Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Leemiso Maxaafaa

Leemiso Maxaafaa 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kawuwaa wozanai GODAA kushiyaana; i a wozanaa goggiya haattaa zaariyoogaadan, ba koyidosaa zaarees.
2Asi oottiyoobai ubbai aawussi likke milatees; shin GODAI a wozanaa qofaa paaccees.
3Yarshshuwaa yarshshiyoogaappekka aattidi, xillobaanne suurebaa oottiyoogaa GODAI dosees.
4Iitati otorettiyoogaaninne ayyiyoogan erettoosona; hegeekka nagara.
5Mino oosanchchaa halchchoi dureyees; shin eesotiya ubbai hiyyeesana.
6Worddotidi dagayido aqoi penttuwaa suuluwaadan xayees; hegaa koyiyaageeti haiquwaa koyoosona.
7Iitati suurebaa oottanau ixxiyo gishshau, eta makkala oosoi eta ekkidi bees.
8Mooranchchati geella ogiyan hemettoosona; shin geeshshati suurebaa oottoosona.
9Ooyettiya machcheera issi keettan de7iyoogaappe he keettaa shakkuwan de7iyoogee keha.
10Iitati iitabaa oottanau amottoosona; bantta shoorotussi qarettokkona.
11Qilliicciyaagee qaxxayettido wode, wozani paccido urai aadhdhida eraa tamaarees; qassi wozannaama urai tamaaridi, eraa demmees.
12Xillo Xoossai iitatu son oosettiyaabaa ubbaa be7ees; eta aatti yeggidi xaissees.
13Hiyyeesaa waasuwaa siyanaappe giidi, ba haittaa tucciya uri, ikka waassana; waassin alliyaabai xayana.
14Geeman immiyo imoi hanqquwaa doshissees. Afala giddoora immido mattaayee suulo hanqquwaa irxxissees.
15Suure pirddai pirddettido wode, hegee xilluwaassi ufaissa; shin iitaa oottiyaageetussi dagama.
16Akeeka ogiyaappe haddirida uraa haiqoi naagees.
17Aaro injjiyan de7ana giya urai manqqees; woine eessanne zaite dosiya asi duretenna.
18Issi issiton Xoossaasata ashshanau iita asati qaxxayettoosona; ammanettenna asatikka suure asatu gishshaa qaxxayettoosona.

19Ooyettiyanne yiillotiya machcheera de7anaappe bazzon de7iyoogee keha.
20Wozannaama uraa son mal77o qumainne oissai minjjettees; shin eeyya asi bau de7iyaabaa ubbaa mirggees.
21Xillotettaanne aggenna siiquwaa koyiya uraa baree aduqqees; qassi he urai xillotettaanne bonchchuwaa demmees.
22Wozannaama asi wolqqaama olanchchati de7iyo katamaa olidi oiqqees; oiqqidi eti ammanettido mino qatuwaakka laalees.
23Ba doonaanne ba inxxarssaa naagiya asi bana metuwaappe naagees.
24Otorettiyanne ayyiya asi qilliicciyaagaa geetettees; i otoranchcha gidido gishshau, asau qoppenna.
25Azallaa amoi worees; aissi giikko, i oottanau koyenna.
26Azallai gallassa kumettaa darobaa demmanau amottees; shin xilloi bau ashshennan immees.
27GODAI iitatu yarshshuwaa shenetees; hegaappekka eti au iita qofan shiishshiyo yarshshuwaa aatti shenetees.
28Worddo markkai xayana; shin qoppidi akeekan haasayiya uraa haasayai ehettana.
29Iita asi taagaa xalaalai likke gees; shin suure asi yuushshi qoppees.
30Asi ba aadhdhida eratettan, akeekaaninne zoriyan GODAARA eqettanau danddayenna.
31Olaayyo paraa kooranau danddayettees; shin olaa xoonissiyaagee GODAA.