Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sandane

Sandane 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mangan bɔɲɛn luxi nɛn alo xude wunla Alatala yii, dɛnaxan na a kɛnɛn, a yi a rasiga mɛnni.
2Muxuna kirane birin tinxin a yɛtɛ yɛɛ ra yi, koni Alatala nan bɔɲɛn kui feene fɛsɛfɛsɛma.
3Tinxinyaan nun kiti kɛndɛn saan nafan Alatala ma dangu saraxane ra.
4Yɛɛ rawason nun yɛtɛ yiteen nan findixi muxu ɲaxine kɛnɛnna ra, anu yulubin nan ne ra.
5Tunnafan muxuna miriyane findima munanfanna nan na, koni naxan feene rabama mafurani, na sigama yiigelitɔyaan nin.
6Nafunla naxanye sɔtɔxi wuleni ne findixi fe fu butarene nan na muxune xa naxanye sayaan fenma.
7Muxu ɲaxine gbalone e ralɔma ayi nɛn, bayo e bata tondi kiti kɛndɛn ma.
8Yulubitɔne biraxi kira yifuxin nan fɔxɔ ra, koni sɔntarene sigati kiin tinxin nɛn.
9A fisa i lu banxin fari ma dogodogoni, benun ɛ nun ɲaxalan yɛngɛ gidin xa lu banxin kui.
10Muxu ɲaxin kunfaxi fe ɲaxin nan xɔn, hali a xɔyin mi kininkininna sɔtɛ a ra.
11Xa magele tiin saran a fe ɲaxin na, fe kolontarene fekolonna sɔtɔma nɛn. Koni muxun na xaxilimaan xaran tun, a kolonna fari sama nɛn.
12Tinxinna Kanna muxu ɲaxina denbayaan nakɔrɔsima nɛn, a yi e radinɲɛ ayi e tɔrɔni.
13Naxan na a tunla dutun sɛnbɛtaren gbelegbele xuiin bun, a tan fan gbelegbelema nɛn, a mi yabi sɔtɔ.
14Finmaseen na so muxun yii wundoni na xɔlɔn maxunbelima nɛn. Muxun na dimi bun seen ba suturani, na xɔlɔ gbeen nan ɲanma.
15Sɛwan na a ra tinxin muxun xa, kiti kɛndɛn na sa. Koni gbalon na a ra fe ɲaxi rabane xa.
16Naxan na keli xaxilimayaan kiraan xɔn, na sa a matabun faxa muxune nan yɛ.
17Mananmanantɔɔn setareyaan kolonma nɛn. Naxan na lu dɔlɔn nun ɲaxunna fɔxɔ ra, na mi findɛ nafulu kanna ra mumɛ!
18Muxu ɲaxin nun yanfantenna gbalon nan sɔtɔma, tinxin muxun nun muxu faɲine yi xunba na ma.

19A fisa i dɔxɔ tonbonni, benun ɛ nun ɲaxalan yɛngɛ gidin xɔlɔxin xa dɔxɔ.
20Nafulu kɛndɛn nun ture faɲin namaraxi fekolonne konne yi, koni xaxilitarena a gbeene birin donma nɛn.
21Naxan na bira tinxinyaan nun hinanna fɔxɔ ra, na siimayaan nun tinxinna nun binyen sɔtɔma nɛn.
22Fekolonne nɔɛ kurugbane taan tongɛ nɛn, e yi e taan nabilinna yinna kala, e yigi saxi naxan yi.
23Naxan na a dɛɛn nun a falan suxu, na a niin nakantanma gbalon nan ma.
24Feene birin magele wasode yɛtɛ yigboon yii. A feen birin ligama yanda gbeen nin.
25Muxu narixine waxɔn feene nan e faxama, amasɔtɔ e tondima walɛ.
26E kunfaxi e waxɔn seene xɔn waxatin birin, koni tinxin muxune kiin tiin fonisireyaan nin.
27Se haramuxin nan muxu ɲaxine saraxane ra. E na a ba bun kobina nde ma, e ɲaxu dangu na ra.
28Wule seren halagima nɛn, koni naxan a tuli matima ki faɲi, na fala tixine luma nɛn habadan.
29Muxu ɲaxina a wɛkilɛn yitama a yɛtagin nan ma, koni muxu faɲin sigati kiin nan a wɛkilɛn yitama.
30Fe kolonya mi na, xaxilimaya mi na, maxadi fala mi na naxan nɔɛ xelɛ Alatala xili ma.
31Yɛngɛ so soone yitɔnma nɛn lan yɛngɛn lɔxɔn ma, koni kisin fataxi Alatala nan na!