Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - YƐKOTINƆ̀

YƐKOTINƆ̀ 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Okpɑ̀ɑ̀tì yɛ̀mmɛ̀ dònnɛ̀ mɛniɛ mmɛ kɛ pũɔ̃̀ Kuyie mmɛ̀ dɔ́nɛ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀.
2Onìtì yɛ̀mmɛ̀ ɔ̃ ndò nho dɔɔ̀rìmɛ̀ wennimu Kuyie, kuù nɛ́ yɛ̃́ bɑ́ wè o yɛ̀mmɛ̀.
3A bo ndɔɔrimɛ̀ dɛ̀ɛ̀ wenni kɛ síɛ́, Kuyie ndɛ ndɔ́, kɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ ɑ bo kù fìémɛ̀ iwũɔ̃.
4Tɛpɔ̀tɛ̀ nɛ̀ tɛfentɛ̀ dɛɛ̀ feinko bɛnitiyɛibɛ kó mɛyɛi.
5Wèè pĩ́ mmutɔ̃mmú nɛ̀ tikɔ̃nyɑuti weè piɛti tikpɑ̀tì, wèè dɔ́ mɛcɑ̃ɑ̃ nkòò nɑɑ̀ nfɛdɑwɑnfɛ̀.
6Wèè wɑɑ̀ ntikpɑ̀tì nɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí dɛ̀ í mɔkɛ mucɔ̃́ntimu dɛ̀ kɔ̀rìnɛ̀ mukṹṹ mmu.
7Onitiyɛiwe yɛi mmɛɛ̀ ɔ̃ɔ̃ ò kùɔ kɛ yɛ̃́ ò yetɛmɛ̀ ò bo dɔɔ̀mɛ̀ dɛ̀ɛ̀ sìɛ́.
8Onitiyɛiwe tũ nkùù cɛ í wenni, kòo nitisɑ̀ù borimɛ wenni.
9A bo mbomɛ̀ difii kɛ kpɛ̃nkɛ́ dɛ̀ tɔ̃ũnɛ̀ ɑ bo nhɑ̃nɛ̀mɛ̀ onitipòkù yɛkpɑ̀rɛ̀ yiɛ̀.
10Onitiyɛiwe dɔ́ mɛyɛi mmɛ nɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu ò ɔ̃ɔ̃ í ncĩ̀ɛ̃́ mbɑ́ o nɛ́po.
11Kɑ̀ɑ puotí tɛpɔ̀tɛ̀ yiɛ̀ nkuyɛìnkù ɔ̃ɔ̃ ciitɛ́mu, wèè mɔ̀kɛ mɛyɛ̀mmɛ̀ kòò yɛ̀útí mɛciì nnɛ̀ itié mbɛ̀ ò duɔ́ nyì miɛkɛ.
12Kuyie ndɔ́ dɛ̀ɛ̀ wenni dɛ̀ndɛ, kù wùómmu dɛ̀ɛ̀ dɔɔri bɛnitiyɛibɛ cɛ̃́ĩ, kɛ bɛ̀ tɑnnìnko mɛyɛi mmiɛkɛ.
13Kòo cĩ̀rì kuɔ̀ nkɑ̀ɑ cĩ̀ɛ̃́kɛ́, ɑ múnkɛ nɑɑ bo nkuɔ̀ nkɛ̀ bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́kɛ́mu.
14Disɔ̀rì kó dipɑ̃nnì bónkùnko kɛmiɛkɛ, kɛ̀ dipɑ̃nnì dìì bɑ̀ńnɛ́ kɛ cũɔ̃́ diyɔ̀rì kɛ̀ dì kɔ̀ù kɛmiɛkɛ diɛkɛ̀.
15Onitisɑ̀ù ɔ̃ ndɔɔri ikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ ò nɑɑtimu, kɛ dò nkuyonku onitiyɛiwe borɛ̀.
16Onìtì wèè yóu mɛciì nkó kucɛ ò bo nɛinɛ̀ bɛcíríbɛ̀ bɑ̀mbɑ̀.
17Wèè dɔ́ kutenkù kó diwɛ̀ì ò bɑ́ɑ́ mɔɔtɛ o kpɛrɛ, wèè dɔ́ mɛnɑɑ̀ nnɛ̀ imɑɑ nhò bɑ́ɑ́ kpɑrìkɛ̀.
18Bɛnitiyɛibɛ bɛ̀ɛ̀ í mɔkɛ bɛ̀ tũ ndɛ̀ bɛ̀ bo yɑ̀ mɛyɛi, bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀ í yóó yɑ̀ mɛ̀.

19A bo nhɑ̃mɛ̀ tɛdɔntɛ̀ ĩ́nkɛ̀ dɛ̀ tɔ̃ũnɛ̀ ɑ bo nhɑ̃nɛ̀mɛ̀ onitipòkù yɛkpɑ̀rɛ̀ yiɛ̀ nwèè miɛkɛ pɛ́íkú mɛcɑ̃ɑ̃.
20Mɛciì nyiɛ̀ nweè mɔ̀kɛ tikpɑ̀tì nɛ̀ dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ̀ kuyɛìnkù dɛ̀ cɑ̀ɑ̀ri dɛmɔu.
21Wèè dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ sìɛ́ kɛ niti ò ɔ̃ nfòù kɛ́mɔntɛmu kɛ̀ bɛ̀ ò dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀ nkoò dé.
22Mɛciì nyiɛ̀ mbo nɑ kɛ́pi dihɛikperì bɛ̀ bɑ̀ɑ dì, kɛ́pɔntɛ bɛ yɛ̀mmɛ̀ do dò ndɛ̀ɛ̀ bɛ̀ kɑ̃nkɛ́.
23Wèè yɛ̃́ ò nɑ̀ɑ́ nkɛ túmu weè yennínɛ̀ mɛyɛi.
24Wèè mɔ̀kɛ tɛpɔ̀tɛ̀ nɛ̀ tɛfentɛ̀ ò ɔ̃ ndɑú bɛtɔbɛ̀ mbɛ kòo kpɛrɛ dɛmɔu tu tɛfentɛ̀ kpɛrɛ.
25Otɔ̃nnɛ́díétì ɔ̃ ndɛ̀ yɑ̀ɑ́mmu dɛmɔu kɛ yɑ̀ɑ kúnɛ̀, kɛ yɛ̃́ o nɔ̀ùtɛ̀ í dɔ́mɛ̀ kɛ pĩ́ mmutɔ̃mmú.
26Wenwe ɔ̃ ndɛ̀ dɔ́mu dɛmɔu, kòo nitisɑ̀ù yie níí pɑ̃ kɛ bɑ́ɑ́ súɔ́ ndɛ̀mɑrɛ̀ omɑ́ɑ̀.
27Kuyie nyí dɔ́ bɛnitiyɛibɛ kó yɛpɑ̃rɛ̀, bɛ̀ yɛ̀ pɑ̃ɑ̃nnɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ yɛimɛ mmɛ.
28Wèè soú nkɛ nɑ́ɑ́ nhò í yɑ̀ dɛ̀ ò í yóó nhɑ̃ kɛ bo. Wèè kèḿmú tinɑ́ɑǹtì weè mɔ̀kɛ ò nɑ̀ɑ́ ntì sɑ̃́ɑ̃̀.
29Onitiyɛiwe ɔ̃ ntɑ̃́ omɑ́ɑ̀ ndi kòo nitisɑ̀ù tũ̀nni o fòmmu mɛsɑ̀ɑ̀.
30Onìtì í mɔkɛ mɛciì mmɑmɛ̀ yoo mɛyɛ̀mmɛ̀ mɑmɛ̀ yoo iyɛntotí mɑì Kuyie mborɛ̀.
31Bɛ̀ dɑɑti tɛsɑ̃ntɛ̀ yɛkɔ̃nkɛ dikpɑ̀nnì kpɛ́í nkɛ, Kuyie nkuù nɛ́ ɔ̃ nte kɑ̀ɑ nɑ ɑ dootitɔù.