Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YAASINƆ

YAASINƆ 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lán legũsisina de nà sakare kesↄ̃ lán legũmana de nà pↄ́kɛ̃gↄrↄa, lɛn gakuri dí kↄ̃ sí kũ yↄ̃nkↄoro lɛ.
2Lákũ bãntoro kũ ludakibɛbãoo dìgↄ̃ vuravura à gɛ́ la à su gwe nà, lɛn gbɛ̃kana pã dì pↄ́ke boḿmaro lɛ.
3Gése bi sↄ̃ pↄ́mɛ, bà bi zaaki pↄ́mɛ, yↄ̃nkↄ pↄ́n gò ũ a kpɛa.
4Ǹsun we yↄ̃nkↄa a fayasarikɛaro, de ǹsun gↄ̃ lán a bàro yãi.
5Ǹ yã we yↄ̃nkↄa a fayasarikɛ lɛ́n, de àsun a zĩda gwa ↄ̃ndↄ̃de ũro yãi.
6Tó n lɛ́gbãzã kɛ̀ yↄ̃nkↄ gãi, n n zĩda yàkamɛ, n yã wɛ̀tɛ n zĩdanɛ.
7Yáasi kũ à kú yↄ̃nkↄ lɛ́n de lán ɛrɛ gbá kũ àtɛn gbãkɛ bàmɛ.
8Bɛ̀ɛrɛlina yↄ̃nkↄnɛ de lán gbɛ̀dana gbɛ̀mban bà.
9Yáasi kũ à kú yↄ̃nkↄ lɛ́n de lán lɛ̀ kũ à dana wɛ̃dɛri ↄĩ bàmɛ.
10Gbɛ̃ kũ à yↄ̃nkↄ ke gbɛ̃ kũ àtɛn gɛ̃tɛ dà zĩn de lán tofekari kũ àdi nↄ̀bↄ sĩnda pínki gbã bàmɛ.
11Yↄ̃nkↄ ɛrana a yãfayasarikɛnaaa de lán gbɛ̃da kũ à ɛ̀ra à a pisi blèe bàmɛ.
12N gbɛ̃ kũ à a zĩda dìtɛ ↄ̃ndↄ̃de ũ è yá? Yↄ̃nkↄ sã̀na deala.
13Ma'ãde dì pi: Músu kú zɛ́mmɛ, nↄ̀bↄ pãsĩ tɛ́ batun.
14Lákũ gbàa dìgↄ̃ yĩgã a asigbeaa nà, lɛn ma'ãde dìgↄ̃ litɛlitɛ a wútɛkia lɛ.
15Ma'ãde dì ↄ da tan à fu pↄ́blelinaa à da a lɛ́n.
16Ma'ãde dìgↄ̃ da a ↄ̃ndↄ̃ de yãwemmadↄ̃ri gbɛ̃nↄn supplanↄla.
17Gbɛ̃ kũ à vĩ̀ à pɛ̀tɛ dakenↄ ledikpanan de lán gbɛ̃ kũ à gbɛ̃da kũ̀ a sãaa bà.
18Gbɛ̃ kũ à a gbɛ̃dake sã̀tɛ gbasa à pìnɛ: Matɛn fàai bomɛ de lán bã̀nde kũ àtɛn kà tɛ́de kũ kàgbao zuńyĩ bàmɛ.

20Tó yàka kunlo, tɛ́ dì gamɛ, tó kↄrↄmↄtↄde kunlo, fìtii dì lákamɛ.
21Lákũ sĩsĩ dì kɛ tɛ́yↄ̃ↄnɛ nà, lákũ yàkaa dì kɛ tɛ́nɛ nà, lɛn lɛ́kpakↄ̃ade dì fìti da lɛ.
22Kↄrↄmↄtↄde yã dì kɛńnɛ lán zↄ́ bà, àdi gɛ̃ lɛ́n dↄ̃̀ↄ ari nɛ̀sɛɛ gũn.
23Nɛ̀sɛpãsĩde kũ àdi yã nnanna ońnɛ de lán lo kũ ò andurufu í lɛ̀aa bàmɛ.
24Zãngurii dì a zĩda kɛkɛ kũ lɛ́omɛ, ama manafiki mɛ́ à kú a swɛ̃̀n.
25Tó yã nnanna bò a lɛ́n, ǹsun síro, zaakũ yã vãni mɛ̀n suppla mɛ́ à kú a swɛ̃̀n.
26Bee tó à a zãngu ùtɛ manafiki gũn, a vãni dì bo gupuraa pari wára.
27Gbɛ̃ kũ àtɛn wɛ̀ɛ yↄ̃ńnɛ ni zu a gũmmɛ, gbɛ̃ kũ àtɛn gbɛ̀ gbigiri kɛ, gbɛ̀ɛ pì ni si adea.
28Ɛ́kɛde dì zã gbɛ̃ kũ àdi ń yakan, manafikide dì gbɛ̃ kpá lɛtɛnaai.