Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YAASINƆ

YAASINƆ 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lán lousisina dɛ nà kwɛɛ, lan loumana dɛ nà pↄ́kɛ̃gurↄↄa, lɛn gakui e kↄ̃si kↄ̃n yↄ̃nkↄↄoro lɛ.
2Lán kíkoia kↄ̃n taakasoo ègↄ̃ vĩavĩa à gá kɛ̀ à su kɛ̀ nà, lɛn gbɛ̃kana pãa è pↄ́ke woḿmaro lɛ.
3Gezee nɛ́ sↄ̃ pↄ́mɛ, flã̀ nɛ́ zaaki pↄ́mɛ, yↄ̃nkↄↄ pↄ́n gò ũ a kpɛɛa.
4Ǹton we yↄ̃nkↄↄla a faasaikɛɛaro, lɛ ǹton gↄ̃ lán à bàro yãnzi.
5Ǹ yã we yↄ̃nkↄↄla a faasaikɛ lɛ́n, lɛ àton a zĩnda gwa ↄ̃ndↄ̃dee ũro yãnzi.
6Tó n lɛ́kpãsã kɛ̀ yↄ̃nkↄↄ gãzĩ, n n zĩnda yàkamɛ, n yã wɛ̀tɛ n zĩndanɛ.
7Yáasi kɛ̀ kú yↄ̃nkↄↄ lɛ́n dɛ lán ɛrɛ gbá kɛ̀ e gbãkɛɛ bàmɛ.
8Bɛ̀ɛlina yↄ̃nkↄↄnɛ dɛ lán gbɛ̀dana gbɛ̀mban bà.
9Yáasi kɛ̀ kú yↄ̃nkↄↄ lɛ́n dɛ lán lɛ̀ kɛ̀ dana wɛ̃dɛri ↄzĩ bàmɛ.
10Gbɛ̃ kɛ̀ yↄ̃nkↄↄ ke gbɛ̃ gɛ̃̀zɛ́laa dà zĩin dɛ lán tofekari kɛ̀ è nↄ̀bↄ píngi gbãa bàmɛ.
11Yↄ̃nkↄ ɛarana a yãfaasaikɛnaa dɛ lán gbɛ̃ɛ kɛ̀ ɛ̀ara a pisizi bàmɛ.
12N gbɛ̃ kɛ̀ à a zĩnda dìɛ ↄ̃ndↄ̃dee ũu èↄ́? Yↄ̃nkↄↄ sã̀ↄ dɛàla.
13Mɛadee è be: Músu kú zɛ́mmɛ, nↄ̀bↄ pãsĩ tɛ́ gãaɛ.
14Lán gbà ègↄ̃ nigãa a sigbea nà, lɛn mɛadee ègↄ̃ liɛliɛ a daɛkiia lɛ.
15Mɛadee è ↄ gɛ̃ taan à fua à pↄ́blee lí à da a lɛ́n.
16Mɛadee ègↄ̃ daa a ↄ̃ndↄ̃ↄ dɛ yãwenladↄ̃ri gↄ̃ↄn swɛɛplaaanↄla.
17Gbɛ̃ kɛ̀ vĩ̀ à pɛ̀ɛ danↄ lɛokpakↄ̃an dɛ lán gbɛ̃ kɛ̀ gbɛ̃ɛ kũ̀ a swãa bà.
18Gbɛ̃ kɛ̀ à a gbɛ̃daaa sã̀sã gbasa à bènɛ: Mɛ́ɛ fàadi boomɛ dɛ lán bã̀ndee kɛ̀ e kà tɛ́dee kↄ̃n kà sɛwɛɛdeeo zuuńzi bàmɛ.

20Tó yàka kuuro, tɛ́ è gamɛ, tó kↄmↄtↄdee kuuro, swèe è yãamɛ.
21Lán sĩsĩi è kɛ tɛ́yↄ̃nɛ nà, lán yàka è kɛ tɛ́nɛ nà, lɛn lɛokpakↄ̃adee è swèe da lɛ.
22Kↄmↄtↄde yã è kɛńnɛ lán zↄ́ bà, è gɛ̃ lɛ́n dↄ̃̀ↄ ai nↄ̀sɛ guu.
23Nↄ̀sɛpãsĩdee kɛ̀ è yã nnannaa ońnɛ dɛ lán loo kɛ̀ wà kondogi í lɛ̀a bàmɛ.
24Zanguri è a zĩnda kɛkɛ kↄ̃n lɛ́omɛ, mↄde mↄnafiki bé à kú à swɛ̃̀n.
25Tó yã nnannaa bↄ̀ à lɛ́n, ǹton síro, zaakɛ yã zaa mɛ̀n swɛɛplaa bé à kú à swɛ̃̀n.
26Baa tó à a zangu ùtɛ mↄnafiki guu, à zaaa è bↄ gupuraaa pari wáa.
27Gbɛ̃ kɛ̀ èe wɛ̀ɛ yↄ̃ↄńnɛ é zu à guumɛ, gbɛ̃ kɛ̀ èe gbɛ̀ gbegere paa, gbɛ̀ pì é si adeea.
28Ɛgɛdee è za gbɛ̃ kɛ̀ è ń yakan, mↄnafikidee è gbɛ̃ kpá lɛɛnazi.