Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YAASINƆ

YAASINƆ 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kína nↄ̀sɛ kú Dii ↄzĩ lán ízɛ bàmɛ, è à liɛ guu kɛ̀ à yezin.
2Baade ègↄ̃ ee a yãkɛna maa, mↄde Dii bé ègↄ̃ ń nↄ̀sɛ dↄ̃.
3Maakɛna kↄ̃n yãkɛna a zɛ́ao è kɛ Diinɛ dɛ sa'onala.
4Zĩndasɛna lezĩ kↄ̃n ĩadãao è zaakɛrinↄ durun bↄ gupuraaamɛ.
5Aĩadee laasuu è à ká nnamanaa, nↄ̀sɛwãadee è gɛ̃ takaasin.
6Auziki kɛ̀ gbɛ̃ è ɛgɛtona guu é gɛ̃ ĩala à ń kpá gaazi.
7Zaakɛrinↄ pãsĩkɛna é táńyo, zaakɛ aↄ̃è we wà yãzɛdee kɛro.
8Taaride yãkɛna ègↄ̃ dↄ̀rↄ vĩro, taarisaide yãkɛna ègↄ̃ wásawasamɛ.
9Ina kpɛ́ làasin maa dɛ kuuna kpɛ́n lɛdo kↄ̃n nↄ swèedeeola.
10Zaakɛri swɛ̃̀ ègↄ̃ kú à zaaaamɛ, è a gbɛ̃daaa wɛ̃nda gwaro.
11Tó wà wɛ́ɛ tã̀ faboria, yↄ̃nkↄↄ è ↄ̃ndↄ̃ kũmɛ, tó wà kpã̀kɛ̃ ↄ̃ndↄ̃deezi, à dↄ̃na è kaaramɛ.
12Ludaa maa, è zaakɛri bɛɛ tàasi kɛ, è zaakɛrinↄ ká kaatɛnan.
13Gbɛ̃ kɛ̀ èe swã kpá wɛ̃ndade wiiiziro, àpi é wii pɛ́ se, gbɛ̃ke é weàlaro.
14Gbadana asii guu è pↄfɛ̃ kpáɛ, ↄdↄnkpɛɛgbaa sↄtↄna utan è pↄfɛ̃ mì dɛ.
15Yãgↄ̃gↄ̃na a zɛ́a è gbɛ̃ maaa pↄↄ kɛ nna, mↄde è vĩa dada zaakɛrizi.
16Gbɛ̃ kɛ̀ pã̀ làakari zɛ́nɛ é si gɛ̀wãadeenↄ tɛ́mɛ.
17Gbɛ̃ kɛ̀ nↄ̀sɛ kpà pↄnnakɛnaa é gↄ̃ takaasin, gbɛ̃ kɛ̀ ye wɛ̃ɛzi kↄ̃n nↄ́sio é kɛ auzikidee ũro.
18Zaakɛrinↄn gbɛ̃ maaanↄ tↄↄbakpabↄ ũ, Luda è wɛ́ɛ tã náanɛsaideenↄa nↄ̀sɛpuradeenↄ gɛ̃ɛ ũ.

19Kuuna gbáan maa dɛ vɛ̃ɛna kↄ̃n nↄ swèede pɛ̃tɛ̃deeola.
20Pↄ́ble maaa kↄ̃n nↄ́sio ègↄ̃ kaɛna ↄ̃ndↄ̃dee bɛ, mↄde yↄ̃nkↄↄ è a pↄ́ mↄ́mↄ gↄ̃ↄmɛ.
21Gbɛ̃ kɛ̀ è yãzɛdee kↄ̃n gbɛ̃kɛɛo wɛtɛ è wɛ̃̀ndi kↄ̃n yã nnaao kↄ̃n bɛ̀ɛo e.
22Ɔ̃ndↄ̃dee è lɛ́ɛ gↄ̃sa gbãaanↄ wɛ́tɛa, è zɛkigbãaa kɛ̀ aↄ̃ↄe à náanɛ kɛɛ gboro.
23Gbɛ̃ kɛ̀ à a lɛ́ fↄ̃̀ bensↄ̃ à a nɛ́nɛ kũ̀, àmbe è a zĩnda bↄ yãn.
24Gbɛ̃ kɛ̀ wada kↄ̃n ĩadãnao vĩ tↄ́n fabori, è yã kɛ kↄ̃n zaza bítaomɛ.
25Mɛadee pↄyezi è à kpá gaazi, kɛ̀ à ↄ gbàrɛ zĩizi yãnzi.
26Ègↄ̃ kú pↄ́nidɛnan gurↄ sãnda píngi, gbɛ̃ maaa sↄ̃ è gba da nↄ̀sɛo do.
27Gbɛ̃ zaaa sa'ona Diia nɛ́ tɛ̃̀mɛ, atɛ̃nsa tó èe oo kↄ̃n mↄnafikio.
28Sèeda ɛgɛdee é gɛ̃ zɛ́a, gbɛ̃ kɛ̀ à tɛ̀ à yãzi é kaatɛ ai gurↄ píngi.
29Gbɛ̃ zaaa wɛ́ɛ ègↄ̃ pãsĩmɛ, nↄ̀sɛpurade wɛ́ɛ ègↄ̃ tɛ́ a yãkɛnazi.
30Ɔ̃ndↄ̃ↄ ke wɛ́ɛzɛ̃ɛ ke lɛ́damma, aↄ̃ ke é fↄ̃ à Dii furo.
31Wè sↄ̃ soru kɛ zĩ̀ yãnzimɛ, mↄde Dii bé à zĩ̀blena yã dↄ̃.