Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Proverbios

Proverbios 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bab-Jehováʼgi, rey-e-binsaed diwar-iirmakmaiyob gued. Deyobi, rey, Bab-Dummad-ibmar-abegedba ibmar-imaked.
2Dule na war-wargwengi e-ibmar-imaked nueganbi-imakye binsaed. Ar Bab-Jehováʼdi, dule-ibiga-ibmar-imakbied, bato wisid.
3Bab-Dummad ibdurgan-ogumakar-ukedba, bur nued-daked, igar-inniki-imakleged, degi, innikigwadba-ibmar-imakleged.
4Emar-ibgwensur-dakedi, san-dummarba-imakedi, dule-isganamar-e-binsaedi, bela wemar isgumaladid.
5Nue-itoakwaa-igarmar-amilegedi, ibmar-nuedga gued. Gwae-gwae-igar-amilegeddi, ibmar-nuedga gusulid.
6Gakansaedgi ibmar-nuegan-ichesur-nikuedi, booyob berguddaed, dule-oburgwega gubalid.
7Dule-isganamar, dukin e-sabsur-ibmar-imakedse berguoed. Ar igar-inniki-imaklegedi, imakbisurmalad.
8Dule-isgana-e-daedi, innikisulid, boni-nikad. Dule-nued-daeddi, innikigwadid.
9Neg-dummadgi ome-gadi-urwedbo-gudisaedba, bur nuedid, neg-bipigwadgi-gudisaed.
10Dule-isgana unnila ibmar-isganaginbi binsaed. Ar bipisaale, wile dule-bamalad-daksulid.
11Dule-ibmar-nue-wissulid, dule-emargi-dododiid-sabsur-odurdaklegedgi ibmar durdaked. Dule-binsaed-nikagued ibmargi-odurdaklegele, dule-ibmar-nue-wissulidi ibmar durdaked.
12Dule-nued, dule-isgana-e-neg dakdedaed, igi dule-isgana e-ibmar-nikadi berguddae.
13Dule, dule-wileged-e-ibmar-egised itosulile, na ibmar-egichiarmogar, dulemar e-itogosurmarmogad.
14Ibmar-binsa-uklegedi dulemar-wagab-uksulidi, sae-itoged boo imaked. Ibmarbina-sogdiidgi a-ibmar bega-uklenonikile, sabsur-urwed boo imaked.
15Igar-innikigwad-imaklesale, dule-nued na yeer-itodaed. Dule-isganagardi, dobed nagunonidaed.
16Dule, itoakwaa nanadisulile, burgwarmai dakledagoed.
17Dule, galagwensuli-gudiguedginbi-binsaedi, dule-wilegedga guoed. Dule, mummudbi-gaamakdiidi, degi, ina-wawadginbi-mani-oediidi, bipisaale, mani-ibedga gwen guosulid.
18Dule-isgana, dule-nued-anar sabsur-odurdaklegoed. Dule-emargi-aibined dule-inniki-nanadiid-anar, sabsur-odurdaklegoed.

19Ome-gadi-urwed-nikuedba, ome-gadi-isdar-itoged-nikuedba, bur nuedid, ome-sate walagwen-gudisaed.
20Dule-binsaed-nikagued-e-neggi ibmar-nuegan obinebaka nikad, ina-wawadikmalad obinebaka nikabalid. Dule-binsaedsulidaeddi, bela ibmar-nikad binsa diiga imakdaed.
21Dule, igar-inniki-imakleged-amidiile, wile-dule-dakleged-amidibalile, san-dula-gudiguleged amied. Igar-inniki-imakleged amied. Nug-dummarba-guleged amibalid.
22Dule-binsaed-ibed dulemar-gandikmalad-ibe neggwebur sued. Dule-binsaed-ibed dule-gandikmalad-e-ibmargi-bensuli-gudiid-ibe e-ibmar obelobalid.
23Dule na itoakwaa-sunmaked, e-gwabinduku-bargabalid, bonigangi ollorgued.
24Dule-na-doggus-san-buled-imakedi, dule-na-san-dummarba-imakedi, dule-emar-mesagwar-imakedi, weyob egi sogleged, wilub-obicha sabsur-isdar-nanadiidye.
25Dule-wiegala bela ibmar nikubienad, degi-inigwele, budar arbaed.
26Dule-wiegala, dule-baid-ibe ibmar-abedii osedoddaed. Dule-nueddi, wilub-obicha ibmar uked.
27Bab-Dummad, dule-isganamar-ega-ibmar-ukedi, isdar-daked. Bur bule isdar daked, nabiridgi ega uksurmalar.
28Dule-ibmar-daksad-gakansaar-soged burgoed. Dule, a-duleba-ibsaeddi, deyob guedsemogad.
29Dule-isgana na ibmar-sogsadi gege ogwadaed. Dule-nueddi, na e-daed nudaked.
30Nue-binsaed-nikaguedi, nue-ibmar-wisiguedi, degi, binsaed-nuegana, gwen Bab-Jehováʼgi obinsulid.
31Dule bila-onogega moli guakwaa nasiked. Degi-inigwele, bila-onogedgi-nakwegala, Bab-Jehováʼgi siid.