Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sandane

Sandane 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N ma diina, xa i n ma falane suxu, xa i n ma yamarine suxu,
2xa i fe kolonna xaranne ramɛ, i yi kata e famudeni,
3xa i xaxilimayaan fen, i yi i xui ramini a famun feen na,
4xa i a fen alo gbetina, i yi a xɔn fen alo nafulu luxunxina
5nayi, i Alatala yɛɛragaxun famuma nɛn i yi Ala kolonna sɔtɔ.
6Amasɔtɔ Alatala nan fekolonna fima, kolonna nun xaxilimayaan fataxi a falane nan na.
7A muxu faɲine malima, naxanye sigan tima fɛtareyani, a ne yɛ masansanma alo wure lefana e rabilinni.
8Naxanye sigan tima tinxinni, a ne ratangama. A yi a muxu tɔgɔndiyaxine kantan.
9Xa i n xuiin namɛ, i tinxinna nun kiti sa kɛndɛn nun fe faɲin nun kira faɲin birin famuma nɛn.
10Amasɔtɔ fe kolonna luma nɛn i yi, kolonna yi i nii yifan i ma.
11I na feene yɛ fen, na i ratangama nɛn famun yi i kantan.
12E yi i xunba kɛwali ɲaxin kiraan ma, e i ratanga wuledene falane ma
13naxanye kira tinxinxin beɲinma e siga kira yidimixine xɔn
14naxanye sɛwan fe ɲaxin ligadeni, e yi ɲaxan fe ɲaxin na tinxintareyani
15naxanye sigati ki mi tinxin, e kɛwanle kobi.
16I xunbama ɲaxalan yalunxin yii na kii nin. Muxu gbɛtɛna ɲaxanla mi nɔɛ i rakunfɛ fala ɲaxumɛne ra,
17ɲaxanla naxan bata a mɛ a xɛmɛn na a dɔxɔ xɛmɛn naxan xɔn a sungutun waxatini a yi ɲinan na futu layirin xɔn a naxan xidi Ala yɛtagi.
18A kɛwanle findima bɔnɔn nan na a ma, a sigati kiin yi a xali sayani.

19Naxan na siga a konni, na mi fa xɛtɛma a mi fa nii rakisin kiraan masɔtɔma mumɛ!
20I sigama muxu faɲine kiraan xɔn na kii nin, i lu tinxinyaan fari.
21Amasɔtɔ muxu faɲine siimayaan sɔtɔma nɛn yamanani. Fɛ mi muxun naxanye ra, ne luma nɛn yamanani.
22Koni muxu ɲaxine bama nɛn yamanani, yanfantenne yi raxɔri.