Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - YƐKOTINƆ̀

YƐKOTINƆ̀ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1M birɛ mpĩ́ ndɑ tiè ntì, ɑ bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ n yɛ̃ nhɑ ndɔɔri dɛ̀,
2kéntɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀ mɛciì nkó tinɑ́ɑǹtì, kɛ́duɔ́ nhɑ yɛ̀mmɛ̀ kɛ́ tì bɑntɛ́.
3Yú mɛciì nnɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ ndɑ teénnɛ̀.
4Wɑmmú dɛ bɛ̀ wɑɑ̀mmɛ̀ idíítí, kɛ́ ndɛ̀ bɛ̀tì tikpɑ̀tì kɔ̃mɛ.
5Dɛ mɔ̀nnì ndi ɑ yóó depɛmɛ̀ Kuyie nkɛ́nɑ kɛ́ kù yĩ̀ɛ̃́tɛ́,
6kɛ yɛ̃́ Kuyie nkuù duɔ̀mmɛ̀ mɛciì, kuù ɔ̃ nte kòo nìtìi ciitɛ́ kɛ́bɑntɛ́ dɛ̀mɑrɛ̀.
7Kuù dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀ mbɛ̀ɛ̀ borimɛ wenni, kɛ kɑ̃nkɛ́ bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri kù dɔ́mɛ̀.
8Kuù kɑ̃nkɛ́ bɛ̀ɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ wenni, kɛ bɑɑ bɛ̀ɛ̀ kù duɔ́ mbɛmɑ́ɑ̀.
9Kɑ̀ɑ kèḿmú n kpɛti ɑ bo bɑntɛ́ kucɛ sɑ̀ɑ̀kù kɛ́nɑ kɛ́dɔɔ̀ dɛ̀ɛ̀ sìɛ́.
10Dɛ mɔ̀nnì ndi ɑ bo nciìmɛ̀, kɑ̀ɑ ciì ndɑ duɔ́ ndiwɛ̀ì.
11Kɛ̀ mɛciì nni ndɑ kɑ̃nkɛ́, kɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ dɑ bɑɑ.
12Dɛɛ̀ yó nte kɑ̀ɑ bɑ́ɑ́ dɔɔ̀ mɛyɛi, dɛɛ̀ yó ndɑ kɑ̃nkɛ́ siyɑ́ɑ̀bìsí yɛmbɛ̀,
13nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yóu kucɛ sɑ̀ɑ̀kù kɛ tũ ndibiìnnì kɔku,
14bɛ̀ɛ̀ kpɛ̀itinɛ̀ mɛyɛi, kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ nɑɑtinɛ̀ mɛyɛi,
15kɛ̀ bɛ̀ tũ̀ nyicɛ ìì í wenni.
16Mɛm̀mɛ ɑ bo nɑmɛ̀ kɛ́yentɛ́nɛ̀ onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ o nùnɑɑtí,
17wèè yetɛ o dɔù, kɛ bùtínnɛ́ ò dɔúnnɛ̀ dìì nùù Kuyie.
18Wèè tũ̀ nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó kucɛ ò kɔ̀ri mukṹṹ mborɛ̀ ndɛ.

19Wèè kɔ̀tɛ o borɛ̀ ò ɔ̃ɔ̃ í nwɛ̃̀tɛní, ò tɛ̃́nkɛ ɔ̃ɔ̃ í mpɛ̀tɛ́ mufòmmu kó kucɛ.
20Tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀ kó kucɛ, kɛ́ntũ mbɛ̀ɛ̀ borimɛ wenni bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀.
21Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ɛ̀ borimɛ wenni, bɛɛ̀ yó mbo dihɛì miɛkɛ.
22Bɛ̀ nɛ́ yóó dennɛmu bɛnitiyonkubɛ dihɛì miɛkɛ, bɛ̀ yóó dɛitɛmu bɛ̀ɛ̀ borimɛ í wenni.