Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Agoago Podo

Agoago Podo 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dimaadua e dagi di hagamamaanadu o di king, e dagi ngoohia be dana hai dela e dagi di mmidi di monowai.
2Goe e hagamamaanadu bolo au mee huogodoo ala e hai le e hai donu, malaa, gi langahia bolo Dimaadua e hagi aga o hiihai.
3Heia di mee donu e humalia, dela di mee e haga tenetene Dimaadua laa hongo di gaamai gi Mee nia wanga dehuia.
4Digau huaidu e dagi go nadau bida hagaamu mo nadau bida hagalaamua ginaadou. Deenei la di hala.
5Haganohonoho ina maalia i mua goe ma gaa hai au mee, gei goe ga logowaahee au mee. Maa goe ga hai hegau hagalimalima, goe ga dee dohu au mee i nia madagoaa huogodoo.
6O maluagina mai i do haihai hala, e odi gi daha ngoohia, malaa hagalee i mua nia maluagina aalaa gaa dagi goe gi lodo di ngudu o di made.
7Digau huaidu e hagaduadua go nadau huaidu ne hai. Digaula hagalee hiihai e hai nia mee donu.
8Digau hala e taele di ala bigabiga, digau donu e hai go nia mee donu.
9Di noho i tua di hale la koia e humalia i di noho i lodo di hale i baahi di ahina hai lodo wou leelee logo.
10Digau huaidu le e hiigai gi nia mee huaidu i nia madagoaa huogodoo, digaula hagalee aloho i dahi dangada.
11Tangada dadaulia hogi e kabe ana hagamaanadu mai di hagaduadua o tangada dela e bida hagaamu ia. Tangada kabemee e kabe ana mee mai di aago.
12God hua e dahi dela e donu, e iloo nia mee ala e hai i lodo nia hale o digau huaidu, gei Mee ga hagahuaidu digaula.
13Maa goe ga hagalee hiihai e hagalongo gi nia dangidangi o digau hagaloale, o dangidangi donu ang gi di hagamaamaa la ga hagalee longono labelaa.
14Maa dahi dangada ga hagawelewele adu gi di goe, di kisakis hagammuni gi mee le e hagamanawa lamalia a mee.
15I di lawa o di haga donudonu, nia daangada humalia le e tenetene, gei digau huaidu nadau hagadagadagagee ai.
16Di made le e talitali nia daangada ala e hula gi daha mo di hagamaanadu humalia.
17Maa goe e hiihai giibeni gi o goloo hui ngadaa, nia waini, mo nia meegai kala e hagalee loo e hai goe gi maluagina.
18Digau huaidu gaa bida hagaduadua ginaadou gi di hagaduadua dela e hiihai ginai bolo e hagaduadua nia daangada humalia.

19Di noho i lodo di anggowaa la koia e humalia i di noho i baahi doo lodo wou leelee logo.
20Nia daangada kabemee e mouli maluagina haingoohia, gei digau dadaulia e hagauwwou nadau bahihadu, e limalima hua di kili gi daha nadau bahihadu i di madagoaa hua ne kumi nia maa.
21Manawa dumaalia ge helekai donu, gei goe ga mouli di mouli waalooloo. Digau ala i golo ga hagalaamua goe, ga benebene goe hagahumalia.
22Tagi hai dauwa la iai dono kabemee e mee di hagamagedaa di waahale dela e duuli go nia daangada maaloo, e oho gi daha nia abaaba ala e hagadagadagagee ginai digaula.
23Pula i nia mee ala e helekai iei goe, maa goe hagalee hiihai gii tale gi nia haingadaa.
24Hagia mai tangada bida hagaamu ia, gei au ga hagi adu tangada bida hagalaamua ia, e hagapuu gi ono hagahumalia, mo e dehei eia nia daangada.
25Nia daangada hagatoo ala hagalee hiihai e ngalua, e bida daaligi ginaadou,
26nadau mee huogodoo e hai, le e hagabaubau hua ma ni aha ala e hiihai e hai mee ginai. Gei digau ala e hai hegau donu, e mee di wanga i di manawa dumaalia.
27Dimaadua e de hiihai gi digau huaidu ma gaa hai nadau tigidaumaha mai i nadau maanadu huaidu.
28Di hagamodongoohia aga o tangada kai tilikai le e hagalee hagadonu go tangada, gei nnelekai o tangada hagamaanadu hagatau le e hagalongo ginai.
29Digau hai hegau donu le e modongoohia ang gi ginaadou bolo ginaadou la digau humalia, gei digau huaidu le e hagi aga bolo ginaadou le e mee, e iloo, gei digaula le e de mee, e de iloo mai hua i lodo.
30Di kabemee o tuaidina, di madamada mo di iloo, nia mee aanei la hagalee ono hagamaamaa ai, maa Dimaadua e hai baahi adu.
31Goe e mee di hagatogomaalia au hoodo e hula gi tauwa, malaa, ma go Dimaadua dela e gowadu di aali.