Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Erubasa

Erubasa 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Is isip te menge hadì ne iring te wahig he iyan ebayàbayà is Nengazen te kedtudè din. Iyan ebayàbayà kayi sikandin sumalà te egkesuatan din.
2Minsan pa ke iyan egkeisip te etew is utew hustu is langun he menge ulaula zin, iyan hustu is hukum te Nengazen kandin.
3Lavew pa he igkesuat te Nengazen is ked-ulaula te etew te meupiya wey metazeng kenà is kebpemuhat din te menge ibpemuhat.
4Salà is ked-undaunda wey kebmepelevawen. Egketuusan nu is menge lalung he menge etew pinaaǥi kayi he ulaula.
5Emun ebpurung ka ebpelanu ne ebpekeǥied ka, ne ed-uswag ka. Piru ke emeǥègaanen ka, ne kenè en ebperis he egkeayuayu ka.
6Is ketiǥeyunan he egkekuwa pinaaǥi te limbung, meǥaan dà egkehanew wey ebpekepevavà daan te umur.
7Pinaaǥi te kebebagis te etew he lalung, egketipu sikandin su kenè man sikandin egkesuat he ed-ulaula te hustu.
8Kenà metandang is betasan te mekesesalà, ne metandang mulà is ulaula te kenà mekesesalà.
9Deyzey pa is kedsivey kenà is kebpekid-amur te esawa he peretebek.
10Is menge lalung he etew, utew zekelà is suat dan te ked-ulaula te mezaat; ne wazè dan hizu te zuma zan.
11Emun edsilutan is menge sumpalit, pinaaǥi zutun egkepenurù is iring dan he wazà kedsavut ne egkehimu he uluwanen. Is uluwanen he etew, ed-iseg pa is ketau zin emun egkepenurù sikandin.
12Is Megbevayà he metazeng netuenan din is menge vaal te menge etew he lalung, ne edsilutan din sikandan.
13Emun kenè ta idtetepian is egkengeayuayu he ebpekitavang kenita, ne kenè ki zaan idtetepian emun iyan ki ebpekitavang.
14Emun ebeǥayan nu te gasa he wazà metueni te zuma haazà is egkepauk kenikew, ne egkeawà is rerangit din.
15Emun ed-ikulen is hustu he kukuman, egkelipey is menge metazeng, iyan, egkengeheratan mulà is menge lalung.
16Kemetayen is egkepengkusan te etew he edlikayan din is kegketau.
17Is etew he iyan dekelà diyà te ǥehinawa zin is kedlipeylipey wey kebpengemuran ne egkepubri, ne kenè en edsepian, kekenà, egkeey-eyuwan.
18Edsilutan is menge lalung wey is meluiven su wey melibri is menge metazeng.

19Deyzey pa is kedsivey ked-ubpà diyà te sibsivayan, kenà is kebpekid-amur te peretebek he esawa.
20Is uluwanen he etew ne edteǥana para te huziyan he timpu, piru is tulebung he etew ebpetakè en mulà te kegastu.
21Is etew he egkesuat he meupiya is ked-ubpè din wey metazeng, ebmeluǥayad is untung din, wey ebmezeeǥen, ne egkezeliǥan sikandin.
22Is peremandar he metau te paaǥi ebpekaaǥew te inged he mezakel is menge sundaru zuen, ne ebpekerundus heini te menge verengbeng he edseriǥan dutun te menge sundaru.
23Is etew he ebpekeventayan din is kebpengaǥikaǥi zin, ebpekelikey te samuk.
24Is hembugiru wey mepelevawen he etew, ne egkekilala ta sikandin su masudì sikandin, wey utew mepedeligen.
25Is tepulan, egkehimu he iyan ibpatey zin is kegkeseeng din tenged te kenè din egkekuwa is edtinguhaan din; kenè din egkekuwa su kenè man sikandin edterebahu.
26Is tepulan he etew ne egkesuat layun he ebpekekuwa, piru is metazeng he etew ebeǥey he wazà kegkenuǥun.
27Kenà igkesuat te Nengazen is ibpemuhat te menge lalung, lavew en ke mezaat is tuyù dan te ked-ul-ulaha zan dutun.
28Is teruen he tistiǥus ne kenè en ibpekaǥi, piru is tistiǥus he tutuu is egkeǥiyen din ne iyan ibpelaus ibpelalag.
29Is etew he lalung, ne kenè din igkeseeng is ed-ulaula din, piru is metazeng mulà, ebpurungan din ed-isipa is ed-ul-ulahan din.
30Wazà edlampus he ketau, kedsavut, etawa sambag he igkuntra te Nengazen.
31Minsan andam en is menge kudà he egemiten te kebpekidtebek, iyan, ketau zà te Nengazen is kebpekezaag.