Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Proverbio

Proverbio 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Si Diyos di mangiturong sin nemnem di ari ay kaman din iyat na ay mangiturong sin laydena ay emeyan di ginawang.
2Sin pangilan di ipogaw, pag kosto din am-amagen da, ngem ammon Diyos din panggep da.
3Mas malaydan si Diyos sin pangamagan si kosto mo din pan-idatonan.
4Din lawa ay ipogaw et ipapangato dan awak da, ngem magay pantongpalan di biyag da mo adi et basol.
5Din man-aagag et mankolang to, ngem din nagaget ya mangnemnem ay kosto si amagena et mansobsobra.
6Din kinabaknang ay magon-od babaen si etek et maiarig si kisep ay nalaka ay maomas. Kaman aben tagdey ay pomse.
7Madosa din managbasol begew sin kedse da, tan sigaan da ay mangamag si kosto.
8Nakillo di ogalin di managbasol, ngem nalinteg din magay basol na.
9Maymayat pay laeng di mantee sin bel-ayan di beey mo din makibeey si makaibaw ya makamayotmot ay asawa.
10Laylayden di managbasol ay mangamag si lawa. Magay seg-ang na, olay sin gagayyem na.
11Mabalin ay manemneman di magay ammo na mo ilaena di makalasoy ay madosa, ngem din masirib et mabalin ay maitdoan babaen si pamagbaga.
12Nalinteg si Diyos. Ammo na din am-amagen di managbasol et dosaenan tos daida.
13Din adi mangikaskaso sin nabiteg ay manpakaasi et domteng abe di timpo ay manpakaasi yan magay bomadang en sisya.
14Mabalin ay makaan di palalo ay bonget babaen si pasoksok.
15Maragsakan din mangam-amag si kosto mo maipakat di kinalinteg, ngem din managbasol yan emegyat da.
16Din adi mangos-osal si kosto ay nemnem et pese di pantongpalana.
17Bomiteg di ipogaw ay mangan-anap si ragragsak. Adi bomaknang di manglaylayad ay manginom si nangina ay arak ya mangosal si nankangingina ay bangbanglo.
18Nam-osen din managbasol din ligat ay panggep da ay ipalak-am sin nalinteg.

19Maymayat di man-es-esa ay manbiyag sin lugar ay magay omili mo din makibeey si makaibaw ya makamayotmot ay asawa.
20Kanayon ay wada di nankababanol ay bonag ya mayat ay makan sin beey di masirib, ngem din naong-ong yan abosena ay dagos din sanikwa na.
21Din mangipakat si kabaelana ay mangonod si nalinteg ya managseg-ang ay panagbibiyag et baken kinalinteg anggoy di mawada en sisya, mo adi et matagotago abe ya maidayaw pay.
22Kabaelan di masirib ay abaken di ad-ado ay sosoldadon di esa ay siyodad et dadaelena din alad ay pantaltalkan da.
23Din naannad si kali na et mailisi si problima.
24Din makalasoy ya mangipapangato si awak na et kanan di ipogaw en nalastog.
25Din nasadot ay manigaan ay man-obla et pespeslena di awak na met laeng.
26Kanayon ay mankolang si kasapolana, ngem din nalinteg yan kanayon ay man-idawat.
27Kaliliget Diyos din daton di managbasol, masepsep mo lawa di panggep na.
28Maipasaldeng di maetek ay tistigo, ngem mapati din mandenge ay kosto, asi mankali.
29It-it-ek di managbasol di kabaelana, ngem din nalinteg yan nemnemena ay kosto di amagena.
30Olay mo kas-anoy laing ya pigay planon di ipogaw, adi makaabak en Diyos.
31Olay mo isaganan di sosoldado din kabayo da ay para gobat, si Diyos pay dedan di makaoway sin pangabakan da.