Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yáasiↄ

Yáasiↄ 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kía nↄ̀sɛ ku Dii ↄzĩ lán ízɛwaɛ, gu pↄ́ a yei ↄ̃ ì aà liliu.
2Baade ìↄ e a yãkɛa maaɛ, ãma Dii mɛ́ ìↄ ń nↄ̀sɛ dↄ̃.
3Maakɛa ń yãkɛa a zɛ́wao ì ka Diigu dɛ sa'oawàa.
4Zĩasɛa lɛsĩ ń ĩ́andão ì vãikɛnaↄ duuna bↄ gupuau.
5Ãiade làasoo ì aà ka namawa, nↄnwãade ì si pↄ́kɛ̃sãmau.
6Àizɛɛ pↄ́ gbɛ̃́ è ɛɛtoa guu a gɛ̃ ń ĩ́anaoɛ, aàpi i ga.
7Vãikɛnaↄ pãsĩkɛa a táńnↄ, asa aali we yã́zɛdekɛ̀o.
8Tàaede yãkɛa líↄ dↄ̀ↄ vĩo, yãesaide yãkɛa ìↄ wásawasaɛ.
9Ia gↄ̃u zã́u maa dɛ kua kpɛ́u sãnu ń nↄ sòledeola.
10Vãikɛna sↄ̃ ìↄ ku vãiwaɛ, ìli a gbɛ̃́ wɛ̃nagwao.
11Tó wà ĩadà gbɛ̃́laanikɛnawa, mìsaide ì ↄ̃nↄkũɛ, tó wà ↄ̃nↄna gbà laai, aà dↄ̃a ì kã́fĩɛ.
12Lua maa, ì vãikɛna bɛ tàasika, ↄ̃ ì vãikɛnaↄ fuangba taasiu.
13Gbɛ̃́ pↄ́ i swã́kpa wɛ̃nade wiiio, aàpi a wiilɛ sↄ̃, gbɛ̃e a wewào.
14Gbadaa asii guu ì pↄkũma kpálɛ, gbagusaɛ sↄlↄa ulau ì pↄfɛ̃ midɛ.
15Yã́gↄ̃gↄ̃a a zɛ́wa ì gbɛ̃maa pↄ kɛ na, ãma ì iwãa ka vãikɛna pↄaɛ.
16Gbɛ̃́ pↄ́ pã̀alɛ wɛ́kɛ̃a zɛ́ɛ a ta gyaadeↄ kãaauɛ.
17Gbɛ̃́ pↄ́ ye pↄnakɛai a gↄ̃ pↄ́kɛ̃sãma guuɛ, gbɛ̃́ pↄ́ ye vɛ̃ɛi ń blɛ nísideo a kɛ ↄde ũo.
18Vãikɛnaↄ mɛ́ gbɛ̃maaↄ awakpabↄ ũ, wa ĩada náaisaideↄwa nↄ̀sɛpuadeↄ gbɛu.

19Zↄ̃lɛa sɛ̃gbãu maa dɛ zↄ̃lɛa ń nↄ sòlede kpɛ̃nɛdeola.
20Blɛ maa ń nísio ìↄ kálɛ ↄ̃nↄna bɛ, ãma sↄũ ì a pↄ́ mↄ́mↄ gↄ̃̀ↄɛ.
21Gbɛ̃́ pↄ́ ì yã́zɛde ń gbɛ̃kɛo wɛɛlɛ ì wɛ̃ni ń yã́ nao ń bɛɛɛo e.
22Ɔ̃nↄna ì si gↄ̃gbãaↄzi ń wɛ̃́lɛu, ì gbãa pↄ́ aalɛ a náaikɛ gboo.
23Gbɛ̃́ pↄ́ a lɛ́ fↄ̃̀ à a lɛ́na zùukɛ̀, ade kɛ́sɛɛkɛ a wɛ̃niɛɛ.
24Gbɛ̃́ pↄ́ wala ń yↄ̃̀ↄo vĩ tↄ́n gbɛ̃́laanikɛna, ì yãkɛ ń zaza zↄ̃ↄoɛ.
25Màade pↄeã ì aà kpa gai kɛ́ à ↄkpà a sì yã́i.
26Ìↄ ku pↄnidɛau gↄↄpiiɛ, gbɛ̃maa sↄ̃ ì gbada, ìli gio.
27Dii ye gbɛ̃vãi a gbagbaa gĩyãio, atɛ̃sa tó àlɛ sapi o ń mↄafilio.
28Seelade vãi a midɛ, gbɛ̃́ pↄ́ ì gbɛ̃́ yãma yã́ aↄ ku.
29Gbɛ̃vãi wɛ́ ìↄ pãsĩɛ, nↄ̀sɛpuade ì wɛ́tɛ a yãkɛai.
30Ɔ̃nↄ ge wɛzɛ̃ ge lɛdama, an kee a fↄ̃ pã Dii pↄeãlao.
31Wì sↄ̃́ sↄukɛ zĩkaa yã́iɛ, ãma Dii mɛ́ zĩblea yã́ dↄ̃.