Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Taalie

Taalie 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala nan mangɛ bɔɲɛ raɲɛrɛma, alɔ a xure raɲɛrɛma ki naxɛ a waxɔnki ra.
2Adamadi ɲɔxɔ a ma a xa kira birin tinxin, kɔnɔ Alatala nan mixi bɔɲɛ matoma sikeeli ra.
3Wo xa bira nɔndi nun tinxinyi fɔxɔ ra. Na rafan Alatala ma dangife sɛrɛxɛ ra.
4Yɛtɛ igboɲa nun fe ɲaaxi rabafe, na birin findixi yunubi nan na.
5Wakilila harige xun masama nɛ, kɔnɔ gbata gbegbe findima tɔɔrɛ nan na.
6Harige naxan sɔtɔxi wule ra, a mu buma, a mixi xaninma nɛ aligiyama.
7Mixi ɲaaxie xun nakanama nɛ, barima e mu tinxinyi rabatuma.
8Mixi kobi mu tinxin, kɔnɔ mixi fanyi a ɲɛrɛma kira tinxinxi xɔn ma.
9Lufe ra banxi fari ma, a fisa lufe ra ginɛ geresoe sɛɛti ma banxi kui.
10Mixi ɲaaxi wama fe ɲaaxi nan tun xɔn ma. A mu kinikinima mixi yo ma, hali dɔxɔboore.
11Xaxilitare na a to e mixi mayele ɲaxankatama, a xaxili di sɔtɔma nɛ, kɔnɔ xaxilima tan fahaamui sɔtɔma lɔnni nan kui.
12Ala naxan tinxin, a mixi ɲaaxi matoma nɛ, a e xun nakana.
13Mixi naxan tondima a tuli matide setare wa xui ra, a fan fama nɛ wade, mixi mu a tuli matima a ra.
14Bɔɲɛte kife gundo ra, a bɔɲɛ ragoroma nɛ. Mixi kife suturɛ ra, a xa xɔnɛ magoroma nɛ.
15Ɲɛrɛfe tinxinyi kui, na findixi sɛɛwɛ nan na tinxintɔɛ bɛ, kɔnɔ na ɲɛrɛ ki mɔɔli mu rafan mixi ɲaaxi ma.
16Mixi naxan gbilenma kira fanyi fɔxɔ ra, na fama nɛ lude mixi faxaxie ya ma.
17Mixi naxan birama a waxɔnfe gbansan fɔxɔ ra, na luma nɛ setareɲa kui. Mixi naxan wɛni nun donse fanyi tun fenma, na mu bannama.
18Mixi ɲaaxi findima tinxintɔɛ xunsare nan na, yanfante findi mixi fanyi xunsare ra.

19Lufe ra gbengberenyi ma, a fisa lufe ra ginɛ fitinɛtɔɛ sɛɛti ma.
20Harige fanyi nun ture gbegbe na lɔnnila xɔnyi, kɔnɔ lɔnnitare bara a gbe birin don.
21Mixi naxan birama tinxinyi nun hinnɛ fɔxɔ ra, a simaya, kiiti fanyi, nun binyɛ sɔtɔma nɛ.
22Lɔnnila nɔma nɛ nɔde taa makantaxi ra, a e xa tɛtɛ rabira e xaxili nu tixi naxan na.
23Mixi naxan fata a dɛ suxude, na mu tɔɔrɔ ma.
24Yɛtɛ igboe yoma nɛ mixie ma, a fe birin suxuma na xaxili nan na.
25Mixi tunnaxɔnɔxi waxɔnfe a faxama nɛ, barima a mu tinma walide.
26Lɔxɔɛ birin mixi tunnaxɔnɔxi milama nɛ a waxɔnse ma. Tinxintɔɛ tan mixi kima a gbe se birin nan na.
27Mixi ɲaaxi xa sɛrɛxɛ mu rafan Ala ma. Xa a sa a ba maɲɔxunyi kobi ra, Alatala xa xɔnɛ xun masama nɛ.
28Seede wule falɛ halakima nɛ, kɔnɔ seede nɔndi falɛ xa simaya nan buma.
29Mixi ɲaaxi a yatagi ifɔɔrɔma, kɔnɔ tinxintɔɛ fe tinxinxi nan nabama.
30Lɔnni yo mu na, fahaamui yo mu na, marasi yo mu na, naxan sɛnbɛ gbo Alatala bɛ.
31Soe maxirima gere so lɔxɔɛ nɛ, kɔnɔ xunnakeli fatanma Alatala nan na.