛ nkɛ kɛ́nnɑ́ɑ́ nsiyɑ́ɑ̀bìsí.
25Kòò nɑ̀ɑ́ ntinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì ɑ bɑ́ɑ́ yie, kɛ yɛ̃́ tìì bo o yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ tì í wennimɛ̀.
26Ò ɔ̃ɔ̃ nɑmu kɛ́sɔnnɛ o pómmɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ nɛ́ mboní kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔuu bɑntɛ́ o yonku.
27Wèè keù difɔ̃̀tìrì weè duò di miɛkɛ, kɛ̀ ditɑ̃́rì yɑ̃̀kù wèè dì bienko.
28Kɑ̀ɑ nɑ̀ɑ́ nhotɔù kpɛ́í ndɛtetìrɛ̀ ɑ ò nìímmu, wèè mɔ̀kɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ ò buɔ̀mmu.