Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YAASINƆ

YAASINƆ 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kína nɛ̀sɛ kú Dikiri ↄĩ lán ízɛ bàmɛ, àdi a litɛ gu kũ à yeiia.
2Baadi dìgↄ̃ e a yãkɛna mana, ama Dikiri mɛ́ àdigↄ̃ ń nɛ̀sɛ dↄ̃.
3Manakɛna kũ yãkɛna a zɛ́aao dì kɛ Dikirinɛ de sa'onala.
4Zĩdabina kũ ĩadão dì yãvãnikɛrinↄ durunna bo gupuraa.
5Kokaride laasun dì a ká nnamanaaa, nɛ̀sɛwãnade dì gɛ̃ takasin.
6Aruzɛkɛ kũ gbɛ̃ lè ɛ́kɛtonaa gũn ni gɛ̃tɛ kũ ĩao à ń kpá gai.
7Yãvãnikɛrinↄ pãsĩkɛna ni tá kũńwo, zaakũ òdi we ò yãzɛde kɛro.
8Taaride yãkɛnaa dìgↄ̃ dↄ̀rↄ vĩro, taarisaride yãkɛnaa dìgↄ̃ swáswa.
9Ina kpɛ́ laasin mana de kunna kpɛ́n lɛɛlɛ kũ nↄ fìtideola.
10Yãvãnikɛrii swɛ̃̀ɛ dìgↄ̃ kú yã vãniamɛ, àdi a gbɛ̃dake wɛ̃nda gwaro.
11Tó ò wɛ́ tã̀ lalandidea, yↄ̃nkↄ dì ↄ̃ndↄ̃ kũmɛ, tó ò kpã̀kɛ̃ ↄ̃ndↄ̃dei, a dↄ̃naa dì karamɛ.
12Luda mana, àdi yãvãnikɛri bɛ tàasi ká, àdi yãvãnikɛrinↄ ká kakatɛnan.
13Gbɛ̃ kũ adi sã kpá wɛ̃ndade wikiaro, àpii ni wiki lɛ́ se, gbɛ̃ke ni wearo.
14Gbadana asiri gũn dì pↄfɛ̃ kpátɛ, gusarɛgba sↄtↄna utan dì pↄfɛ̃ mì dɛ.
15Yãgↄ̃gↄ̃na a zɛ́aa dì gbɛ̃ mana pↄ kɛ nna, ama àdi vĩna dada yãvãnikɛriinɛ.
16Gbɛ̃ kũ à pã̀ laakari zɛ́nɛ ni si gyãwãndenↄ tɛ́mɛ.
17Gbɛ̃ kũ à nɛ̀sɛɛ kpà pↄnnakɛnaaa ni gↄ̃ takasin, gbɛ̃ kũ à ye wɛ̃i kũ nísio ni kɛ aruzɛkɛde ũro.
18Yãvãnikɛrinↄmɛ gbɛ̃ mananↄ tↄrↄmakpabↄ ũ, Luda dì wɛ́ tã náanisaridenↄa nɛ̀sɛpuradenↄ gɛ̃nɛ ũ.

19Kunna gbárannan mana de vutɛna kũ nↄ fìtide pɛ̃tɛ̃deola.
20Pↄ́ble mana kũ nísio dìgↄ̃ katɛna ↄ̃ndↄ̃de bɛa, ama yↄ̃nkↄ dì a pↄ́ mↄ́mↄ gↄ̃̀nↄmɛ.
21Gbɛ̃ kũ àdi yãzɛde kũ gbɛ̃kɛo wɛtɛ dì wɛ̃̀ndi kũ yã nnao kũ bɛ̀ɛrɛɛo le.
22Ɔ̃ndↄ̃de dì si gↄ̃sa gbãnanↄ wɛ̃tɛa, àdi zɛki gbãna kũ òtɛni a náani kɛ gboro.
23Gbɛ̃ kũ à a lɛ́ fↄ̃̀ akũsↄ̃ à a nɛ́nɛ kũ̀, àkũ mɛ́ àdi a zĩda bo yãn.
24Gbɛ̃ kũ à zĩda bina vĩ kũ ĩadãnaao tↄ́n fobori, àdi yã kɛ kũ zã̀zã zↄ̃kↄ̃ↄomɛ.
25Ma'ãde pↄyeinaa dì a kpá gai, kũ à ↄ gbàrɛ zĩi yãi.
26Àdigↄ̃ kú pↄ́nidɛnan gↄrↄ sĩnda pínki, gbɛ̃ mana sↄ̃, àdi gba da kũ nɛ̀sɛ mɛ̀n doo.
27Gbɛ̃ vãni sa'ona Dikiria bi tɛ̃̀ɛmɛ, atɛ̃nsa tó àtɛn o kũ manafikio.
28Sèeda ɛ́kɛde ni mì dɛ, gbɛ̃ kũ à tɛ̀ a yãi ni kakatɛ.
29Gbɛ̃ vãni wɛ́ dìgↄ̃ pãsĩmɛ, nɛ̀sɛpurade wɛ́ dìgↄ̃ tɛ́ a yãkɛnaai.
30Ɔ̃ndↄ̃ ke wɛ́zɛ̃ ke lɛ́damma, ń ke ni fↄ̃ à Dikiri furo.
31Òdi sↄ̃ soru kɛ zĩ̀ yãimɛ, ama Dikiri mɛ́ à zĩ̀blena yã dↄ̃.