Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Pend-nesihetler

Pend-nesihetler 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Padishahning köngli ériqlardiki sudek Perwerdigarning qolididur; Perwerdigar qeyerge toghrilisa, shu terepke mangidu.
2Insan özining hemme qilghan ishini toghra dep biler; Lékin Perwerdigar qelbdiki niyetlerni tarazigha sélip tartip körer.  
3Perwerdigarning neziride, Heqqaniyliq bilen adalet yürgüzüsh qurbanliq qilishtin ewzeldur.
4Tekebbur közler, meghrur qelb, yamanlarning chirighi — hemmisi gunahtur.
5Estayidil kishilerning oyliri ularni peqet bayashatliqqa yétekler; Chéchilangghularning oyliri bolsa, ularni peqet yoqsuzluqqila yétekler.
6Yaghlima til bilen érishken bayliqlar, Ölümni izdep yürgenler qoghlap yürgen bir tütünla, xalas.
7Yamanlarning zalimliqi özlirini chirmiwalar; Chünki ular adalet yolida méngishni ret qilghan.
8Jinayetkar mangidighan yol nahayiti egridur; Sap dil ademning herikiti tüptüzdur.
9Soqushqaq xotun bilen azade öyde bille turghandin köre, Ögzining bir bulungida yalghuz yétip qopqan yaxshi.  
10Yaman kishining köngli yamanliqqila hérismendur; U yéqinighimu shapaet körsetmes.
11Hakawurning jazagha tartilishi, bilimsizge ibret bolar; Dana kishi qobul qilghan nesihetlerdin téximu köp bilim alar.  
12Heqqaniy Bolghuchi yamanning öyini közler; U haman yamanlarni yamanliqqa qoyup yiqitar.
13Miskinlerning nalisigha quliqini yoputup kari bolmighuchi, Axiri özi peryad kötürer, Biraq héchkim perwa qilmas.
14Yoshurun sowghat ghezepni basar; Yeng ichide bérilgen para qehr-ghezepni peseyter.  
15Adaletni beja keltürüsh heqqaniylarning xushalliqidur, Biraq yamanliq qilghuchilargha wehimidur.
16Hékmet yolidin ézip ketken kishi, Erwahlarning jamaiti ichidikilerdin bolup qalar.
17Tamashagha bérilgen kishi namrat qalar; Yagh chaynashqa, sharab ichishke amraq béyimas.
18Yaman adem heqqaniy adem üchün görü pulining ornida qalar; Ézilgen duruslarning ornigha iplaslar qalar.

19Soqushqaq we térikkek ayal bilen ortaq turghandin, Chöl-bayawanda yalghuz yashighan yaxshidur.
20Aqilanining öyide bayliq bar, zeytun may bar; Biraq exmeqler tapqinini utturluq buzup-chachar.
21Heqqaniyet, méhribanliqni izdigüchi adem, Hayat, heqqaniyet we izzet-hörmetke érisher.
22Dana kishi küchlükler shehirining sépiligha yamishar, Ularning tayanchi bolghan qorghinini ghulitar.
23Öz tiligha, aghzigha ige bolghan kishi, Jénini awarichiliklerdin saqlap qalar.
24Chongchiliq qilghanlar, «Hakawur», «hali chong», «mazaqchi» atilar.
25Hurun kishi öz nepsidin halak bolar, Chünki uning qoli ishqa barmas;
26Nepsi yaman bolup u kün boyi teme qilip yürer; Biraq heqqaniy adem héchnémini ayimay sediqe qilar.
27Yaman ademning qurbanliqi Perwerdigargha yirginchliktur; Rezil gherezde epkélin'gen bolsa téximu shundaqtur!
28Yalghan guwahliq qilghuchi halak bolar; Eyni ehwalni anglap sözligen kishining sözi ebedgiche aqar.
29Yaman adem yüzini qélin qilar; Durus kishi yolini oylap puxta basar.
30Perwerdigargha qarshi turalaydighan héchqandaq danaliq, eqil-paraset yaki tedbir yoqtur.
31Atlar jeng küni üchün teyyar qilin'ghan bolsimu, Biraq ghelibe-nijat peqet Perwerdigardindur.